Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ1) PDF Εκτύπωση

Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ1)    

Δημήτρης Βενιέρης

ECTS 4,5

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής συνδέονται με τρεις κύριους άξονες ανάλυσης. Πρώτον, με την έννοια της ορθολογικής και αποτελεσματικής χρήσης των περιορισμένων πόρων καθώς και τη συνεπή εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών βάσει αρχών και στόχων. Δεύτερον, με τη θεωρητική ανάλυση αναγκών και με την πρακτική άσκηση πολιτικών κοινωνικής ευημερίας για την κάλυψη τους. Τρίτον, με τη διεπιστημονική προσέγγιση άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής διότι δανείζονται μεθόδους και στηρίζονται σε έρευνες από επιστημονικά πεδία όπως η επιχειρησιακή έρευνα, η οργανωτική θεωρία, τα οικονομικά, η στατιστική, η κοινωνική ψυχολογία. Το μάθημα μετέρχεται πλούσιας εμπειρικής έρευνας που καταδεικνύει το νευραλγικό ρόλο των διαδικασίας του σχεδιασμού και την αλληλένδετη κρισιμότητα της διαδικασίας αξιολόγησης ( σκοπός/στόχοι αξιολόγησης στην κοινωνική πολιτική, οι βασικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, αποτελέσματα/αντίκτυπος αξιολόγησης, κλπ).

Στόχοι

Αποστολή του μαθήματος είναι η ανάδειξη και η κατανόηση της συμβολής της διαδικασίας του κοινωνικού σχεδιασμού στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή κοινωνικών παρεμβάσεων με γνώμονα/σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αυτής είναι η φάση της αξιολόγησης, με παράλληλη αυθύπαρκτη διάσταση ξεχωριστής σημασίας. Στους στόχους του μαθήματος περιλαμβάνονται η παρουσίαση συγκεκριμένων τεχνικών σχεδιασμού και αξιολόγησης, η κατανόηση του τρόπου χρήσης των ποσοτικών δεικτών και σύνθετων κριτηρίων/προδιαγραφών στην κοινωνική παρέμβαση.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Aποτελέσματα

  • Δυνατότητα κατανόησης των κύριων στόχων του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στην κοινωνική πολιτική
  • Γνώση του ρόλου και των βασικών χαρακτηριστικών της «θεωρίας αλλαγής» στη θεωρία και την εφαρμογή της αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη
  • Δυνατότητα χρήσης της τεχνικής κόστους-ωφέλειας για την αποτίμηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και την τεκμηρίωση ότι έχουν θετικό πρόσημο για να εφαρμοσθούν
  • Γνώση των βασικών κριτηρίων/διεθνών προδιαγραφών για την ορθολογική λήψη αποφάσεων στην εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης ατομικών εργασιών που δύνανται να βελτιώσουν την τελική βαθμολογία μέχρι δύο μονάδες.

Βιβλιογραφία

Herman J.L., Morris L.L. & Fitz-Gibbon C.T. (1987), Evaluator’s Handbook, Sage, London.
Esping-Andersen G, Gallie D., Hemerijck A., Myles J (2006), Γιατί Χρειαζόμαστε ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος, Διόνικος, Αθήνα.
Κασιμάτη Κ. (2002), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Αθήνα.
Midgley J. & Piachaud D. (eds) (1984), The Fields and Methods of Social Planning, Heinemann, London.
Walker A. (1984), Social Planning, Basil Blackwell, Oxford.