Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι PDF Εκτύπωση

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το Τμήμα εφαρμόζει τον θεσμό του σύμβουλου καθηγητή. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου ορίζεται για κάθε Α'-ετή φοιτητή ο σύμβουλος καθηγητής (ΣΚ) του. Στην αρχή κάθε περιόδου κοινοποιείται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές πίνακας με τα ονόματα των ΣΚ, τα mail τους και τις ώρες γραφείου τους καθώς και την κατανομή των φοιτητών σε ΣΚ. Η κατανομή γίνεται αλφαβητικά. Δεδομένου ότι αυτή την περίοδο το Τμήμα βρείσκεται σε διαδικασία θεσμοθέτησης των υφιστάμενων κατευθύνσεων, η Συνέλευση θα επανεξετάσει το ζήτημα της κατανομής των φοιτητών σε ΣΚ στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο ανακατανομής των φοιτητών σε ΣΚ μετά την επιλογή Κατεύθυνσης,

Οι σύμβουλοι καθηγητές βοηθούν τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών. Οι σύμβουλοι καθηγητές βοηθούν τους φοιτητές να ορίσουν τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβουν τα μαθήματά τους, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, να επιλέξουν κατεύθυνση, τα απαραίτητα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα πιο ταιριαστά μαθήματα ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά, τις δυνατότητές και τις δεξιότητές τους.

Οι φοιτητές μπορούν να συζητούν με τον ΣΚ τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής που τους απασχολεί, π.χ. προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο ΣΚ θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Οι φοιτητές επικοινωνούν με τον ΣΚ τους σε προκαθορισμένη από τον ΣΚ συνάντηση κατά την περίοδο επιλογής μαθημάτων εξαμήνου και η δεύτερη μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου, όπου συζητούν και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την πορεία του φοιτητή κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Έκτακτες συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται όταν είναι αναγκαίο, ή εφόσον το ζητήσει ο ΣΚ προκειμένου να συζητηθεί μείζον θέμα που αφορά στους φοιτητές. Προφανώς οι φοιτητές μπορούν, όποτε θελήσουν, να επικοινωνήσουν κατ' ιδίαν με τον ΣΚ τους. Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή προστατεύονται από τον καθηγητή.

Σε περίπτωση απουσία ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, αναστολής καθηκόντων, προβλήματος υγείας κλπ.), η Γραμματεία του τμήματος αναθέτει στους φοιτητές του απουσιάζοντος ΣΚ ένα νέο ΣΚ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι φοιτητές μπορεί να ζητήσουν την αλλαγή του ΣΚ τους, εξηγώντας τους λόγους στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος εξετάζεται κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος, οι διδάσκοντες δέχονται τους φοιτητές για συνεργασία και βοήθεια συγκεκριμένες ώρες, οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής αισθάνεται ότι δεν έχει επαρκή ανταπόκριση από τον ΣΚ που του αντιστοιχεί, απευθύνεται απευθείας στον Πρόεδρο του Τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές εισαγωγής προηγούμενων ετών οι οποίοι επιζητούν σχετική υποστήριξη και περαιτέρω προσανατολισμό.


Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι Ακ. έτους 2017-18

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι Ακ. έτους 2018-19