Αγγλική Γλώσσα ΙΙ PDF Εκτύπωση

Αγγλική Γλώσσα ΙΙ Προαπαιτούμενο Μάθημα

Αθανασία Σπυροπούλου

ECTS 0

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Ι ή σε φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που βεβαιώνει «καλή γνώση» (επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας αλλά είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εμβάθυνση σε δομές της Αγγλικής Γλώσσας που σχετίζονται με κατανόηση-παραγωγή γραπτού κυρίως λόγου σε προχωρημένο επίπεδο, με παράλληλη περαιτέρω ανάπτυξη του λεξιλογίου των φοιτητών και έκθεση σε κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου και ενδιαφέροντος μέτριας δυσκολίας. Γίνεται εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος και του Διαδικτύου. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές να αναγνώσουν τουλάχιστον ένα βιβλίο της επιλογής τους.

Στόχοι:

 • Να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών σε πιο σύνθετες και απαιτητικές δομές της Αγγλικής γλώσσας.
 • Να αναπτύξει το λεξιλόγιο των φοιτητών σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους.
 • Να εκθέσει τους φοιτητές σε κείμενα μέτριας δυσκολίας ακαδημαϊκού χαρακτήρα, βελτιώνοντας την αναγνωστική τους ικανότητα.
 • Να βελτιώσει την αναγνωστική ικανότητα αλλά και τις γνώσεις Αγγλικής των φοιτητών μέσω ανάγνωσης εκτεταμένων κειμένων, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη χρήση της γλώσσας για προσωπικούς λόγους..
 • Να βελτιώσει την αναστοχαστική ικανότητα αυτοαξιολόγησης με παράλληλη ανάπτυξη της ικανότητάς τους για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση με χρήση των κατάλληλων πηγών και εργαλείων
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα της Αγγλικής γλώσσας στις σπουδές τους και στη ζωή
 • Με όχημα την ξένη γλώσσα να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του κόσμου και να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα και τον πλούτο της ανθρώπινης εμπειρίας, αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητά τους για αποδοχή της διαφορετικότητας και για πολύπλευρη προσέγγιση ζητημάτων

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα:

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προσέγγιση και τον χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο (πολύ καλής γνώσης Β2-C1)
 • Ανάπτυξη λεξιλογίου με έμφαση σε λεξιλόγιο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών μέσω κατάλληλα επιλεγμένων αυθεντικών ακαδημαϊκών ή άλλων σχετικών κειμένων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων εντατικής ανάγνωσης μικρής έκτασης ακαδημαϊκών ή άλλων σχετικών κειμένων
 • Μέσω ανάγνωσης βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος, ανάπτυξη της γενικότερης αναγνωστικής και γλωσσικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραφής μικρής έκτασης κειμένων με ακαδημαϊκό περιεχόμενο

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

 • Βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία
 • Ανάπτυξη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου για προσωπική μελέτη
 • Βελτίωση της ικανότητας για αναστοχασμό και αυτό-αξιολόγηση.
 • Βελτίωση της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης και εκτίμησης της διαφορετικότητας και της πολυ-πολιτισμικότητας

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση:

Συμμετοχή στο μάθημα (παρακολούθηση, εργασίες) 30%

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 70%

Ελάχιστος βαθμός που απαιτείται για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση των σπουδών και να επιτρέπεται η συνέχιση των σπουδών στο μάθημα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι: 60%