Κανονισμός Σπουδών – ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική

[tabs type=”vertical”][tab title=”Γενικές Αρχές”][seven_twelfths]

Γενικές Αρχές

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Πολιτική» με τις εξής ειδικεύσεις:

 • Πολιτικές για την Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
 • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτές αναλύονται στα επόμενα άρθρα, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017, ενώ ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τα οποία δε ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι΄ αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το Νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Π.Μ.Σ. Ο Κανονισμός μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να τροποποιηθεί, με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/seven_twelfths][five_twelfths_last]
[/five_twelfths_last][/tab][tab title=”Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα”][seven_twelfths]

Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και διέπεται από επιστημονική συνοχή. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας με την ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων, μεθοδολογιών και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό – επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί: Πρώτον, στην προαγωγή της έρευνας στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Δεύτερον, στη θεωρητική εμβάθυνση και την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε αυτό το αντικείμενο με την παροχή των εφοδίων για περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Αμφότερα προάγουν την ενεργό και εγνωσμένη συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία σε ένα σύνθετο και απαιτητικό εθνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

 • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλότατου επιπέδου.
 • Η εκπαίδευση επιστημόνων με την οικοδόμηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών σε επαγγελματίες και επιστήμονες της κοινωνικής πολιτικής ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών σε μακροσκοπικό (εθνικόυπερεθνικό) και μικροσκοπικό (επιμέρους πεδίων ή/και πτυχών) επίπεδο.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να:

 • Έχουν αποκτήσει σφαιρική διεπιστημονική κατάρτιση στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής και των συγκεκριμένων Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.
 • Κατανοούν τη θεσμική συγκρότηση, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση των συστημάτων και οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Έχουν αποκτήσει θεωρητική και ερευνητική επάρκεια, αλλά και ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής, και ειδικά στις επιμέρους ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.
[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/seven_twelfths][five_twelfths_last]
[/five_twelfths_last][/tab][tab title=”Αρμόδια Όργανα, Επιτροπές για την ίδρυση – λειτουργία του Π.Μ.Σ.”]

Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση – λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”Σύγκλητος”]

Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

[/toggle]

[toggle title=”Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών”]

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος, ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

[/toggle]

[toggle title=”Συνέλευση του Τμήματος”]

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
 2. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
 3. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών,
 4. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ.,
 5. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.

[/toggle]

[toggle title=” Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)”]

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Δ/ντή συντάσσεται απολογισμός του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

 • Εισηγείται στη Συνέλευση για θέματα του οδηγού σπουδών. – Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ.
 • Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών.
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Εξετάζει τις αιτήσεις των φοιτητών για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Εξετάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και εισηγείται σχετικά στα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.

[/toggle]

[toggle title=”Ο/Η Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ.”]

Ο/Η Δ/ντής/τρια είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτρια, από τα εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία, χωρίς επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής/ντρια. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητειών του Διευθυντή ή της Διευθύντριας ορίζεται σε δύο (2).

Ο διευθυντής προεδρεύει της Σ.Ε. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του Π.Μ.Σ.
 • Εισηγείται στη Συνέλευση για κάθε θέμα του Π.Μ.Σ.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. Ο απολογισμός συντάσσεται με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. O απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

[/toggle]

[toggle title=”Επιτροπή Εξέτασης, Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών”]

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Για κάθε ειδίκευση μπορεί να οριστεί διαφορετική επιτροπή. Είναι δυνατόν ένα μέλος Δ.Ε.Π. να ανήκει στην επιτροπή εξέτασης/επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και για τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για:

 • Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 6.3 του παρόντος Κανονισμού. Ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 • Έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας των Αγγλικών.
 • Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του προγράμματος και η πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

[/toggle]

[toggle title=”Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).”]

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην παρ. 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής. Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια. Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/ της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

[/toggle]

[/toggles]


[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Αριθμός Εισακτέων”]

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 90 φοιτητές μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος (30 φοιτητές ανά ειδίκευση). Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 και της παραγράφου 6.4 του παρόντος κανονισμού. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε έξι (6). Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος είναι περίπου εκατό πενήντα (150) ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των εκατό σαράντα (140) εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ανά έτος και των εικοσιένα (21) διδασκόντων του Τμήματος.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Κατηγορίες Πτυχιούχων”]

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί προσκομίζοντας βεβαίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά τα εκάστοτε οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Την επάρκεια του υποψηφίου κρίνει τριμελής επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής εισακτέων”]

Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής εισακτέων

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”Προκήρυξη / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος”]

Προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

[/toggle]

[toggle title=”Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά”]

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη. Ο σχετικός φάκελος υποψηφιότητας, θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
 3. Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 4. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Δεκτό γίνεται και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 75 για το σύνολο και 21 για Reading.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή από εργοδότη (σε σφραγισμένους φακέλους).
 6. Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 8. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.
 9. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 10. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών τέσσερα (4).
 11. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά τέσσερα (4) και σε πρακτικά συνεδρίων τέσσερα (4).
 12. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).
 13. Στην περίπτωση επιλογής και δεύτερης ή τρίτης ειδίκευσης οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν τα ως άνω δικαιολογητικά εις διπλούν ή τριπλούν.
 14. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Τα ανωτέρω αριθμ. 7, 8 και 11 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή (σε word). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αν το επιθυμούν και στις τρεις (3) ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. οι οποίες δηλώνονται με σειρά προτίμησης.

[/toggle]

[toggle title=”Κριτήρια επιλογής”]

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

 • Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70%
 • Βαθμός συνέντευξης: 30%.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων βασίζεται στη φόρμα αξιολόγησης που συνοδεύει την εκάστοτε προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. (βλ. Παράρτημα ΙΙ, σχετικά με τα υπο-κριτήρια και τη βαρύτητά τους σχετικά με τα παραπάνω δυο ευρύτερα κριτήρια). Τα σχετικά κριτήρια επιλογής μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

[/toggle]

[toggle title=”Διαδικασία επιλογής”]

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 3.6. Οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιούνται για την κάθε ειδίκευση χωριστά σε χρόνο που ορίζεται κάθε έτος από τη Συνέλευση. Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:

 1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας ή επιτυχής εξέταση της στο πλαίσιο της διεξαγωγής της στο Π.Μ.Σ.).
 3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, που πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.
 4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
 5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην τελευταία θέση της κατάταξης, εισάγονται όλοι ως υπεράριθμοι.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός 10 ημερών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλείται ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ. επιλαχόντες.

[/toggle]

[/toggles]


[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Διάρκεια Σπουδών”]

Διάρκεια Σπουδών

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”Χρονική διάρκεια φοίτησης”]

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή. Η παράταση του ενός εξαμήνου αφορά τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

[/toggle]

[toggle title=”Μερική φοίτηση”]

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης. Σχετική απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για ειδικές περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά για λόγους υγείας, οικογενειακούς, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

[/toggle]

[toggle title=”Αναστολή φοίτησης”]

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του/της μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

[/toggle]

[/toggles]


[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Δικαιώματα και παροχές”]

Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως:

 • Ατομικός λογαριασμός e-mail του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-Class)
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω Virtual Private Network (VPN)
 • Πρόσβαση στη βάση δεδομένων Heal-Link που περιλαμβάνει επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις των σημαντικότερων διεθνών εκδοτικών οίκων.

Το Τμήμα υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει στους φοιτητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία. Ειδικότερα για αυτή την κατηγορία φοιτητών μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να προσδιοριστεί ειδικός τρόπος εξέτασης, ειδικές διαδικασίες πρόσβασης στους χώρους διδασκαλίας (π.χ. μέσω τηλεδιάσκεψης), και ειδικοί τρόποι πρόσθετης υποστήριξης (π.χ. διευκολύνσεις σε συνοδό, προσωπική συμβουλευτική) ανάλογα με τις ανάγκες του/της κάθε φοιτητή/τριας.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Πρόγραμμα Σπουδών”]

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων

 1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
 2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
 3. Το Πρόγραμμα Σπουδών στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:
 • η ειδίκευση «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη» περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 15 ΠΜ-ECTS και τρία (3) μαθήματα επιλογής (από τα 4 προσφερόμενα) που αντιστοιχούν σε 15 ΠΜ-ECTS,
 • η ειδίκευση «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS,
 • η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στο δεύτερο εξάμηνο διαμορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:

 • η ειδίκευση «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη» περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 12 ΠΜ-ECTS και τρία (3) μαθήματα επιλογής [από πέντε (5) προσφερόμενα] τα οποία αντιστοιχούν σε 18 ΠΜ−ECTS,
 • η ειδίκευση «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS,
 • η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΠΣ-ECTS.

Τέλος στο τρίτο εξάμηνο και για τις τρεις ειδικεύσεις περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/ Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ-ECTS.

4. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄: Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη”]

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΚΔ01Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι ΈρευναςΥποχρεωτικό9
ΚΔ02Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός ΑποκλεισμόςΥποχρεωτικό6
ΚΔΕΠ01Μάθημα επιλογής *Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό5
ΚΔΕΠ02Μάθημα επιλογής *Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό5
ΚΔΕΠ03Μάθημα επιλογής *Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ Εξαμήνου = 30

* Επιλέγονται τρία εκ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων επιλογής

 • Κοινωνικές Ανισότητες: Εργασία, Απασχόληση, Φύλο
 • Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση
 • Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση
 • Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημόσιες Πολιτικές και Εφαρμογές.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΚΔ03Συγγραφή Επιστημονικής ΕργασίαςΥποχρεωτικό6
ΚΔ04Μετασχηματισμοί του ΚράτουςΥποχρεωτικό6
ΚΔΕΠ04Μάθημα επιλογής *Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό6
ΚΔΕΠ05Μάθημα επιλογής *Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό6
ΚΔΕΠ06Μάθημα επιλογής *Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων B΄ Εξαμήνου = 30

* Επιλέγονται τρία εκ των ακόλουθων πέντε μαθημάτων επιλογής

 • Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή
 • Μετανάστευση και Δίκαιο
 • Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης
 • Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις
 • Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΚΔΔΠΛΕκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής ΕργασίαςΥποχρεωτικό30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ΄ Εξαμήνου = 30

[/toggle]

[toggle title=”ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄: Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας”]

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΟΔΠΥ01Εισαγωγή στα Οικονομικά της ΥγείαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ02Σχεδιασμός και Πολιτικές ΥγείαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ03 Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές ΥγείαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ04Ποσοτικές Μέθοδοι ΈρευναςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ05Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής ΔεοντολογίαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ06Ανθρωπολογία της ΥγείαςΥποχρεωτικό5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ Εξαμήνου = 30


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΟΔΠΥ07Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών ΥγείαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ08Αξιολόγηση Τεχνολογίας ΥγείαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ09Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων ΥγείαςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ10Ποιοτικές Μέθοδοι ΈρευναςΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ11Ποινική και Αστική Ευθύνη ΙατρώνΥποχρεωτικό5
ΟΔΠΥ12Εξέλιξη της Προστασίας της Υγείας στην ΕλλάδαΥποχρεωτικό5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων B΄ Εξαμήνου = 30


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΟΔΠΥΔΠΛΔιπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ΄ Εξαμήνου = 30

[/toggle]

[toggle title=”ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”]

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΕΚΠ01Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής ΠολιτικήςΥποχρεωτικό10
ΕΚΠ02Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Κοινωνική ΠολιτικήΥποχρεωτικό12
ΕΚΠ03Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής ΠολιτικήςΥποχρεωτικό4
ΕΚΠ04Ποιοτική Έρευνα Κοινωνικής ΠολιτικήςΥποχρεωτικό4

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ Εξαμήνου = 30


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΕΚΠ05Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής ΠολιτικήςΥποχρεωτικό6
ΕΚΠ06Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής ΠολιτικήςΥποχρεωτικό6
ΕΚΠ07Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Κοινωνική ΠολιτικήΥποχρεωτικό6
ΕΚΠ08Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης και Εργασιακών ΣχέσεωνΥποχρεωτικό4
ΕΚΠ09Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΕνσωμάτωσηςΥποχρεωτικό3
ΕΚΠ10Ευρωπαϊκές Πολιτικές ΕκπαίδευσηςΥποχρεωτικό3
ΕΚΠ11Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας και ΑσφάλισηςΥποχρεωτικό2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων B΄ Εξαμήνου = 30


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΧαρακτηρισμός
Μαθήματος
ECTS
ΕΚΠΔΠΛΔιπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ΄ Εξαμήνου = 30

[/toggle]

[/toggles]


Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται το πλήρες περιεχόμενο των μαθημάτων των τριών (3) ειδικεύσεων.


Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική, αλλά μπορεί μέρος ή όλο το πρόγραμμα να προσφέρεται και στην αγγλική.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες κ.λπ.

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. διδασκαλία και εξέταση μαθημάτων, ανάθεση υποβολή και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών) πραγματοποιούνται στο χρονικό πλαίσιο του ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου που ορίζεται από τη Σύγκλητο.

Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων

Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου, και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο.

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα αξιοποιηθούν συστηματικά οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποστήριξης της μάθησης (π.χ. Open e-class, Moodle κ.ά.) που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Επίσης, υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εγκατεστημένο σύστημα τηλεδιασκέψεων.

Όρια απουσιών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

[/tab][tab title="Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ./Ανάθεση διδασκαλίας"]

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν ως διδακτικό προσωπικό μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114). Η ανάθεση διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Με αποφάσεις της Συνέλευσης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ορίζονται, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες διδάσκοντες, οι οποίοι δύναται να είναι καταξιωμένοι/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επίσης με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ομότιμων καθηγητών ή αφυπηρεσάντων μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ.

