Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική (Υ10) Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική (Υ10)

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

ECTS 4

Το μάθημα εισάγει σε βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής και αναλύει τη σχέση της με άλλα πεδία δημόσιας πολιτικής (οικονομική, εξωτερική και κοινωνική). Η σχέση κράτους-εκπαιδευτικού συστήματος αναλύεται με άξονα τη μετάβαση από τη φάση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού την περίοδο του Κεϋνσιανισμού στη φάση της άσκησης πολιτικής μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων την περίοδο του μονεταρισμού και την επίδραση του διεθνούς πλαισίου στη χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εδώ εισάγονται και έννοιες που διαμορφώθηκαν από τον Φουκώ. Στη συνέχεια αναλύονται θέματα οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και εισάγονται έννοιες της οργανωτικής και της νεο-θεσμικής θεωρίας.

Στόχοι

Nα εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης:
(α) Της σχέσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με άλλες δημόσιες πολιτικές.
(β) Της σχέσης κράτους – εκπαιδευτικού συστήματος – διεθνούς συστήματος
(γ) Βασικών εννοιών της οργανωτικής θεωρίας, της νεοθεσμικής θεωρίας και της δομικής ανάλυσης του Φουκώ.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης και σύγκρισης εννοιών στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (χρήση H/Y, χρήση powerpoint, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών, συγγραφή κειμένου)

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου η οποία περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης , ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σωστό-λάθος. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την τελική βαθμολογία τους μέχρι 2 βαθμούς καταθέτοντας σύντομη εργασία μέχρι 1500 λέξεις.

Βιβλιογραφία

Σταμέλος, Γ. (2009), Εκπαιδευτική Πολιτική, Διόνικος, Αθήνα.
Ζμάς, Α. (2007), Παγκοσμιοποίηση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Καρακατσάνη Δ. - Παπαδιαμαντάκη Γ. (επιμ.), (2012) Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Αναζητώντας το Νέο Σχολείο, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.