Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΚΕΠ2) PDF Εκτύπωση

Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΚΕΠ2)

Βασίλης Κουλαϊδής

ECTS 4,5

Το μάθημα εστιάζει στο εκπαιδευτικό υλικό ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αναλύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης διαφόρων μορφών εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού).


Στόχοι

Στόχοι του παρόντος μαθήματος είναι:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού υλικού
  • Η διερεύνηση του ρόλου των εκφραστικών κωδίκων που εμπλέκονται στην κατασκευή του εκπαιδευτικού υλικού στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής του λειτουργίας.
  • Η κατανόηση του ρόλου και των λειτουργιών του εκπαιδευτικού υλικού στην διαδικασία μετάδοσης και αναπλαισίωσης της Γνώσης μέσω της εισαγωγής των εννοιών της Ταξινόμησης, της Περιχάραξης και της Τυπικότητας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των διαφόρων ειδών εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε εκπαιδευτική περίσταση
  • Διατυπώνουν τις προδιαγραφές σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού υλικού με βάση τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος στο οποίο αντιστοιχεί
  • Κατασκευάζουν και εφαρμόζουν εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού

Αξιολογήση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 80%) αλλά και με μικρές ομαδικές εργασίες που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%).

Βιβλιογραφία

Καψάλης Α., Χαραλάμπους Δ. (2008), Σχολικά εγχειρίδια Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος Κ., Σκλαβενίτη Σ., Χρηστίδου Β. (2002), Τα κείμενα της τεχνο-επιστήμης στο δημόσιο χώρο, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Μπονίδης Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα.