Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (Υ3) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (Υ3)

Μαίρη Γείτονα

ECTS 4

Eισαγωγικό μάθημα το οποίο παρουσιάζει και αναλύει τις βασικές έννοιες, θεωρίες και αρχές της οικονομικής επιστήμης σε μικρο και μακροοικονομικό επίπεδο. Ειδικότερα παρουσιάζονται:

(α) οι βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης
(β) οι νόμοι της ζήτησης και προσφοράς σε μικρο και μακροοικονομικό επίπεδο
(γ) μακροοικονομικοί δείκτες (εθνικό προϊόν, πληθωρισμός, ανεργία)
(δ) δημοσιονομική πολιτική (δημόσιες δαπάνες, φορολογία)

Στόχοι:

Nα εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης:

(α) της λειτουργίας των αγορών
(β) μικρο και μακροοικονομικών δεικτών και υπολογισμού αυτών
(γ) γραφικών παραστάσεων

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης μεθόδων υπολογισμού οικονομικών μεγεθών και αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Δομή:

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Μούτος Θ., Scarth W. (2011), Σύγχρονη Οικονομική, Gutenberg, Αθήνα.
Samuelson P., Nordhaus W. (2002), Οικονομική,  τομ. Α' & Β', Παπαζήσης, Αθήνα.
Wessels W. (1995), Οικονοµική, Κλειδάριθµος, Αθήνα.