Κατατακτήριες Εξετάσεις PDF Print
There are no translations available.

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-19 (click to download)

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-19

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-19

 

H εισαγωγή τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων όσο και των πτυχιούχων ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί βάσει της επίδοσής τους σε κατατακτήριες εξετάσεις - διαγωνισμό στα μαθήματα:

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική,
  • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική και
  • Εισαγωγή στο Δίκαιο,

σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Β3/121871/3.11.05 (ΦΕΚ 1517Β΄)και το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4186/2013.

Η κατάταξη τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα γίνει στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Για όλες τις κατηγορίες κατατασσόμενων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης και στη συμπληρωματική της νέα Β3/63260/15.6.2007 (ΦΕΚ 1069 Β) καθώς και όσα ορίζονται στην παρ. 5 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με το εδ. δ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, περί απαλλαγής από μαθήματα τουΠρογράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου (διατίθεται ηλεκτρονικά).
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων, καθώς και τα διδακτικά βοηθήματα, από τα οποία μπορούν να μελετήσουν και να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι, παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Τμήματος.