Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας (ΚΕΠ6) PDF Εκτύπωση

Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας (ΚΕΠ6)

Δέσποινα Καρακατσάνη

ECTS 4,5

Σκοπός του μαθήματος είναι η αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης των παιδαγωγικών θεωριών και η σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική πράξη, την εκπαιδευτική, διδακτική και παιδαγωγική πραγματικότητα και την εκπαιδευτική έρευνα. Επιδιώκεται επίσης η αντιπαραβολή θεωριών και μοντέλων, η σύνδεσή τους με το κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο και η ανάπτυξη ενός κριτικού διαλόγου ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.

Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες:
1. στις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, κυρίως αυτές οι οποίες -τους τελευταίους δύο αιώνες- επηρέασαν τη σκέψη και τον προβληματισμό σχετικά με το τι θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση. Προβλέπεται η εμβάθυνση στις θεωρίες μέσα από την ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων, του ρόλου των εκπαιδευτικών, της θέσης του μαθητή, του περιεχόμενο της μάθησης και των κοινωνικοπολιτισμικών πλαισίων της εκπαίδευσης πράξης και διαδικασίας.
2. στις φιλοσοφικές-επιστημολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάθησης (με τη μορφή της διαδικασίας και του αποτελέσματος), στις διάφορες παραμέτρους και στους παράγοντες που τις διαμορφώνουν ή τις επηρεάζουν.
3. στην ανάλυση ερευνών που φωτίζουν ερευνητικά παραδείγματα και μοντέλα
4. στον τρόπο σύνδεσης της εκπαιδευτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη και το οικονομικο-πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει ικανότητες αναγνώρισης, διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στο πεδίο των εκπαιδευτικών θεωριών και των εφαρμογών τους. Ειδικότερα αναμένεται:
Να είναι σε θέση να εμβαθύνουν στο πεδίο των θεωριών και να αποκτήσουν τα εργαλεία ανάλυσης αυτών και ανάδειξης των επιμέρους συστατικών τους και του τρόπου εφαρμογής τους
Να αποκτήσουν τα εργαλεία ανάλυσης και σύγκρισης των θεωριών
Να αποκτήσουν εργαλεία κριτικής ανάλυσης των θεωριών, των διασυνδέσεών τους με άλλα επιστημονικά πεδία και των εφαρμογών τους
Να μπορούν να αναλύσουν τον τρόπο σύνδεσης των θεωριών με το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Δομή

Το μάθημα περιλαμβάνει: α) παραδόσεις, β) σχολιασμό και ανάλυση κειμένων, γ) παρουσιάσεις φοιτητών.
Αξιολόγηση
Το μάθημα αξιολογείται με βάση ατομική εργασία (απαλλακτική) έκτασης μέχρι 5000 λέξεις. Συγκεκριμένα στην εργασία προβλέπονται τα εξής:
1. Ανάλυση και σχολιασμός ενός άρθρου από το site www.kleidiakaiantikleidia.net
2. Ανάλυση και σχολιασμός ενός βιβλίου από την προτεινόμενη βιβλιογραφία και τα επιμέρους θέματα.
3. παρουσίαση της ανάλυσης του άρθρου και του βιβλίου: πλάνο, βιβλιογραφία, θέματα και ερωτήματα για συζήτηση-κριτικός σχολιασμός

Βιβλιογραφία

Bertrand Y. (2003), Contemporary Theories and Practice in Education, Atwood Publishing.
Γρόλλιος Γ. (2011), Προοδευτική εκπαίδευση και αναλυτικό πρόγραμμα, Επίκεντρο, Αθήνα.
Carr W., Kemmis S. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία, Κώδικας, Αθήνα.
Charlot B. (1999), Η σχέση με τη γνώση, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Marples R. (2002), Οι σκοποί της εκπαίδευσης, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Schunk Dale H. (2004), Learning Theories. An Educational Perspective, Pearson / Merrill / Prentice Hall.
Sarup Μadan (2006), Μαρξισμός και εκπαίδευση, Επίκεντρο, Αθήνα.
Wall E. (ed.) (2001), Educational Theory. Philosophical and Political Perspectives, Prometheus.
Vygotsky L. (1998), Νους στην κοινωνία, Gutenberg, Αθήνα.