Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών (EE21) PDF Εκτύπωση

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών (EE21)

Παπαϊωάννου Άλκηστις

ECTS 4,5

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στην σημασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών (NPD / NSD) για τις επιχειρήσεις, στα είδη των νέων προϊόντων / υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα και στον τρόπο διαχείρισης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών, στις στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών (NPD / NSD) που οι επιχειρήσεις ακολουθούν, στα μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών (NPD / NSD) που χρησιμοποιούν, καθώς και στις προκλήσεις της διαχείρισης των διαδικασιών  ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών (NPD / NSD) και τους λόγους επιτυχίας και αποτυχίας των νέων προϊόντων / υπηρεσιών. Μελέτες  περίπτωσης  και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα παρουσιαστούν.

Στόχοι

Να  εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη επιτυχών προϊόντων και να  αναπτύξει ικανότητες marketing ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες και να ερευνούν, αναλύουν, αξιολογούν τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ώστε να συμβάλλουν στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση των υφιστάμενων νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών/τριων  στον τομέα της επιχειρηματικότητας, επικεντρωμένο στη δημιουργία ενός (νέου) προϊόντος ή μιας (νέας) υπηρεσίας ακολουθώντας την αλληλουχία των ενδιάμεσων δράσεων:  έρευνα αγοράς, σύλληψη και αξιολόγηση της ιδέας, σχεδιασμός του νέου προϊόντος, παραγωγή και έλεγχος ποιότητας του προϊόντος, προώθηση του νέου προϊόντος στην αγορά: καθορισμός τιμής, διαφήμιση, κλπ.

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Ομαδικές  εργασίες μέσα στην τάξη (υποχρεωτικά) 20%
Δημιουργία  και παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (υποχρεωτικά) 70%
Συμμετοχή στα μαθήματα (υποχρεωτικά) 10%

Βιβλιογραφία

1.    Κριεμάδης Α. (2012), Η Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
2.    Σημειώσεις/Παρουσιάσεις διδάσκουσας.