Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Συντονίστρια κατεύθυνσης: Έφη Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

                                                               

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατανόηση και την ανάλυση:

 • των παραγόντων που παράγουν και αναπαράγουν την ανισότητα, τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό σε διεθνές, κρατικό και τοπικό επίπεδο στη συγχρονία και τη διαχρονία. των παραγόντων που παράγουν και αναπαράγουν την άνιση πρόσβαση κρατών, ομάδων και ατόμων στα υλικά αγαθά, το κύρος και την εξουσία.
 • των διαφορετικών κατηγοριών κοινωνικών ταξινομήσεων, των πολλαπλών κριτηρίων κατάταξης των ατόμων και των ομάδων στην κοινωνική ιεραρχία (οικονομική επιφάνεια, ηλικία, φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή ή ιθαγένεια, μόρφωση, κ.ά.). του περίπλοκου συνδυασμού τους που διαμορφώνει τις διάφορες βαθμίδες και αποχρώσεις της κοινωνικής ιεραρχίας. της σχετικής βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε κάθε κοινωνία και εποχή.
 • του ρόλου του κράτους και των θεσμών στην παραγωγή, αναπαραγωγή και καταπολέμηση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού.
 • των τρόπων καταπολέμησης των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού.
 • των ιδεολογιών/αξιακών συστημάτων που νομιμοποιούν/ απονομιμοποιούν την ανισότητα, καθώς και της πορείας τους στο χρόνο.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η ισορροπία μεταξύ της σφαιρικής διεπιστημονικής κατάρτισης, της θεωρητικής και ερευνητικής επάρκειας, της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και της ικανότητας σχεδιασμού πολιτικών στο χώρο τόσο της κοινωνικής όσο και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση της μετανάστευσης ως σύγχρονου κοινωνικού ζητήματος που συνδυάζει πολιτισμικές και κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες και αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ιδιότητα του πολίτη θα αποτελέσει βασικό άξονα ανάλυσης τόσο αναφορικά με τη διαχείριση της ετερότητας, της διαφορετικότητας και τον τρόπο αντιμετώπισης της πολυπολιτισμικότητας όσο και με την ίδια τη διαδικασία κρατικής, εθνικής και υπερεθνικής συγκρότησης.

 

 

1o ΕΞΑΜΗΝΟ 2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα ECTS Μαθήματα ECTS
Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά
Ποσοτικές και Ποιοτικές  Μέθοδοι Έρευνας 9 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας  6
Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 6 Μετασχηματισμοί του Κράτους  6
Μαθήματα επιλογής*   (3 από τα 4 -  15 ects)  Μαθήματα επιλογής*   (3 από τα 5 -  18 ects) 
Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, απασχόληση, φύλο 5 Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή  6
Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση 5 Μετανάστευση και Δίκαιο 6
Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση 5 Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης 6
Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημόσιες Πολιτικές και Εφαρμογές 5 Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις 6
  Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση  
Σύνολο εξαμήνου 30 Σύνολο εξαμήνου   30
3o ΕΞΑΜΗΝΟ      
Μεταπτυχιακή εργασία 30    
* Ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στον αριθμό και στον τίτλο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής κάθε χρόνο

 

Διάρκεια Προγράμματος:

Το διδακτικό σκέλος του ΜΔΕ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ακολουθείται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα από έξι έως δώδεκα μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι και δύο εξάμηνα.

Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση

 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθηση / Erasmus δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κατεύθυνσης να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και για χρονική διάρκεια από 3-12 μήνες.
 • Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης  αναγνωρίζεται πλήρως από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί τμήμα του κανονικού προγράμματος σπουδών, ωστόσο περιγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος και στην Αναλυτική Βαθμολογία του φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.uop.gr/erasmus/

Οργάνωση μαθημάτων:

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις).

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

 • Να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα, τα σεμινάρια και τις άλλες δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών.
 • Να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε μάθημα.
 • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 • Να εκπονούν διπλωματική εργασία ειδίκευσης.

Διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:

Κατά τη έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να επιλέξει το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του καθώς και τον επιβλέποντα καθηγητή. Η πρόταση για το θέμα της εργασίας και ορισμός του επιβλέποντα καθηγητή επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Τα αποτελέσματα της εργασίας, που πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής (Διατριβή Ειδίκευσης). Η διατριβή εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων και δυο μέλη διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή και της Σ.Ε. Για την έγκριση της Διατριβής Ειδίκευσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον μελών της επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της η διορθωμένη από τον υποψήφιο Διατριβή Ειδίκευσης κατατίθεται σε δύο αντίτυπα στη Γραμματεία και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

 

Επιστήμονες άλλων ΑΕΙ που δίδαξαν ή έχουν προσκληθεί να διδάξουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Θ. Αλεξίου Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου
Ν. Ασκούνη Αν. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Β. Δαλκαβούκης Επίκ. Καθηγητής, Παν/μιο Θράκης
Μ. Δαμηλάκου Λέκτορας, Ιόνιο Παν/μιο
Χρ. Ηλιάδης Διδάκτορας Πανεπιστημίου Essex, Μεγ. Βρετανία
K. Θεριανός Δρ. Επιστημών της αγωγής, εκπαιδευτικός
P. Hebberecht Καθηγητής Πανεπιστημίου Γάνδης, Βέλγιο
Λ. Καρακατσάνης Visiting Fellow, Centre for Theoretical Studies in the Humanities and Social Sciences, University of Essex
Μ. Κακός Lecturer, Παν/μιο Leicester, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος Citizenship Education
Χρ. Καρακιουλάφη Επικ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Κρήτης
Α. Κοβότσος Σκηνοθέτης
Σ. Κονιόρδος Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Κρήτης
Μ. Κουζέλης Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Ι. Κυριακάκης Δρ. UCL
Γ. Μαυρομμάτης Λέκτορας, Παν/μιο Θράκης
Λ. Μπαλτσιώτης Συνήγορος του Πολίτη
J. Rami Lecturer, Dublin City University
Β. Σειρηνίδου Λέκτορας, ΕΚΠΑ
Γ. Τσιμουρής Επίκ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Δ. Χριστόπουλος Επίκ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Ι. Ψημμένος Αν. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο

 

Χρήσιμα έγγραφα:

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-15

Οδηγός Σπουδών Κατεύθυνσης "Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη" 2014-15

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες