Τσακίρη Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο : «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 27410-74355, εσωτερικό 5313

 

email #1  email #2

 

Πλήρες Βιογραφικό (pdf)

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Δέσποινα Τσακίρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προερχόμενη από τον ακαδημαϊκό χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, ασχολείται με την αξιολόγηση προσώπων και δράσεων στον εκπαιδευτικό θεσμό, την οποία διερευνά  ως κοινωνικό πράττειν της θεσμισμένης κριτικής λειτουργίας στην εκπαίδευση μέσα από τις διαδικασίες έλεγχου, λογοδοσίας και αναστοχαστικής αξιολόγησης. Εμπνεόμενη από την καστοριαδική σκέψη εστιάζει στο φαντασιακό στοιχείο της αξιολόγησης, προκειμένου να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις καθημερινές διυποκειμενικές συμπεριφορές στο σχολικό θεσμό, τις εκπαιδευτικές συλλογικές δράσεις και  τα εκπαιδευτικά προτάγματα.Σπούδασε και έζησε στο Παρίσι πολλά χρόνια (1982-1998) έχοντας μια διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre. Ερχόμενη στην Ελλάδα εργάστηκε στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας από το 1998 έως το 2005 όπου διορίσθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το διδακτικό της έργο στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει :

Α. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1. Αυτοδύναμη διδασκαλία στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των μαθημάτων «Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών : Μικρο- και μακροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις», «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτικών συστημάτων», «Αξιολόγηση και εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πολιτικές» και  «Βασικές αρχές Συμβουλευτικής και διαχείρισης ομάδων».

2. Επίβλεψη Σχεδίων Έρευνας Πρακτικής Άσκησης

3. Επίβλεψη Πτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Β. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1. Αυτοδύναμη διδασκαλία στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό» των μαθημάτων : «Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης»,  «Πρακτικές αξιολόγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα», «Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας» (Εισαγωγή στις ποιοτικές μεθόδους και εθνογραφία)

2. Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Γ. Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

Α. Συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα ως εξωτερικός κριτής

Β. Συμμετοχή σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές για την κρίση διδακτορικών διατριβών

Γ. Εκπαιδευτικά Διοικητικά καθήκοντα:

  • Υπεύθυνη για την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2010 – παρόν)
  • Υπεύθυνη για τη διενέργεια και τη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2010 – 2011)
  • Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Οκτώβριος 2010 – 2011)
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διάχυσης της Επιστημονικής Γνώσης (2010 – 2011)
  • Σύμβουλος Σπουδών (Από 2007 – παρόν)

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Διατριβές

(1994): Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο PARIS VIII Vincennes à Saint-Denis στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Jacques ARDOINO. Θέμα του Διδακτορικού: «Εξέταση και βαθμολογία των γνώσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: η φαντασιακή διάσταση ενός αναγκαίου κακού».
Επιτροπή κρίσης: Jacques Ardoino, Jacky Beillerot, Cornelius Castoriadis, Gerard Figari
Μνεία: Άριστα με τα Συγχαρητήρια της Εξεταστικής Επιτροπής

(1987): D.E.A. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου PARIS X NANTERRE. Θέμα: «Η πρακτική της αξιολόγησης στο σχολείο:Μελέτη των αναπαραστάσεων του δάσκαλου σε σχέση με την  πρακτική αξιολόγησης»

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και συμμετοχές σε διεθνείς τόμους

Marmoz. L, Moumoulidou.M, Stamelos. G, Tsakiris D. (2013). La recherche en éducation en temps de crise: l’exemple grec in Revista de Pedagogie, Anul LXI.. NR.2 pp.7-22.

Tsakiris, D. (2013). Human capital and human action in lifelong learning: questions concerning the revival of a seemingly obvious theory in Zarifis G and Gravani M (edit) Challenging the European Area lifelong Learning: a critical responses after a decade ongoing adjustements, UK: Spiringer:109-119

Τsakiris, D. (2005). «Psyché et imaginaire» – Penser aujourd’hui avec Castoriadis in Sciences de l’homme et Sociétés,  no 80, p-37-40

Eurydice-Directorate-General for Education and Culture European Commission, 2002, “Key Competencies”– Συμμετοχή στη σύνταξη κειμένου που αφορά τον ορισμό, την επιλογή και την αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων στην Ελλάδα, 79-83.

