Κατσής Αθανάσιος

Καθηγητής
Στατιστική στην Εκπαιδευτική έρευνα

Επικοινωνία

e-mail

Τηλέφωνο: 30-27410-74987

Fax: 30-27410-74990

Εκπαίδευση

  • Ph.D., Statistics, The George Washington University, USA, 1997
  • Master of Philosophy, Statistics, The George Washington University, USA, 1995
  • B. Sc., Mathematics, University of Athens, Greece, 1990

Επαγγελματική εμπειρία

  • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και στη συνέχεια Καθηγητής 2004-σήμερα
  • Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέκτορας, Σάμος, 2002-2004
  • Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ερευνητής, Αθήνα, 2000-2002
  • Παγκόσμια Τράπεζα, Στατιστικός σύμβουλος, Ουάσιγκτον, 1996-1998
  • Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Toledo, Ohio

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Bayesian Statistics, sample size determination, statistical modeling in educational data

Διεθνή περιοδικά

1. Gouvias, D., Katsis, A., & Limakopoulou, A. School achievement and family background: A new exploration of an omnipresent relationship, International Studies in Sociology of Education (to appear in 2012)

2. Hatzinikita, V., Katsis, A., & Petrogiannis, K. (2011) Hellenic Open University student views on Supplementary Digitized Educational Material. Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol. 7, 2, 5-19

3. Moniarou-Papaconstantinou V., Tsatsaroni, A., Katsis, A., Koulaidis, V., (2010). LIS as a field of study: socio-cultural influences on students’ decision making, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, Vol. 62, 3, 321-344

4. Katsis, A., Nistazakis, H. E. and Tombras, G. S. (2009). Bayesian and frequentist estimation of the performance of free space optical channels under weak turbulence conditions. Journal of the Franklin Institute, 346, 4, 315-327.

5. Apostolopoulos, C., Psalidas, A., Hatzinikita, V., and Katsis, A. (2008). Studying Greek Students’ Performance on PISA Science Items. The International Journal of Learning, 15, 8, 1-10.

6. Katsis, A., Martzoukos, S., and Yannacopoulos, A. (2008). Bayesian Statistical Expert Opinion in Option Pricing. Journal of Statistical Theory and Applications, 7, 33-50.

7. Stamey, J., and Katsis, A. (2007). A sample size determination for comparing two Poisson rates with underreported counts. Communications in Statistics, Statistics and Simulation, 36, 483-492.

8. Katsis, A., and Nistazakis H. E. (2007). A flexible Bayesian algorithm for sample size determination in the case of misclassification. Applied Mathematics and Computation, 184, 86-92.

9. Limakopoulou, A., and Katsis A. (2006). Bayesian sample size calculations involving the reliability coefficient of a scale in social sciences. Journal of Statistical Theory and Applications, 4, 381-390.

10. Koulaidis, V., Dimopoulos, K., Tsatsaroni, A., and Katsis, A. (2006). Young People’s relations to Education: The Case of Greek Youth. Educational Studies, 32, 343-359.

11. Katsis, A., and Ntzoufras, I. (2005). Bayesian Hypothesis Testing for the Distribution of Insurance Claim Counts Using the Gibbs Sampler. Journal of Computational Methods in Science and Engineering, 5, 201-214.

12. Katsis, A., and Nistazakis, H. E. (2005). An interval-based criterion for sample size determination in the case of misclassification. Journal of Statistical Theory and Applications, 4, 325-340.

13. Katsis, A. (2005). Sample size determination of binomial data with the presence of misclassification. Metrika, 62, 323-329.

14. Ntzoufras, I, Katsis, A., Karlis, A. (2005). Bayesian Assessment of the Distribution of Insurance Claim Counts Using the Reversible Jump Algorithm. North American Actuarial Journal, 9, 90-105.

15. Katsis, A. (2004). Sample size for testing the homogeneity of two a priori dependent binomial populations using the Bayesian approach. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 8, 33-42.

16. Katsis, A., and Toman, B. (2004). A Bayesian Double Sampling Scheme for Classifying Binomial Data. The Mathematical Scientist, 29, 49-53.

17. Katsis, A. (2003). New Bayesian Criteria for Optimizing the Combined Sample Size for Dependent Binomial Populations. Journal of Statistical Theory and Applications, 2, 267-277.

18. Katsis, A. and Toman, B. (2002). A Bayesian Design for the Optimal Allocation of Binomial Samples. Journal of Applied Statistical Science, 11, 297-306. (έχει αναδημοσιευθεί στο Focus on Applied Statistics (2003), editor: Ahsanullah, M., 185-194, Nova Science Publishers, New York).

19. Katsis, A. (2001). Calculating the Optimal Sample Size for Binomial Populations. Communications in Statistics, Part A, Theory & Methods, 30, 665-678.

20. Katsis, A., and Toman, B. (1999). Bayesian Sample Size calculations for binomial experiments. Journal of Statistical Planning and Inference, 81, 349-362.

21. Katsis, A., Psacharopoulos, G., and Mattson, R. (1999). Explaining the Educational Development in Pakistan: An Analysis of the 1991 Household Survey. Journal of Educational Planning and Administration, XII, 17-36.

22. Drosos, G., Stavropoulos, N., Katsis, A., Kesidis, K., Kazakos, K., and Verettas, D (2008). Post-Operative Pain After Knee Arthroscopy and Related Factors. The Open Orthopaedics Journal, 2, 110-114.

23. Halkiadakis, I., Kipioti, A., Emfietzoglou, I., Grigoropoulos, V., Katsis, A., Alimisi, S., Vergados, I., Theodossiadis, P., and Theodossiadis, G. (2008). Comparison of Optical Coherence Tomography and Scanning Laser Polarimetry in Glaucoma, Ocular Hypertension, and Suspected Glaucoma. Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging, 39, 2, 125-132. Βιβλία 1. Μπουζάκης, Σ., Κατσής, Α., Εμβαλωτής, Α., Καμαριανός, Ι., Χαραμής, Π., & Φιλιοπούλου, Μ. (2011). Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο. 2. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011) Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Τόπος

Συμμετοχή σε τόμους-βιβλία

1. Tsatsaroni, A., Vrettos, I., Kyridis, A., Katsis, A., and Linardos, P. (2012). Overcoming school failure. Policies that work. Country background report: Greece, OECD. (διαθέσιμο στο http://www.oecd.org/dataoecd/8/1/49528233.pdf)

2. Nistazakis, H.E., Katsis, A. and Tombras, G.S (2012). On the reliability and performance of FSO and hybrid FSO communication systems over turbulent channels, In R. Marcusso (Ed.), Turbulence: Theory, Types and Simulation, Nova Sciences Publishers, (p. 69-112) (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=13946)

3. Κατσής, Α. (2010). Ανάλυση Συσχέτισης. Στο Ξ. Κοντιάδης, & Κ. Σουλιώτης (Επιμ.), Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας (σελ. 369-378). Αθήνα: Παπαζήσης

4. Δημόπουλος, Κ., Κατσής, Α., & Κουλαϊδής, Β. (2006). Τάσεις της ελληνικής νεολαίας: Συνολική παρουσίαση. Στο Β. Κουλαϊδής, & Κ. Δημόπουλος (Επιμ.), Ελληνική νεολαία: Όψεις κατακερματισμού (σελ. 51-70). Αθήνα: Μεταίχμιο.

5. Δημόπουλος, Κ., Κατσής, Α., Κουλαϊδής, Β., Κωνσταντοπούλου, Δ., & Λιμακοπούλου, Α. (2006). Αναλυτική παρουσίαση των τάσεων της ελληνικής νεολαίας: Πολιτική και Οικονομία. Στο Β. Κουλαϊδής, & Κ. Δημόπουλος (Επιμ.), Ελληνική νεολαία: Όψεις κατακερματισμού (σελ. 71-88). Αθήνα: Μεταίχμιο.

6. Δημόπουλος, Κ., Κατσής, Α., Κουλαϊδής, Β., Κωνσταντοπούλου, Δ., & Λιμακοπούλου, Α. (2006). Αναλυτική παρουσίαση των τάσεων της ελληνικής νεολαίας: Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ζωή. Στο Β. Κουλαϊδής, & Κ. Δημόπουλος (Επιμ.), Ελληνική νεολαία: Όψεις κατακερματισμού (σελ. 89-110). Αθήνα: Μεταίχμιο.

7. Δημόπουλος. Κ., Κατσής, Α., Κουλαϊδής, Β., Κωνσταντοπούλου, Δ., & Λιμακοπούλου, Α. (2006). Αναλυτική παρουσίαση των τάσεων της ελληνικής νεολαίας: Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Στο Β. Κουλαϊδής, & Κ. Δημόπουλος (Επιμ.), Ελληνική νεολαία: Όψεις κατακερματισμού (σελ. 111-133). Αθήνα: Μεταίχμιο.

8. Δημόπουλος, Κ., Κατσής, Α., Κουλαϊδής, Β., Κωνσταντοπούλου, Δ., & Λιμακοπούλου Α. (2006). Αναλυτική παρουσίαση των τάσεων της ελληνικής νεολαίας: Καθημερινός τρόπος ζωής και Περιβάλλον.” Στο Β. Κουλαϊδής, & Κ. Δημόπουλος (Επιμ.), Ελληνική νεολαία: Όψεις κατακερματισμού (σελ. 134-156). Αθήνα: Μεταίχμιο.

9. Katsis, A. (2004). Strategic goal 3: Opening up education to the wider world. Ιn V. Koulaidis (Ed.), A report on education and training in Greece (pp. 56-65). Athens: Education Research Center.

10. Katsis, A., and Toman, B., (2003). Bayesian Designs for Binomial Experiments. In Y. Haitovsky, H. Lerche, and Y. Ritov (Eds.), The foundations of Statistical Inference (pp. 89-97). Heidelberg: Springer-Verlag.

11. Papakyriakopoulos, C., Patouna, A., Katsis, A., and Georgiadou, S. (2002). In V. Koulaidis (Ed.), The Greek Education System: Facts and Figures. Athens: Education Research Center, Athens. Ελληνικά περιοδικά με κριτές 1. Μπρίνια, Β., Κατσής, Α. Κοντιάδης, Ξ (2011). Προς ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, Νέα Παιδεία, τ.140, 130-142. 2. Κατσής, Α., Ματζάκος, Π., & Ποζιός, Ι., (2003). Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Διοικητική Ενημέρωση, 25, 63-73. 3. Ποζιός, Ι., Σαχινίδης, Α., & Κατσής, Α. (2002). Χαρακτηριστικά του Έλληνα μικροεπιχειρηματία και οι επιδράσεις τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 25, 65-73.

Πρακτικά συνεδρίων

1. Nistazakis, H.E., Tsigkopoulos, A. D., Hanias, M. P. Katsis, A. & Tombras, G.S. (2011). Bayesian Estimation of the Performance of Gamma Gamma Free Space Optical Channels, In Tsahalis D. T. Proceedings of the 4th International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization, 103-113

2. Κατσής, Α. & Λιμακοπούλου, Α. (2010). Η ανάλυση της μαθητικής επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, 439-443. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης

3. Αποστολόπουλος, Κ., Κατσής, Α., Χατζηνικήτα, Β., & Ψαλίδας, Α. (2008). Αξιολόγηση μαθητών σε θέματα Φυσικών Επιστημών του PISA: Μεθοδολογικά ζητήματα. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση», 33-40 (διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://mde-katsor.biol.uoa.gr/).

4. Katsis, A., Nistazakis, H. E. and Tombras, G. S. (2008). Bayesian and frequentist estimation of the average capacity of log normal wireless optical channels. In T. E. Simos and G. Psihoyios (Eds.), AIP Conference Proceedings of the International Electronic Conference on Computer Science (pp. 26-30). New York: American Institute of Physics.

5. Katsis, A., and Nistazakis, H. E. (2005). Bayesian sample size calculations with imperfect diagnostic tests. In T. E. Simos and G. Maroulis (Eds.), Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (pp. 279-282). The Netherlands: VSP International

6. Katsis, A., and Limakopoulou, A. (2005). The determination of the optimal sample size for reliability scales in social sciences. Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, 435-440, Αθήνα.

