Οργάνωση και Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ7) PDF Εκτύπωση

Οργάνωση και Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ7)

Μιχάλης Φεφές

ECTS 4

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να περιγράψει τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο οργάνωσής της και να αναλύσει τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών της. Στα πλαίσια αυτά θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες του ενωσιακού δικαίου (υπεροχή, άμεσο αποτέλεσμα, άμεση ισχύς, επικουρικότητα, αναλογικότητα) και θα περιγραφούν οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί – Όργανα της Ένωσης (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Δικαστήρια κ.ο.κ.) και ο τρόπος λειτουργίας τους.  Επίσης θα εξεταστούν οι πηγές του ενωσιακού δικαίου και η διαδικασία παραγωγής τους.  Τέλος, αναλύονται οι πηγές χρηματοδότησης των πολιτικών της Ένωσης (Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκά Ταμεία, Πλαίσια Στήριξης).

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που περιγράφονται παραπάνω.  

Να βοηθήσει τους φοιτητές να διερευνήσουν τους τρόπους λειτουργίας της ΕΕ.

Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα της κριτικής ανάλυσης των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στη Συνθήκη της Ρώμης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την εξελικτική λειτουργία της ΕΕ προς ένα ομοσπονδιακό κράτος.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:

Έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από την λειτουργία των θεσμών της ΕΕ και την οργάνωσή της μέσω αυτών.

Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία μετεξέλιξης της ΕΕ.

Έχουν αναπτύξει την ικανότητά τους να αναλύουν τις πρόσφατες αλλαγές στην ΕΕ.

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε τρίωρα εβδομαδιαία σεμινάρια. Στο πρώτο μέρος κάθε συνάντησης γίνεται μια εισαγωγή από τον διδάσκοντα. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί συζήτηση γύρω τα θέματα του σεμιναρίου καθώς και άλλα θέματα προηγουμένων σεμιναρίων που έχουν ήδη μελετήσει οι φοιτητές.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδάσκοντα.