Μεθοδολογία Κοινωνικής / Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ25) PDF Εκτύπωση

Μεθοδολογία Κοινωνικής/Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ25)

Θανάσης Κατσής

ECTS 5

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές όσον αφορά την οργάνωση, πραγματοποίηση και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε θέματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τις μεθόδους βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καταγραφής ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας, δειγματοληψίας, περιγραφική στατιστική, τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων, χρήση του SPSS και κατασκευή ερευνητικού εργαλείου. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην πραγματοποίηση μίας πιλοτικής έρευνας καθώς και στη γραπτή και προφορική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

(α) Πραγματοποιεί βιβλιογραφική επισκόπηση
(β) Διατυπώνει κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας.
(γ) Να υλοποιεί ένα σχέδιο δειγματοληψίας σε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες στο χώρο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
(δ) Υιοθετεί την κατάλληλη προσέγγιση (ποσοτική ή/και ποιοτική) στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.
(ε) Να κατασκευάζει οδηγό συνέντευξης και ερωτηματολόγιο
(στ) Να ελέγχει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων και των ερευνητικών του εργαλείων
(ζ) Συγγράψει μία έκθεση για την εμπειρική έρευνα κατάλληλη για δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό.
(η) Να γνωρίζει βασικές εντολές του στατιστικού λογισμικού SPSS

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού εμπειρικής έρευνας, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών και αποτελεσμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στο χώρο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του στατιστικού λογισμικού SPSS

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις και 13 τρίωρα εργαστήρια

Αξιολόγηση:

Γραπτή εργασία ώστε οι φοιτητές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρική έρευνα.

Βιβλιογραφία

Creswell J. (2011), Εκπαιδευτική Έρευνα. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, Έλλην/ Ίων, Αθήνα.

Robson C. (2010), Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Gutenberg, Αθήνα.