Τsakiris, D. (2001). «Evaluation et systèmes éducatifs dans les pays de l’Union Européenne», Les Dossiers des Sciences de l’Education, Ν.6: 105-119

Τsakiris, D. (2000). «Imaginaire et relation pédagogique: Recherche sur la dimension  imaginaire du contrôle scolaire» in Education, Communication and Counseling, Μ.Malikiosi-Loizos (Ed.), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,  98-112

Τsakiris, D. (1997). «L’imaginaire dans la référence à l’éthique», Recherche et formation, 24:83-87Eurydice-Directorate-General for Education and Culture European Commission, 2002, “Key Competencies”– Συμμετοχή στη σύνταξη κειμένου που αφορά τον ορισμό, την επιλογή και την αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων στην Ελλάδα, 79 83

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές

Tsakiris, D. (υπό-δημοσίευση), « La recherche éducative à partir des thèses du deuxième et troisième cycle universitaire grec : données chiffrées et questions posées » Séminaire international de l’AFIRSE:«La recherche en éducation en temps de crise les 8 et 9 juin 2012 au Département de la Politique Sociale et Éducative Université du Péloponnèse

Nikita, D-P – Tsakiris D. (2013). Greece in the Globalised Education Context: a Study of the Greek Daily Press in relation to the PISA Programme, European Educational Research Association, ECER 2013 Instambul Annual Conference, Creativity and Innovation in Educational Research, Bahçeşehir University in Istanbul (9–13/09/2013),
www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/21529/

Τsakiris, D. (2010). «Le développement professionnel des enseignants face aux enjeux sociétaux de l’évaluation scolaire: constatations de recherche et perspectives» 21ème Colloque de l’ ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation en Education), Université Catholique de Louvain, 21-23/01/2009, p. 1-14 (Πλήρες κείμενο)

Τsakiris, D. (2008). La pratique du contrôle et de la notation des connaissances des élèves: une épreuve identitaire pour les enseignants  ESREA Life History and Biographical Research Network: Canterbury Christ Church University,  6-9/03/2008, p. 1-14 (Πλήρες κείμενο)

http://www.canterbury.ac.uk/education/cisdp/conferences/esrea/abstracts-and-papers.aspx

Tsatsaroni, A.- Tsakiris, D. (2006). Researchers’ identities and identifications in the era of an audit culture, European Educational Research Association, ECER 2006 Geneva Annual Conference, Transforming Knowledge, University of Geneva (13-16/09/2006, p. 1-32(Πλήρες κείμενο)

http://www.eera.ac.uk/web/eng/all/annual/2006/programme/index.html

Τsakiris, D. – Tsatsaroni, A. (2006). «Pratique narrative et initiation à  la pratique de la recherche: croisements possibles », ESREA Colloque du Réseau Histoires de Vie et Biographie: Université de Thessalie Volos, Grèce,  2-5/03/2006, p. 1-17 (Πλήρες κείμενο)
http://esrea2006.ece.uth.gr

Giust-Desprairies, F. – Τsakiris, D. – Manoukian, F. (2006). «Recherche européenne sur les difficultés des enseignants dans la gestion de la classe: approche psychosociale clinique» 8ème Biennale de l’Education et de la Formation, Lyon, 11-14/04/2006 (Περίληψη)
http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/affich.php?&num=233

Τsakiris, D.  (2002). “Les systèmes de certification en langues étrangères dans les pays l’Union européenne»  6ème Biennale de l’Education et de la Formation, Παρίσι 3-6 Ιουλίου,  p.1-4  (Πλήρες κείμενο)
http://www.inrp.fr/Acces/Biennale/6biennale/Contrib/affich.php?&NUM=280

Τsakiris, D. (1999). «L’évaluation d’une formation sur la prévention du VIH-Sida: point d’appui d’une  problématisation sur la complexité et la spécificité de la démarche de ce type de formation» 4ème Biennale de l’Education et de la Formation. CD-rom p.1-4 (Πλήρες κείμενο)

Cassotakis, M. – Tsakiris, D. (1999). «La réforme du système d’évaluation des élèves du Lycée: Premières évaluations» 13ème Colloque de l’ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation en Education), Université de Dijon, 13-15 Σεπτεμβρίου (Δημοσιευμένη περίληψη σε τόμο και Πλήρες κείμενο εργασίας που διανεμήθηκε στο Συνέδριο)

