Θυματολογία (ΕΕ1) PDF Εκτύπωση

Θυματολογία (ΕΕ1) (δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Βασίλης Καρύδης

ECTS 4,5

Η Θυματολογία ερευνά και μελετά την τα χαρακτηριστικά των θυμάτων εγκλήματος, τη σχέση τους με τον δράστη, τους λόγους και τις συνέπειες της θυματοποίησης. Επίσης, διερευνά την πραγματική έκταση της μικρομεσαίας ιδίως βαρύτητας εγκληματικότητας και τους τρόπους πρόληψης της.

Το μάθημα συγκροτείται από τρεις ενότητες, ως εξής:

  • Τα στοιχεία της Θυματολογίας ως επιστημονικού εγκληματολογικού κλάδου. Έννοια και θεωρίες
  • Παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων θυματολογικών ερευνών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Μέθοδοι και μέτρα πρόληψης, ιδίως ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

Στόχοι

Στο επίκεντρο του μαθήματος τίθεται η διαντίδραση δράστη και θύματος, η εξέταση σχτικών θυματολογικών ερευνών ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος στο πραγματικό κοινωνικό πεδίο, οι στάσεις και αντιλήψεις των θυμάτων αλλά και του πληθυσμού ευρύτερα σχετικά με το έγκλημα και την καταστολή του, ο φόβος του εγκλήματος και οι συνέπειες του.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε βάθος τη σημασία της διαντίδρασης δράστη και θύματος. Επίσης, την πραγματική έκταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος ανεξάρτητα από τις επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές. Να εξοικειωθούν τέλος με τις μεθόδους πρόληψης του εγκλήματος μέσω της αποφυγής θυματοποίησης.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Επιπλέον 10% για την εκπόνηση εργασιών σε εθελοντική βάση

Βιβλιογραφία

Καρύδης Β. (2004) Η Αθέατη Εγκληματικότητα. Εθνική Θυματολογική Έρευνα, Αντ. Σάκκουλα., Αθήνα, Κομοτηνή.
Μαγγανάς Α, Αρτινοπούλου Β. (1996), Θυματολογία και Όψεις Θυματοποίησης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.