Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΕΠ7) PDF Εκτύπωση

Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΕΠ7)

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

ECTS 4,5

Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο θεματικές ενότητες: Η πρώτη αφορα το πανεπιστήμιο ως θεσμό της γνώσης. Παρουσιάζεται και αναλύεται ο τρέχων Λόγος για το ρόλο του πανεπιστημίου και η εμφανιζόμενη ανάγκη για μεταρρύθμιση του θεσμού ωστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Γνώσης. Ο Λόγος αυτός αντιπαρατίθεται με άλλες διαφορετικές λογικές και ιδεότυπους του πανεπιστημίου (πχ. Xoυμπολντιανό vs. Eπιχειρηματικό) και τον κοινωνικό ρόλο του πανεπιστημίου.
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στις πολιτικές ανωτάτης εκπαίδευσης που προωθούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία δεκαετία και στο ρόλο που καλείται να παίξει το πανεπιστήμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Στρατηγική της Λισσαβώνας, Διαδικασία της Μπολώνια, Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας). Επίσης συζητείται η επίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών στις σχέσεις κράτους-πανεπιστημίου και τον τρόπο διακυβέρνησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Συζητούνται λεπτομερέστερα οι πολιτικές που αφορούν τη διεύρυνση της πρόσβασης και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για την ιστορία και την εξέλιξη του πανεπιστημίου ως θεσμού παραγωγής της γνώσης, να κατανοήσουν τις αξίες που ενσωματώνονται στους διάφορους τύπους πανεπιστημίου και να αναστοχαστούν πάνω σ’ αυτές
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις για τις σχέσεις (εξουσίας) κράτους-πανεπιστημίου και τους τρόπους διακυβέρνησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών
Ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής επιστημονικής εργασίας
Εισαγωγή στην έρευνα (διερεύνηση βιβλιογραφίας, αξιολόγηση και ιεράρχηση πληροφοριών)
Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων εντός ορισμένου χρόνου, δημόσιος λόγος, χρήση H/Y, χρήση powerpoint)

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Απαλλακτική εργασία (μέχρι 5.000 λέξεις) το θέμα της οποίας ορίζεται μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Η εργασία παρουσιάζεται δημόσια και η παρουσίαση αυτή αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

1. Johan P. Olsen - Peter Maassen (2007), «European Debates on the Knowledge Institution: the modernization of the university at the European level», in P. Maassen - J. P. Olsen (eds.), University Dynamics and European Integration,  Springer, Dordrecht, pp. 3-22.
2. Johan P. Olsen (2007), «Institutional Dynamics of the European university», in P. Maassen - J. P. Olsen (eds.), University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht, pp. 25-54.
3. Guy Neave - Peter Maassen (2007), «The bologna process: an intergovernmental policy perspective», in P. Maassen - J. P. Olsen (eds.), University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht, pp.135-154.
4. Åse Gornitzka (2007), «The Lisbon process: a supranational policy perspective», in P. Maassen - J. P. Olsen (eds.), University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht, pp. 155-178.

Φάκελος σημειώσεων διδάσκουσας