Τsakiris, D. (1999). «La paideia comme étayage mutuel de l’imagination radicale et de l’imaginaire  social. Le rôle des significations imaginaires», Rencontre autour des idées mères de Cornelius Castoriadis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociαles, Παρίσι, 24-25/06/1999 (Δημοσιευμένη περίληψη σε τόμο)

Τsakiris, D. (1996). «La dimension imaginaire du contrôle et de la notation des connaissances des élèves à l’Ecole primaire», 10ème Colloque de l’ ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation en Education), Université Catholique de Louvain, 18-20/ 09/1996 (Δημοσιευμένη περίληψη σε τόμο)

Τsakiris, D. (1996). «L’imaginaire du contrôle des élèves par et dans les livrets scolaires»  5ème Biennale de l’Education et de la Formation, Παρίσι, 18-21/04/1996 (Δημοσιευμένη περίληψη σε τόμο)

Τsakiris, D. (1995). «De la pratique de l’évaluation scolaire à la formation des enseignants à  l’évaluation», 9ème Colloque de l’ADMEE-EUROPE (Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation en Education), Université Catholique de Louvain, 13-15 /09/ 1995. (Δημοσιευμένη περίληψη σε τόμο)

Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους

Τσακίρη, Δ. (2011). «Δημοκρατία, νόμος, παιδεία: Η συμβολή της καστοριαδικής σκέψης στη διαύγαση της δημοκρατικής πρακτικής», Επιμ. Γ. Οικονόμου. Αθήνα: Ευρασία: 233-249

Τσακίρη, Δ. – Κοτρόζου, Α. (2011). «Η έρευνα για την σχολική αξιολόγηση και η ανάλυση των αξιολογικών πρακτικών: δυο πραγματικότητες που αλληλοδιαπλέκονται», στο Οικονομίδης Β, (επιμ.) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού, Αθήνα: Πεδίο : σελ. 190-211

Τσακίρη, Δ. (2010). «Κανονιστική ευταξία και παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολικό θεσμό» στο Κουλαϊδής Β & Τσατσαρώνη Α. (Επ. επιμέλεια) Παιδαγωγικές πρακτικές: έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα: Μεταίχμιο: 225-270

Τσακίρη, Δ. (2010). «Θεσμός, υποκείμενο, παιδεία : Μια ιχνογραφία της καστοριαδικής συμβολής» στο Αποστολόπουλος Α., Κορνήλιος Καστοριάδης – ο στοχαστής της αυτονομίας, Αθήνα: Σύγχρονη Δελφική Αμφικτιονία: 17-36

Τσακίρη, Δ. (2009). «Οι κοινωνικές φαντασιακές σημασίες των χωρικών πρακτικών στην εκπαίδευση: η περίπτωση της διαμόρφωσης του σχολικού χάρτη φοίτησης των μαθητών» στο Σπυριδάκης Ε. (επιμ) Μετασχηματισμοί του χώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, Αθήνα: Νήσος: 397-425.

Τσακίρη, Δ. – Καπετανίδου, Μ. (2007). «Θεωρίες μάθησης και δημιουργική σκέψη» στο Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη της Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης, Βασίλης Κουλαϊδής (Επιστ. επιμ), Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.: 21-60.

Τσακίρη, Δ. – Καπετανίδου, Μ. (2007). «Τεχνικές για την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης» στο Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη της Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης, Βασίλης Κουλαϊδής (Επιστ. επιμ), Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.: σελ.95-120

Τσακίρη, Δ. – Καπετανίδου, Μ. (2007). «Εργαλεία αξιολόγησης για την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης» στο Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη της Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης, Βασίλης Κουλαϊδής (Επιστ. επιμ), Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.: σελ.351-374

Τσακίρη, Δ. (2002). «Συνοπτική Παρουσίαση Δεδομένων και Πορισμάτων Ερευνών για το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Μαθητών στο Ενιαίο Λύκειο»,στο: Το Έργο «Έρευνα» 1997-2000 Συνοπτική Παρουσίαση, Α. Βερέβη (επιμ.), Αθήνα : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 469-477

Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

Τσακίρη, Δ. (2007). «Η αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αγωνίας των μαθητών απέναντι στην εξέταση και τη βαθμολογία»  Δελτίο (αφιέρωμα στην αξιολόγηση των μαθητών): 39:19-22

