ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές των Κατευθύνσεων «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό», «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» και «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 16.30-18.00.

Στην παραπάνω εξέταση θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι φοιτητές που έχουν δηλώσει τις παραπάνω Κατευθύνσεις ως πρώτη επιλογή και δεν έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ).

Όσοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις, παύουν να είναι επιλέξιμοι.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου