Σίτιση PDF Εκτύπωση

«Δικαίωμα δωρεάν σίτισης (για δύο γεύματα ημερησίως) με μορφή catering και για διάστημα δέκα (10) μηνών έχουν οι φοιτητές που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    Είναι μέλη οικογένειας με 4 παιδιά, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
    Έχουν οικογενειακό και ατομικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 20.000 € ετησίως.
    Έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια και φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 25.000 € ετησίως.
    Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
    Διαμένουν σε πυρόπληκτες περιοχές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την περίπτωση αυτή είναι τα εξής:

    Εκκαθαριστικό Εφορίας στο ονοματεπώνυμο του πατέρα, επικυρωμένο από Δημόσια Υπηρεσία, που να φαίνεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που πραγματοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Σε περίπτωση που εργάζεται ο ίδιος ο φοιτητής, οφείλει να προσκομίσει και ατομικό εκκαθαριστικό της Εφορίας επικυρωμένο.
    Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από αρμοδία Δημοτική ή άλλη αρχή, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από Δημόσια Υπηρεσία.
    Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/ή που είναι φοιτητής/τρια (για τους δικαιούχους της τρίτης κατηγορίας) πρωτότυπη ή επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία».