Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ PDF Εκτύπωση

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ Υποχρεωτικό Μάθημα

Αθανασία Σπυροπούλου

ECTS 5

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι καθώς και στους φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C2. Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αναπτύσσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να χειρίζονται τον αγγλικό ακαδημαϊκό λόγο σε όλες του τις μορφές. Διδάσκονται και εξασκούνται σε κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης επιστημονικών άρθρων και αποσπασμάτων επιστημονικών βιβλίων με περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους, ενώ παράλληλα διευρύνουν το ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο. Οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μέτριας έκτασης κείμενα και να κάνουν σύντομης διάρκειας ομαδικές παρουσιάσεις σε σχέση με τα κείμενα που έχουν αναγνώσει, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλόγιο και τις συμβάσεις που διέπουν τον αγγλικό ακαδημαϊκό λόγο. Γίνεται εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος και του Διαδικτύου. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές να αναγνώσουν τουλάχιστον ένα βιβλίο της επιλογής τους

Στόχοι:

 • Το μάθημα αποσκοπεί στην περαιτέρω απόκτηση από τους φοιτητές των εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και στρατηγικών που απαιτούνται α. για την κατανόηση εκτεταμένων ακαδημαϊκών κειμένων  β. για την συγγραφή μέτριας έκτασης ακαδημαϊκών κειμένων  γ. για την προφορική παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων
 • Να αναπτυχθεί περαιτέρω το σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους λεξιλόγιο
 • Να αναπτυχθεί η ικανότητα να κρατούν σημειώσεις στην Αγγλική γλώσσα
 • Να ενθαρρυνθεί η χρήση της γλώσσας σε προσωπικό επίπεδο, κυρίως μέσω ανάγνωσης βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος αλλά και μέσω ανάγνωσης/ακρόασης ακαδημαϊκών διαλέξεων με στόχο την βελτίωση της γνώσης της γλώσσας αλλά και των ακαδημαϊκών τους γνώσεων.
 • Να βελτιωθεί η αναστοχαστική ικανότητα αυτοαξιολόγησης με παράλληλη ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση με χρήση των κατάλληλων πηγών και εργαλείων
 • Να βελτιωθούν οι στρατηγικές μελέτης και έρευνας των φοιτητών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της ικανότητας να κατανοούν και να χρησιμοποιούν γραμματικές και συντακτικές δομές και άλλες συμβάσεις κοινές στον ακαδημαϊκό λόγο
 • Περαιτέρω ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου
 • Βελτίωση ικανότητας ανάγνωσης επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα και κατανόησης προφορικού επιστημονικού λόγου
 • Ανάπτυξη ικανότητας συγγραφής μέτριας έκτασης κειμένων ακαδημαϊκού χαρακτήρα καθώς και ικανότητας ομιλίας για επιστημονικά θέματα, χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις του ακαδημαϊκού λόγου
 • Βελτίωση αναγνωστικής και γλωσσικής ικανότητας εν γένει.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας σε πανεπιστημιακό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου για προσωπική μελέτη
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για αναστοχασμό και αυτο-αξιολόγηση
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων μελέτης και έρευνας και βελτίωση συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης
 • Ανάπτυξη ικανότητας για συνεργασία σε ομάδες και για δημόσιο λόγο.

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση:

Συμμετοχή το μάθημα (παρακολούθηση, εργασίες) 30%

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 70%

Βαθμολόγηση στην κλίμακα 1-10