Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Υ24) PDF Εκτύπωση

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Υ24)

Θανάσης Κατσής

ECTS 5

Στο μάθημα αυτό καλύπτονται οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων όπως, συσχέτιση, t-test μεθοδολογία κατηγορικών δεδομένων Χ2, γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση διακύμανσης καθώς και οι κυριότεροι μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις εισαγωγικές έννοιες Στατιστικής. Η ανάπτυξη του μαθήματος θα γίνεται με τη χρήση λογισμικού (SPSS) ενώ τα παραδείγματα άπτονται του χώρου της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην ανάλυση των δεδομένων. Οι μαθηματικές έννοιες και ορισμοί θα χρησιμεύσουν μόνο για την ανάπτυξη της θεωρίας.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:
(α) Να γνωρίζει τεχνικές περιγραφικής Στατιστικής
(β) Να επιλέγει και να υλοποιεί την κατάλληλη τεχνική επαγωγικής Στατιστικής.
(γ) Να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των ποσοτικών ή ποιοτικών αναλύσεων
(δ) Να γνωρίζει βασικές εντολές του στατιστικού λογισμικού SPSS

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών και αποτελεσμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της ποσοτικής έρευνας στο χώρο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του στατιστικού λογισμικού SPSS

Δομή:

13 τρίωρες διαλέξεις και 13 τρίωρα εργαστήρια.

Αξιολόγηση:

Γραπτές εργασίες πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Οι φοιτητές αναλύουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων τους σε ένα πραγματικό σετ δεδομένων.

Βιβλιογραφία

Κατσής Α., Σιδερίδης Γ., & Εμβαλωτής Α. (2010), Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τόπος, Αθήνα.
Ρούσσος Π. Τσαούσης Ι. (2011), Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS, Τόπος, Αθήνα.