Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι PDF Εκτύπωση

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι Προαπαιτούμενο Μάθημα

Αθανασία Σπυροπούλου

ECTS 0

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ή σε φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί «πολύ καλή γνώση» (επιπέδου C1) της Αγγλικής γλώσσας αλλά είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους.. Μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές εισάγονται στη χρήση της Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς: Αποκτούν τις κατάλληλες στρατηγικές για την προσέγγιση, ανάγνωση και κατανόηση σχετικώς εκτεταμένων, μέτριας δυσκολίας αυθεντικών επιστημονικών κειμένων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους. Επιπλέον διδάσκονται και κατανοούν την δομή και τις συμβάσεις των κειμένων αυτών και αναπτύσσουν σχετικό λεξιλόγιο, μαθαίνοντας παράλληλα σύνθετες συντακτικές δομές. Παράλληλα, διευρύνονται οι γνώσεις τους σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους, και αναπτύσσεται η ικανότητά τους να μελετούν αποτελεσματικά. Γίνεται εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος και του Διαδικτύου. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές να αναγνώσουν τουλάχιστον ένα βιβλίο της επιλογής τους

Στόχοι:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές συνείδηση των μηχανισμών και της δομής που διέπουν τον γραπτό ακαδημαϊκό λόγο
 • Να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους
 • Να είναι σε θέση να διαβάσουν σχετικώς εκτεταμένα, μέτριας δυσκολίας αυθεντικά επιστημονικά κείμενα
 • Να είναι σε θέση να γράψουν μικρής έκτασης ακαδημαϊκά κείμενα
 • Να είναι σε θέση να κατανοήσουν προφορικό λόγο ακαδημαϊκής φύσης μέτριας διάρκειας και δυσκολίας και να μιλήσουν για ακαδημαϊκής φύσης θέματα.
 • Να αυξηθεί η ικανότητα και η αυτοπεποίθησή τους σε ότι αφορά την προσέγγιση εκτεταμένων πρωτότυπων επιστημονικών κειμένων
 • Να ενθαρρυνθεί η χρήση της γλώσσας σε προσωπικό επίπεδο, κυρίως μέσω ανάγνωσης βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος αλλά και μέσω ανάγνωσης/ακρόασης ακαδημαϊκών διαλέξεων με στόχο την βελτίωση της γνώσης της γλώσσας αλλά και των ακαδημαϊκών τους γνώσεων.
 • Να βελτιωθεί η αναστοχαστική ικανότητα αυτοαξιολόγησης με παράλληλη ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση με χρήση των κατάλληλων πηγών και εργαλείων
 • Να βελτιωθούν οι στρατηγικές μελέτης των φοιτητών.

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

 • Αναγνώριση και εκμάθηση γραμματικών / συντακτικών δομών και συμβάσεων σχετικών με τον ακαδημαϊκό λόγο.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη του λεξιλογίου των φοιτητών που είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους και τον ακαδημαϊκό λόγο εν γένει.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων ανάγνωσης και ακρόασης, ανάλυσης και κατανόησης επιστημονικών κειμένων μέτριας έκτασης και δυσκολίας
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων γραπτής και προφορικής έκφρασης περιορισμένης έκτασης χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις του Αγγλικού ακαδημαϊκού λόγου
 • Ανάπτυξη της ικανότητας και της αυτοπεποίθησης των φοιτητών σε ότι αφορά την προσέγγιση αυθεντικών επιστημονικών κειμένων.
 • Μέσω ανάγνωσης βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος, ανάπτυξη της γενικότερης αναγνωστικής και γλωσσικής ικανότητας

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία μέσω γραπτού/προφορικού λόγου σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου για προσωπική μελέτη
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για αναστοχασμό και αυτο-αξιολόγηση
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Βελτίωση των στρατηγικών μελέτης των φοιτητών και της εν γένει ακαδημαϊκής τους επίδοσης.

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση:

Συμμετοχή το μάθημα (παρακολούθηση, εργασίες) 30%

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 70%

Ελάχιστος βαθμός που απαιτείται για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση των σπουδών και να επιτρέπεται η συνέχιση των σπουδών στο μάθημα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ: 60%