Θέματα Φοίτησης PDF Εκτύπωση

Ακαδημαϊκό Έτος και Εξάμηνα Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε ένα ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται χρονικά σε δυο διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 2-4 εβδομάδες για τις εξετάσεις. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

Εγγραφές - Δηλώσεις Μαθημάτων

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε καθορισμένη προθεσμία, στη Γραμματεία του Τμήματος γίνονται οι εγγραφές των πρωτοετών και οι ανανεώσεις εγγραφής των ήδη εγγεγραμμένων. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, δηλαδή δύο φορές τον χρόνο, αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων, γίνονται από όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές οι δηλώσεις των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο συγκεκριμένο εξάμηνο.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ΠΑΣΟ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α λειτουργεί κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας που πρέπει να προμηθεύονται όλοι οι φοιτητές.
Η νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Ισχύ πάσο θα έχουν μόνο οι ταυτότητες των φοιτητών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
Η αίτηση απόκτησης της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr
Για την υποβολή αίτησης οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης (username και password) στις φοιτητικές δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (βλ. παρακάτω).

Λογαριασμός Πρόσβασης στις Δικτυακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password) στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από την Γραμματεία με την εγγραφή τους στο Τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί που αποκτούν οι φοιτητές είναι απαραίτητοι καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Φροντίστε για την ασφαλή φύλαξη ή απομνημόνευσή τους.

Ενημέρωση Φοιτητών

Οι φοιτητές για να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, θα πρέπει να παρακολουθούν τον δικτυακό τόπο του Τμήματος στην διεύθυνση http://dsep.uop.gr/ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θα ειδοποιούνται για κρίσιμες αλλαγές στη διάρκεια του έτους μέσω του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποτελεί ευθύνη των φοιτητών να παρακολουθούν τον δικτυακό τόπο του Τμήματος και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο τακτικά.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιανουάριο - Φεβρουάριο και Iούνιο), καθώς και τον Σεπτέμβριο, οπότε διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις του προηγούμενου έτους. Κατά τις εξεταστικές περιόδους στο τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων.
Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται όλα τα μαθήματα, ανεξάρτητα από το εξάμηνο στο οποίο έχουν διδαχθεί.
Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και του Iουνίου, οι φοιτητές μπορούν να εξετασθούν πάλι το Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχουν και τότε, υποχρεούνται να επαναλάβουν το μάθημα την επόμενη φορά που θα διδαχθεί. Όσοι απέτυχαν στις εξετάσεις των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, έχουν το δικαίωμα ή να επαναλάβουν το μάθημα ή να το αντικαταστήσουν με άλλο μάθημα επιλογής που προσφέρεται στο ίδιο εξάμηνο.

Χρόνος Ολοκλήρωσης Σπουδών

Ν. 4009/2011 αρ. 33 παρ. 11 & αρ. 80 παρ. 9

Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2003-04    λήξη του ακ. έτους 2013-14
2004-05    λήξη του ακ. έτους 2014-15
2005-06    λήξη του ακ. έτους 2014-15
2006-07    λήξη του ακ. έτους 2014-15
2007-08    2014-15 (Ν + 4 έτη)
2008-09    2015-16 (Ν + 4 έτη)
2009-10    2016-17 (Ν + 4 έτη)
2010-11    2017-18 (Ν + 4 έτη)
2011-12 και εξής    (Ν + 2 έτη)

Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Το Πανεπιστήμιο αποτελεί χώρο ελεύθερης πνευματικής δημιουργίας, έρευνας και κριτικής σκέψης. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία αποτελείται από διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, συγκροτείται με στόχο την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης και την εδραίωση της δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δεσμεύονται στην εφαρμογή βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ τους, την έρευνα και τη διδασκαλία καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα.

Σε αυτό το πλαίσιο:
α. απαγορεύονται η αντιγραφή, η πλαστογραφία και η πλαστοπροσωπία κατά τις εξετάσεις.
β. κάθε είδους εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο μαθημάτων και αποτελούν μέρος της αξιολόγησης των φοιτητών, όπως και οι πτυχιακές εργασίες, πρέπει να είναι προϊόντα εργασίας των ιδίων. Η υποβολή της ίδιας εργασίας για αξιολόγηση σε δύο ή περισσότερα μαθήματα παραβιάζει τον κώδικα ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
γ. τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις ιδέες, τις απόψεις και τις λέξεις τρίτων χωρίς ξεκάθαρη αναγνώριση (αναφορά ή παραπομπή) της πηγής τους. Η ακαδημαϊκή έρευνα και συγγραφή απαιτεί την σαφή παράθεση απόψεων, πορισμάτων ή ιδεών, από το έργο άλλων επιστηµόνων, στο όποιο πρέπει πάντα µε ακρίβεια να γίνονται παραποµπές, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες. Κάθε έλλειψη αναγνώρισης, ακόμα και ακούσια, θεωρείται λογοκλοπή.
δ. στην έρευνα πεδίου, οι ερευνητές οφείλουν να ενημερώνουν με ακρίβεια τους πιθανούς ερευνώμενους για τους σκοπούς της έρευνας και να ζητούν την συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους. Οφείλουν επίσης να σέβονται τους πληροφορητές και να διασφαλίζουν την ανωνυµία τους, εκτός και αν οι τελευταίοι συμφωνήσουν στη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς τους και των δεδομένων που παρέχουν στον ερευνητή.
ε. η κατασκευή ή η παραποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων δεν είναι ποτέ αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
στ. ο σεβασμός όλων ανεξαιρέτως των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων αποτελεί βασική αρχή της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και της ηθικής της έρευνας.

Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα ορίζει έναν διδάσκοντα ως Σύμβουλο Σπουδών για τους φοιτητές. Οι φοιτητές μπορούν να προστρέξουν στον Σύμβουλο Σπουδών για την καλύτερη οργάνωση του ατομικού τους προγράμματος σπουδών και για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκής φύσης. Συνιστάται ένθερμα στους φοιτητές να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου θεσμού.

Συνεργασία με Διδάσκοντες

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος, οι διδάσκοντες δέχονται τους φοιτητές για συνεργασία και βοήθεια συγκεκριμένες ώρες, οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου στην ιστοσελίδα του τμήματος.