Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων (Υ23) PDF Εκτύπωση

Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων (Υ23)

Δέσποινα Τσακίρη

ECTS 4,5

Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο θεματικές ενότητες:

 • Θεωρητική προσέγγιση της συμβουλευτικής διαδικασίας με έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση της εμφάνισης και ανάπτυξης της συμβουλευτικής διαδικασίας και τις προϋποθέσεις άσκησης της
 • Μελέτη των  χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των πέντε κατηγοριών των ομάδων (Anzieu, Martin) και των βασικών μελετητών των ομάδων. Δίνεται έμφαση στις πρωτογενείς ομάδες και στα φαινόμενα που απαντώνται στη λειτουργία αυτών των ομάδων και αφορούν τη λήψη απόφασης, την επιρροή και το συναίσθημα καθώς και το ρόλο του συντονιστή στη διαχείριση των ομάδων.    

Στόχοι:

 • Να παράσχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις που συνεισφέρουν στην κατανόηση θεωρητικών προσεγγίσεων της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 • Να παράσχει τις γνώσεις που συμβάλλουν στη  κατανόηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτεί  η διεξαγωγή μιας συνέντευξης ως βασικό εργαλείο της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα εννοιολογικά εργαλεία που επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των ομάδων και την κατανόηση των φαινόμενων που διέπουν τη πορεία εξέλιξης κυρίως των πρωτογενών ομάδων στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας δράσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση :

 • Να γνωρίζουν τα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και να διακρίνουν τους στόχους της.
 • Να διακρίνουν το ρόλο που επιτελεί ο σύμβουλος σε σχέση με τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή, ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή.
 • Να περιγράφουν τα στάδια ανάπτυξης της συνέντευξης και  να τεκμηριώνουν τη σημασία τους.
 • Να τεκμηριώνουν τη διαφορά μιας συνέντευξης που εκτυλίσσεται στο προαναφερθέν πλαίσιο από άλλου τύπου δομημένες συνομιλίες.
 • Να  περιγράφουν και να διακρίνουν με βάση τις αρχές, τις μεθόδους  και το ρόλο του συμβούλου τις τρεις προσεγγίσεις της συμβουλευτικής (ψυχοδυναμική, προσωποκεντρική, συμπεριφοριστική).
 • Να μπορούν να αναστοχαστούν στην σημασία της κάθε μιας προσέγγισης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
 • Να διακρίνουν τις πέντε (5) κατηγορίες ομάδων και να μπορούν να εντοπίζουν  τα βασικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • Να γνωρίζουν τις αρχές πάνω στις οποίες οι σημαντικοί μελετητές των ομάδων θεμελίωσαν τη θεωρία τους.
 • Να περιγράφουν τα φαινόμενα που διέπουν τη λειτουργία μιας πρωτογενούς ομάδας και να διακρίνουν τις επιπτώσεις τους τόσο στο τρόπο λειτουργίας της ομάδας όσο και στο παραγόμενο έργο της.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες του συντονιστή των ομάδων και να αναστοχάζονται στη σημασία τους.   

Δεξιότητες:

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες αφορούν:

 • Την άσκηση της συγκριτικής δεξιότητας στο πλαίσιο μιας διαφορικής ψυχολογικής προσέγγισης της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 • Την εξοικείωση με τις τεχνικές διεξαγωγής της συνέντευξης στη συμβουλευτική.
 • Τον εντοπισμό, στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής, διαφόρων μορφών συνάθροισης που λειτουργούν ως ομάδα.
 • Την παρατήρηση των φαινομένων που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένων ομάδων.
 • Την εξοικείωση με τις τεχνικές λήψης απόφασης.
 • Την εξοικείωση με τις τεχνικές συντονισμού μιας ομάδας.

Δομή:

Δεκατρείς (13) τρίωρες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματώνονται διαλέξεις.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με στόχο την εξέταση  γνώσεων και κριτικών ικανοτήτων

Βιβλιογραφία

Γεωργίου Σ. (2003), Εκπαιδεύοντας ψυχολόγους στη συμβουλευτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Freud S. (1999), Τρεις πραγματείες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, Printa, Αθήνα.
Freud S. (1992), Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, Επίκουρος, Αθήνα.
Μακλόκλιν Μ. (2001), Ψυχοδυναμική συμβουλευτική, Καστανιώτης, Αθήνα.
Ναυρίδης Κ. (2005), Ψυχολογία των Ομάδων. Κλινική Ψυχοδυναμική Προσέγγιση. Παπαζήσης, Αθήνα.
Rogers R.C (1970), Ομάδες συνάντησης, Δίοδος, Αθήνα.
Rogers R.C. (2004), Προσωποκεντρική συμβουλευτική : θεωρία, έρευνα και εφαρμογές, Τυπωθήτω, Αθήνα.
Blanchet, A. - Trognon A. (2002), Ψυχολογία των ομάδων – Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές των ομαδικών μοντέλων, Σαββάλας, Αθήνα.