ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016.

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές των Κατευθύνσεων «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη» και «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 16.00-18.00.

Στην παραπάνω εξέταση θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι φοιτητές που έχουν δηλώσει τις δύο παραπάνω Κατευθύνσεις ως πρώτη επιλογή και δεν έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ).

Όσοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις, παύουν να είναι επιλέξιμοι. Οι υποψήφιοι φοιτητές που έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή κάποια από τις υπόλοιπες Κατευθύνσεις και δεν έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ) θα κληθούν σε εξέταση στην Αγγλική γλώσσας σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου