Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014-15

Teacher training with studentH εισαγωγή τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων όσο και των πτυχιούχων ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί βάσει της επίδοσής τους σε κατατακτήριες εξετάσεις – διαγωνισμό στα μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική,
 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική και
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο,

σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Β3/121871/3.11.05 (ΦΕΚ 1517Β΄)και το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4186/2013.

Η κατάταξη τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα γίνει στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Για όλες τις κατηγορίες κατατασσόμενων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης και στη συμπληρωματική της νέα Β3/63260/15.6.2007 (ΦΕΚ 1069 Β) καθώς και όσα ορίζονται στην παρ. 5 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με το εδ. δ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, περί απαλλαγής από μαθήματα τουΠρογράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

College student on cafeΤα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων, καθώς και τα διδακτικά βοηθήματα, από τα οποία μπορούν να μελετήσουν και να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι, παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Τμήματος.

Στέγαση

Στεγαστικό επίδομα χορηγούμενο από την Εφορία

α) Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

Νόμος 3220/2004, Άρθρο 10 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:

student004α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη και ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της Σχολής ή Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών (3.000) χιλιάδων κατοίκων όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244Α).

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από 25 ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.

student0014. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή πληρωμής αυτής, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

β) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την καταβολή του επιδόματος (σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του 2005)

1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής και
β) μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης επικυρωμένο από την Δ.Ο.Υ.

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών μηνών κάθε ημερολογιακού έτους, με έναρξη το έτος 2004.

Σίτιση

«Δικαίωμα δωρεάν σίτισης (για δύο γεύματα ημερησίως) με μορφή catering και για διάστημα δέκα (10) μηνών έχουν οι φοιτητές που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι μέλη οικογένειας με 4 παιδιά, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
 • Έχουν οικογενειακό και ατομικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 20.000 € ετησίως.
 • Έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια και φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 25.000 € ετησίως.
 • Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
 • Διαμένουν σε πυρόπληκτες περιοχές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την περίπτωση αυτή είναι τα εξής:

 • Εκκαθαριστικό Εφορίας στο ονοματεπώνυμο του πατέρα, επικυρωμένο από Δημόσια Υπηρεσία, που να φαίνεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που πραγματοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Σε περίπτωση που εργάζεται ο ίδιος ο φοιτητής, οφείλει να προσκομίσει και ατομικό εκκαθαριστικό της Εφορίας επικυρωμένο.
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από αρμοδία Δημοτική ή άλλη αρχή, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από Δημόσια Υπηρεσία.
 • Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/ή που είναι φοιτητής/τρια (για τους δικαιούχους της τρίτης κατηγορίας) πρωτότυπη ή επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία».

Υγειονομική Περίθαλψη

student007Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο χορηγεί στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης εφόσον αυτοί επιλέξουν να ασφαλιστούν στο Πανεπιστήμιο και όχι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στο βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής για την έκδοση βιβλιαρίου είναι τα εξής:

 • Η αστυνομική ταυτότητα.
 • Το φοιτητικό εισιτήριο «πάσο».
 • Μία φωτογραφία.
 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο φοιτητής επιλέγει την ασφάλιση του Πανεπιστημίου.

Μειωμένο Εισιτήριο

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται με αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Προκειμένου να μπορούν να έχουν την παραπάνω έκπτωση, οι φοιτητές εφοδιάζονται κατά την εγγραφή τους από τη Γραμματεία του Τμήματος με το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) το οποίο ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Χορήγηση Συγγραμμάτων

Σε κάθε φοιτητή χορηγείται δωρεάν ένα διδακτικό βιβλίο ή άλλο διδακτικό βοήθημα για κάθε υποχρεωτικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, για κάθε μάθημα από τους επιλεγόμενους Κύκλους, καθώς επίσης και για κάθε μάθημα επιλογής που επιλέγεται από αυτόν. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος δεν καλύπτεται από το περιεχόμενο ενός μόνο διδακτικού βιβλίου ή βοηθήματος, είναι δυνατό να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η χορήγηση στους και δεύτερου διδακτικού βιβλίου ή βοηθήματος, συμπληρωματικού προς το πρώτο.

Με βάση το νέο σύστημα δωρεάν διανομής διδακτικών βιβλίων, οι φοιτητές επιλέγουν τα βιβλία που θα προμηθευτούν δωρεάν για κάθε μάθημα από κατάλογο συναφών διδακτικών βιβλίων, ο οποίος ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Student with notebookΣκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η με κάθε πρόσφορο μέσο πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή και πορεία αυτών.

Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου (http://www.sdbs.uop.gr/career) δίνεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας με το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου.

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Διασύνδεσης:

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τέρμα Καραϊσκάκη- ΤΚ 22 100, Τρίπολη

Πρώην Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Ισόγειο

web-site γραφείου διασύνδεσης

Skype: uop.telecounseling, gduoptelecounseling

Εκπροσώπηση Φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα

Όπου προβλέπεται από τον νόμο εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.

students020

Σύλλογος Φοιτητών

Μέλη του Συλλόγου Φοιτητών γίνονται με την εγγραφή τους όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών συμμετέχουν στη διοίκηση του Τμήματος και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής του.

Σκοποί του συλλόγου είναι ο εντοπισμός, η μελέτη και η επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, η υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Πανεπιστήμιο σπουδών, η προάσπιση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, καθώς και η καλλιέργεια διαλόγου πάνω σε θέματα επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά. Το Τμήμα στηρίζει τη λειτουργία του φοιτητικού συλλόγου και προτρέπει τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του. Ενθαρρύνει την κοινωνική δραστηριοποίησητων φοιτητών και την ανάπτυξη των σχέσεών τους με την τοπική κοινωνία.

Σύλλογος Αποφοίτων

Μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων δικαιούνται να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σκοποί του Συλλόγου είναι η διατήρηση και η καλλιέργεια των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Τμήμα, η συντονισμένη διεκδίκηση και προάσπιση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων σε συνεργασία με το Τμήμα και άλλους φορείς, αλλά και η ανάπτυξη και προβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Ενημέρωση:

Ανακοίνωση ορκωμοσίας 27/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δεδομένων των συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2020 έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν το πτυχίο τους από την Γραμματεία του Τμήματος (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) μετά το πέρας […]