7. Ntzoufras, I., and Katsis, A. (2004). Bayesian comparison of discrete distributions using MCMC. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, 543-550, Αθήνα.

8. Katsis, A., and Nistazakis, H. E. (2004). Sample size criteria for estimating the prevalence of a disease. In T. E. Simos and G. Maroulis (Eds.), Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (pp. 257-260). The Netherlands: VSP International.

9. Ntzoufras, I., Katsis, A., and Karlis, D. (2003). A Bayesian statistical modeling for the distribution of insurance counts. In T. E. Simos (Ed.), Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (pp. 470-473). Singapore: World Scientific.

10. Katsis, A., Svolopoulos, V., Papapetrou, S., and Matzakos, P. (2002). The implementation of an Information and Communication Technology Program for the Greek School system curriculum. Third International Conference on Information Communication Technologies in Education, 227-232. Samos: Greece.

11. Katsis, A. (2002). Bayesian Designs of Binomial Experiments. Proceedings of the 17th International Workshop in Statistical Modeling, 385-390.

12. Kalopissi, KG, Evangelopoulou, V., Katsis, A., Frangoulidou E, Konstandinidis, A., Mandragos, K. (2001). Respiratory function and control of breathing in patients with generalized Myasthenia Gravis. Intensive Care Medicine, 27:518, S267

13. Σβολόπουλος Β., Βερέβη Α., Τζάρτζας Γ. και Κατσής Α., Μεθοδολογία έρευνας για την αξιολόγηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη: αξιοποίηση, προβλήματα και προτάσεις. Στα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα”, Αθήνα, 2002, (διαθέσιμο στο http://www.pee.gr/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_iv/sbolopoylos_ka.htm )

14. Katsis, A., “Teachers’ training and continuous professional development II”, (Rapporteur), υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου “Ποιότητα της Εκπαίδευσης-Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανέλιξη των Εκπαιδευτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης”, Αθήνα, Ιούνιος 2003

Ερευνητικά προγράμματα

1. “Ανάπτυξη και προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων για την αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος”, υπεύθυνος στατιστικής επεξεργασίας, Φορέας: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 1/1/2002 – 29/2/2004.

2. “Κοινωνικές αναπαραστάσεις για τη νεολαία: Τύπος και κρίσιμοι κοινωνικοί παράγοντες”, υπεύθυνος στατιστικής επεξεργασίας, Φορέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1/4/2003 – 23/1/2004.

3. “Rose: The relevance of science education”, υπεύθυνος στατιστικής επεξεργασίας, Φορέας: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 1/7/2003 – 29/2/2004.

4. “Τάσεις της ελληνικής νεολαίας”, υπεύθυνος στατιστικής επεξεργασίας, Φορέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1/4/2003 – 23/1/2004.

5. “Μελέτη αξιολόγησης της χρήσης Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ”, υπεύθυνος στατιστικής ανάλυσης, Φορείς: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών & Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 1/4/2001-31/12/ 2001.

6. “Αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων της ενέργειας 3.2.β “Έρευνα” ”, ΕΠΕΑΕΚ, Φορέας: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 1/5/2001 – 30/6/2001.

7. “Differential Mortality Rates among Mexican and Mexican-American Infants”, Στατιστικός σύμβουλος, Φορέας: The George Washington University, 1993-1994.

8. «Αξιολόγηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας των διαφόρων μορφών ψηφιακού υλικού από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. και καταμέτρηση και επιβεβαίωση του χρόνου μάθησης», Φορέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 01/08/2006 – 31/10/2007.

9. «Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Φορείς: Κοινωνικό Πολύκεντρο-ΑΔΕΔΥ, ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ, 2009-2010

10. «Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης ενόψει των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης», Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου, 2010

11. «Πρακτική άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», Επιστημονικός υπεύθυνος, Ιανουάριος 2011-σήμερα

12. Θερινό Σχολείο Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Επιστημονικός υπεύθυνος, 2011

13. «Δραστηριότητα 7: Ανάλυση Αναγκών, Διαρκής Αξιολόγηση και Προσαρμογή Υπηρεσιών του Υποέργου 5», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2011-σήμερα