Κράτος και Δημόσια Πολιτική (Υ4) PDF Εκτύπωση

Κράτος και Δημόσια Πολιτική (Υ4)

Παναγιώτης Καφετζής

ECTS 4,5

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο αναλυτικά διακριτές ενότητες. Η πρώτη πραγματεύεται τις αλλαγές στη δομή και το ρόλο του κράτους την περίοδο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως στα αντιπροσωπευτικά-δημοκρατικά συστήματα του δυτικού κόσμου. Η έννοια του κοινωνικού κράτους, η οργάνωση των συμφερόντων, οι νέες μορφές σύνδεσης κράτους και κοινωνίας, οι συνέπειες της ένταξης του εθνικού-παρεμβατικού κράτους σε ευρύτερες διακρατικές ενότητες (π.χ., Ε.Ε), αποτελούν κεντρικά αντικείμενα αυτής της ενότητας.

Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος εστιάζει στην δημόσια πολιτική ως ξεχωριστού κλάδου της πολιτικής επιστήμης. Η έννοια της δημόσιας δράσης, πέρα και πάνω από την κρατική δράση, οι θεωρίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια πολιτική (θεωρία ορθολογικής επιλογής, προσαυξητική θεωρία, θεωρία  γραφειοκρατικής οργάνωσης, θεωρία συστημάτων πεποιθήσεων), τα στάδια διαμόρφωσης μιας δημόσιας πολιτικής, τα κριτήρια αξιολόγησης των εκροών του πολιτικού συστήματος, είναι τα επιμέρους αντικείμενα της δεύτερης αυτής ενότητας του μαθήματος.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για τη δομική και λειτουργική εξέλιξη του μεταπολεμικού κράτους, ως ενός συνολικότερου γνωστικού πλαισίου προσέγγισης της γένεσης της δημόσιας πολιτικής.

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για τις διαδικασίες και τους φορείς ανάπτυξης της δημόσιας δράσης και της δημόσιας πολιτικής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και κριτικής ανάλυσης των εννοιολογικών και θεωρητικών πλαισίων προσέγγισης του κράτους και της δημόσιας πολιτικής.
Ανάπτυξη της ικανότητας γνωστικής σύνδεσης της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής με τη δημόσια πολιτική.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχούν στο 75% του τελικού βαθμού. Εργασία (μέχρι 4000 λέξεις) που υποβάλλεται στο τέλος του εξαμήνου, με θέμα που ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η εργασία αντιστοιχεί στο 25% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

Andersen G. E. (2006), Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Gough I. (2008), Η Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους,  Σαββάλας, Αθήνα.

Marshall T.H. & Bottοmore T. (1995), Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, Gutenberg, Αθήνα.

Muller P., Surel Y. (2002), Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών, Δάρδανος-Τυπωθήτω, Αθήνα.

Κασιμάτη Κ. (2003), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Aθήνα.
Heidenheimer A. et al. (1990), Comparative Public Policy, St. Martins Press, Νew Υork.