Τσακίρη, Δ. (2006). «Εκπαιδευτική πολιτική και συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών: Συγκριτική μελέτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Νέα παιδεία, 118:101-115

Τσακίρη, Δ. (2004). «Η παιδεία ως διαδικασία αμοιβαίου ερείσματος του κοινωνικού φαντασιακού και της ριζικής φαντασίας ενός αυτόνομου υποκειμένου: ο στοχασμός του Κορνήλιου Καστοριάδη», Νέα Παιδεία 110: σελ.127-136

Τσακίρη, Δ. (1999). «Το φαντασιακό διακύβευμα στον σχολικό έλεγχο: σκιαγράφηση μιας Προσέγγισης», Νέα Παιδεία, 92 : 64 -78

Πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

Τσακίρη, Δ. κ.ά (2012). Σκιαγράφηση μιας προσέγγισης της αποτίμησης της  Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας: Η μετάβαση από τον προταγματικό λόγο στην εκπαιδευτική στρατηγική και στην εκπαιδευτική πρακτική.
Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Αθήνα 4-6 Μαΐου 2012. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: σσ. 757-772

Τσακίρη, Δ.  (2007). «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : ποικιλότητα και συνθετότητα νέων αιτημάτων και καταστάσεων στην εκπαιδευτική πράξη – Ερευνητικές διαπιστώσεις και προοπτικές» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Αθήνα, 4-6/05/2007, σελ. 372-379 (Πλήρες κείμενο)

http://www.elliepek.gr/Documents/4o_Synedrio_Eisigiseis/372_379.pdf

Τσακίρη, Δ.  κ.ά.  (2007). Η «Ομάδα Προβληματισμού της Κορίνθου» ως τόπος για τη διαύγαση, τον αναστοχασμό και την αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αδημοσίευτη εργασία που εκπονήθηκε για το 8ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Καινοτόμες απόπειρες που αναδύονται στο σχολείο» (Διατίθεται από τη Μονάδα Έρευνας και Τεκμηρίωσης για την Ανάλυση, το Σχεδιασμό και την Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου): 18 σελίδες

Τσακίρη, Δ. – Βανταράκη, Ε. (2006). «Η ανάλυση παιδαγωγικών πρακτικών : θεωρητικά ζητήματα, ερευνητικές διαπιστώσεις, ανοικτά ερωτήματα» Μεταίχμιο: 298-303 (Πλήρες κείμενο)

Τσακίρη, Δ.  (2003). «Θεωρητικό πλαίσιο και εγκάρσια προσέγγιση μιας «Επιμόρφωσης Έρευνας», στο Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση, Γ. Μπαγάκης (επιμ) Αθήνα: Μεταίχμιο, 309-316  (Πλήρες κείμενο)

Τσακίρη, Δ. (2003). «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και οι ιδιαιτερότητές του: Ψυχοκοινωνική προσέγγιση ενός «αδύνατου» επαγγέλματος», Πρακτικά διημερίδας του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων με θέμα : «Τεχνικές διδακτικής αναπαράστασης και ο ρόλος του κοινωνιολόγου εκπαιδευτικού», Πάντειο Παν/μιο, 111-118 σελίδες (Πλήρες κείμενο)

Τσακίρη, Δ. (2000). «Συνοπτική παρουσίαση δεδομένων και πορισμάτων ερευνών για το νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στο Ενιαίο Λύκειο», Πανελλήνιο Συνέδριο Έρευνα για την Ελληνική Εκπαίδευση, Κ.Ε.Ε., Αθήνα, 21-22/09/2000 (Δημοσιευμένη περίληψη σε τόμο)

Επιμέλεια ειδικού τεύχους

Επιμέλεια ειδικού τεύχους του γαλλικού επιστημονικού περιοδικού Recherche et formation  με θέμα : “ Conscience éthique et pratiques professionnelles (Ηθική συνείδηση και επαγγελματικές πρακτικές),I.N.R.P. (Institut National de Recherche Pédagogique) Νο 24, Σεμπτέβριος 1997

Ερευνητικά προγράμματα και πορίσματα ερευνητικών εργασιών

Τσακίρη, Δ. (Υπεύθυνη και συντάκτρια της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης), (2011) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κόρινθος, 262 σελ.
http://dsep.uop.gr/attachments/Ekth.es.axiologisis.Final.27-03-11.pdf

