Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιτικών & Πρακτικών Επιμόρφωσης PDF Εκτύπωση

Η Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί συνέχεια της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που λειτούργησε μια δεκαετία στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της Μονάδας είναι η δημιουργία ενός forum για τη συζήτηση επίκαιρων ζητημάτων της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, το λόγο των εκπαιδευτικών της τάξης, το λόγο των νέων επιστημόνων, την ερευνητική δεοντολογία.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. OI ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ημερίδα: Ο διαγωνισμός ως τρόπος επιλογής των μαθητών για την είσοδο  σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια. Διεθνείς εμπειρίες, πρότυπα, πειραματικά σχολεία

Ημερίδα: για τον Εθνικό διάλογο στη Σχολική Εκπαίδευση, την Αυτό-αξιολόγηση, την Επιμόρφωση

Ημερίδα: Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την τυπική εκπαίδευση στην Κορινθία. Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, ενίσχυσης και δικτύωσης

Ημερίδα: «Η Κόρινθος στο πλαίσιο των πόλεων που Μαθαίνουν»

Ημερίδα: Αναστοχαζομενοι στις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και την καθημερινότητα της σχολικής εκπαίδευσης την τελευταία τριετία