Κατατακτήριες Εξετάσεις PDF Print
There are no translations available.

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2021-22


 

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2020-2021 (ΥΑ 160442/Ζ1 ΦΕΚ 5200/Β/24.11.2020)

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-21

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3404/2005, του Ν.4009/2011, του άρθρου 57 του Ν.4186/2013, της ΥΑ Φ1/192329/Β3, του άρθρου εδαφίου 5α του άρθρου 74 του Ν.4485/2017 και της σχετικής απόφασης της υπ' αριθμόν 141/30-5-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ως εξής:

Η εισαγωγή των πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθεί βάσει της επίδοσής τους σε κατατακτήριες εξετάσεις - διαγωνισμό στα μαθήματα:

α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική,
β) Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική και
γ) Εισαγωγή στο Δίκαιο.

Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων, καθώς και τα διδακτικά βοηθήματα, από τα οποία μπορούν να μελετήσουν και να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι, παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1.

Η κατάταξη τόσο των πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα γίνει στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Για όλες τις κατηγορίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 της ΥΑ Φ1/192329/Β3 περί απαλλαγής των κατατασσόμενων από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (διατίθεται ηλεκτρονικά).
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.