Τσακίρη, Δ. (Μέλος Ομάδας Έργου), 2007, Εργαλεία αξιολόγησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος: Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της κριτικής-δημιουργικής σκέψης, Φορέας Ανάθεσης: Ο.ΕΠ.ΕΚ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2006-2007, Καθηγητής Β. Κουλαϊδής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, σελ.23

Τσακίρη, Δ. (Υπεύθυνη Έρευνας), (2005). «Αποτύπωση ερευνών για εκπαιδευτικά θέματα που εκπονήθηκαν από το 1996-2001 από ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ινστιτούτα», Φορέας Ανάθεσης: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 150 σελίδες
http://www.kee.gr/html/research_main.php

Tsakiris, D. (Coordinatrice Trasnationalle), Giust-Desprairies F, Kaneklin C, (2005). «Processus et résultats d’une recherche-formation pour des enseignants ayant des difficultés dans la gestion de leurs classes. Approche psychosociale clinique », Φορέας Ανάθεσης Comenius 2.1 Socrates, 245 σελίδες
http://www.isoc.siu.no./isocii.nsf/webEdit/942672001Project
http://www.kee.gr/html/research_main.php

Τσακίρη, Δ. (Υπεύθυνη Έρευνας), (2001). Πόρισμα ερευνητικής εργασίας «Συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας Ξένων γλωσσών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Φορέας Ανάθεσης: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 81σελίδες
http://www.kee.gr/html/research_main.php

Τσακίρη, Δ. (Υπεύθυνη Έρευνας), (2001). Πόρισμα εμπειρικής έρευνας «Χρησιμότητα και τρόπος αξιοποίησης των  βιβλίων αξιολόγησης των μαθητών του Λυκείου που εκπονεί το Κ.Ε.Ε» Φορέας Ανάθεσης: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας – Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, Έργο: 1.2(γ)2, 86 σελίδες
http://www.kee.gr/html/research_main.php

Τσακίρη, Δ. (Υπεύθυνη Έρευνας), (2000). Μελέτη : «Αξιολόγηση και εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτική μελέτη των συστημάτων αξιολόγησης της Εκπαίδευσης » (σε συνεργασία με την Χ. Μικρογιαννάκη)  Φορέας Ανάθεσης : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 81σελίδες
http://www.kee.gr/html/research_main.php

Τσακίρη, Δ. (Υπεύθυνη Έρευνας), (1998). Πόρισμα έρευνας: «Εφαρμογή και αποτελέσματα των νέων τρόπων αξιολόγησης των μαθητών της Α´ Λυκείου στα Πειραματικά σχολεία». Φορέας Ανάθεσης: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, Έργο: 1.2(γ)2, 110 σελίδες.
http://www.kee.gr/html/research_main.php

Tsakiris, D. (Υπεύθυνη Έρευνας), (1997). Πόρισμα αξιολόγησης προγράμματος επιμόρφωσης: “Rapport d’évaluation des formations «Prévention du VIH-SIDA» à l’intention de personnes ressources santé et de médecins inspecteurs”. Φορέας Ανάθεσης: Ministère de la Jeunesse et des Sports (Γαλλία) και το I.N.J.E.P (Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire), 252 σελίδες.

Tsakiris, D. (Μέλος Ομάδας Έργου), (1997). Πόρισμα έρευνας: “La problématique de formation chez les Professeurs débutants ”.  Ministère de l’Education Nationale (Γαλλία),  37 σελίδες (και παράρτημα 156 σελίδων)

Εκθέσεις από τη συμμετοχή σε ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Παιδείας

Tsakiris, D. (Expert), (2003). “Second Report on the activities of the Working Group on Basic Skills, Foreign Language Teaching and Entrepreneurship – 1.2 Developing skills for the knowledge society, 3.2 Developing the spirit of enterprise, 3.3 Improving foreign language learning”, Συμμετοχή στην επεξεργασία και σύνταξη του κειμένου με την ιδιότητα του Εθνικού εμπειρογνώμονα, Commission expert group on “Key competencies”  Ιούνιος 2003, 37 σελίδες.

Tsakiris, D. (Expert), (2002). “The key competencies in a knowledge-based economy : Afirst step toward selection, definition and description”, Συμμετοχή στην επεξεργασία και σύνταξη του κειμένου με την ιδιότητα του Εθνικού εμπειρογνώμονα, Commission expert group on “Key competencies”,  27 Μαρτίου 2002, 26 σελίδες.