Υποχρεώσεις Διδασκόντων

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. οφείλει :

 • Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.
 • Να αναπροσαρμόζει και να επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο και την ύλη των διδασκομένων μαθημάτων. Κατά την έναρξη του εξαμήνου, οι διδάσκοντες κοινοποιούν (υποβάλλοντας προς διανομή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή ενημερώνοντας την ιστοσελίδα του μαθήματος) το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που καλύπτει την ύλη του μαθήματος και περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των διαλέξεων, τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν και όποιο άλλο συμπληρωματικό υλικό (μελέτες περιπτώσεων κ.λπ.).
 • Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι διδάσκοντες επίσης οφείλουν να σέβονται την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να τηρούν τους κανόνες της.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Αξιολόγηση επίδοσης μεταπτυχιακών φοιτητών”]

Αξιολόγηση επίδοσης μεταπτυχιακών φοιτητών Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με εξετάσεις που μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές, εργαστηριακές, υποχρεωτικές/προαιρετικές εργασίες, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από τον διδάσκοντα του μαθήματος και αναγράφονται επίσης στην φόρμα περιγραφής του κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ECTS (syllabus), που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5,00), με άριστα το δέκα (10,00).

Η βαθμολογία κατατίθεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της τελευταίας δραστηριότητας αξιολόγησης.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Εξεταστικές περίοδοι (χρόνος διενέργειας και διάρκεια εξεταστικών περιόδων)”]

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου και ταυτίζονται με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 34, παρ. 6 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, ο φοιτητής δύναται να εξετασθεί, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης του μαθήματος διδάσκων καθηγητής.

Εάν ο φοιτητής δεν υποβάλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας στην εξέταση, ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε προτείνεται η οριστική διαγραφή του από το Π.Μ.Σ.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας”]

Στο τρίτο (3ο) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων. Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή.

Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του ενδιαφερόμενου ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. Α΄ ή Β΄ βαθμίδας ή Γ΄ Βαθμίδας το οποίο διδάσκει στο Π.Μ.Σ. Τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι όλες οι κατηγορίες διδασκόντων που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως έξι (6) διπλωματικών εργασιών ανά έτος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συντονιστική Επιτροπή, εκτιμώντας τις περιστάσεις, δύναται να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι μεταπτυχιακές διατριβές θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Εξώφυλλο (με λογότυπο του Πανεπιστημίου, τον τίτλο της Διατριβής, του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, το όνομα του επιβλέποντος και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και το μήνα και τη χρονολογία υποβολής).
 • Πίνακα περιεχομένων.
 • Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέχρι 300 λέξεις), συνοδευόμενη από 4-6 λέξεις κλειδιά αντιπροσωπευτικά του περιεχομένου της.
 • Το σύνολο του κειμένου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 16.000 έως 20.000 λέξεων.
 • Γραμματοσειρά μεγέθους 12 στιγμών. – Διάστιχο 1,5.

Γλώσσα συγγραφής

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Για να εγκριθεί η εργασία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αφού έχει προηγουμένως ελεγχθεί από το σύστημα κειμενικής ομοιότητας του ιδρύματος.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, οι φοιτητές παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποστηρίζουν τη Διπλωματική Εργασία τους δημόσια. Η ημερομηνία της υποστήριξης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Διπλωματική Εργασία εξετάζεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων και δυο ακόμη διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή έπειτα από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Για την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον μελών της επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της, η διορθωμένη τελική μορφή της Διπλωματικής Εργασίας κατατίθεται από τον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή σε τέσσερα αντίτυπα και δύο CD στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης δίνεται διορία ενός μήνα στον υποψήφιο να προβεί σε διορθώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση νέας αρνητικής κρίσης διαγράφεται οριστικά.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο ιδρυματικό αποθετήριο.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Τρόπος υπολογισμού βαθμού Δ.Μ.Σ”]

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και της διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικά ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει με πολλαπλασιασμό του βαθμού του κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής διατριβής με τα αντίστοιχα ECTS. Εν συνεχεία, προστίθενται όλα τα γινόμενα και το άθροισμα διαιρείται με το 90 (σύνολο ECTS).

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.”]

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:

 • η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών στα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών (εργασίες, σχέδια έρευνας, εξετάσεις κ.λπ.) κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων
 • η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος και
 • η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ. (καταβολή οφειλόμενων τελών φοίτησης).
[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων / διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές”]

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων, ηλεκτρονικά, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα υπό την εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το σύστημα αυτό είναι ολοκληρωμένο με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Ιδρύματος και κάθε φοιτητής μπορεί να αξιολογήσει από οποιονδήποτε υπολογιστή τα μαθήματα που έχει δηλώσει, με διατήρηση της ανωνυμίας του. Οι φοιτητές ειδοποιούνται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τον χρόνο έναρξης και λήξης της περιόδου αξιολόγησης και λαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της, η δε διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης είναι δύο εβδομάδες. Η φόρμα αξιολόγησης καλύπτει το μάθημα τουλάχιστον ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το διδακτικό υλικό.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος διαθέτει πρόσβαση μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθημάτων, τα οποία επεξεργάζεται και υποβάλλει εισήγηση στα αρμόδια όργανα.

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κοινοποιούνται και στη Συντονιστική Επιτροπή προς επεξεργασία. Παράλληλα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον Δ/ντή του Π.Μ.Σ., στην ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος και στον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.”]

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

 • υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
 • έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
 • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι,
 • παραβιάσουν τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως π.χ. η λογοκλοπή,
 • δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
 • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών.
[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Χρηματοδότηση – Οικονομική διαχείριση Π.Μ.Σ.”]

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”Πόροι”]

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται από:

 1. τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων του φορέων,
 2. τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 3. δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
 4. πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
 5. πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
 6. μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
 7. κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, τα λειτουργικά του έξοδα μπορεί να καλύπτονται από τέλη φοίτησης.

[/toggle]

[toggle title=”Δαπάνες”]

Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατανέμεται ως εξής:

 1. Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
 2. Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης .

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων – εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

[/toggle]

[/toggles]


[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Τέλη φοίτησης”]

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους π.χ. η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του φοιτητή και η δεύτερη δόση στην έναρξη του 2ου εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Υποτροφίες”]

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στους φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων. Τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι υποτροφίες παρέχονται έπειτα από σχετική αίτηση των φοιτητών με την προσκόμιση των απαραίτητων υποστηρικτικών δικαιολογητικών. Οι υποτροφίες εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια χορήγησής τους ενδεικτικά αφορούν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των αιτούντων (π.χ. σειρά κατάταξης εισαγωγής) καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες (αναπηρίες, σοβαρές ασθένειες, κ.λπ.).

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος απονεμόμενου διπλώματος (Δ.Μ.Σ.)”]

Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών και του Προέδρου του Τμήματος και συγχρόνως με την απονομή και των πτυχίων του α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. Ο τύπος του Δ.Μ.Σ ακολουθεί τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Παράρτημα Διπλώματος”]

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγείται, επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική υποδομή”]

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”Υλικοτεχνική Υποδομή”]

Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» απαιτούνται τρεις (3) αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες. Οι δύο αυτές αίθουσες υπάρχουν, είναι χωρητικότητας σημαντικά μεγαλύτερης από τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων και παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις διδακτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ.

Οι εν λόγω αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισμένες με προβολικό (video projector), σύνδεση στο διαδίκτυο, Η/Υ και οθόνη προβολής. Επίσης διαθέτουν σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού. Καθώς μάλιστα η λειτουργία του Π.Μ.Σ. επιβαρύνει το κόστος θέρμανσης και κλιματισμού του Τμήματος προβλέπεται η αντίστοιχη συμβολή του Π.Μ.Σ. μέσω των δικών του πόρων στην κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Επίσης στη διάθεση του Π.Μ.Σ. τίθενται και όλες οι άλλες υποδομές και υπηρεσίες του Τμήματος όπως:

 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Τεχνική υποστήριξη για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
 • Υπηρεσίες βιβλιοθήκης με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών (πλήρης πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές και έντυπες συλλογές στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος αλλά και εξ αποστάσεως, χώροι μελέτης και εκπόνησης εργασιών).
 • Δυο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών.

Ευρύτερα σε επίπεδο υποδομών το Τμήμα διαθέτει:

 • Πέντε αίθουσες διδασκαλίας συνολικής χωρητικότητας 270 θέσεων με σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολικό.
 • Δυο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 50 συνολικά θέσεων εργασίας.
 • Βιβλιοθήκη με 12.000 τεκμήρια και 30 θέσεις μελέτης

[/toggle]

[toggle title=”Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος”]

Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Π.Μ.Σ., καθώς και οι ανακοινώσεις για τις δραστηριότητές του, αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://dsep.uop.gr.

[/toggle]

[/toggles]


[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab][tab title=”Μεταβατικές Διατάξεις”]

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

[button url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2020/05/ΦΕΚ-ΠΜΣ-ΚΠ-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf”]Μεταφόρτωση σε PDF[/button][/tab] [/tabs]