Ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη του ΔΔΠΜΣ “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό-Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην « Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (MaHep), κατά τις διατάξεις του νόμου 4485/2017.

Η πρόσκληση για την εισαγωγή νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του σχετικού κανονισμού που θα διέπει τη λειτουργία του.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και το ελάχιστο όριο για την απονομή Διπλώματος είναι 3 εξάμηνα και η συγκέντρωση 90 διδακτικών μονάδων (90 ECTS).

Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Το MaHep απευθύνεται:

  • στους επαγγελματίες του χώρου (διοικητικά και/ή επιστημονικά στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ιδρύματα ή σε φορείς σχετικούς με την ανώτατη εκπαίδευση) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν θεωρητικές βάσεις αλλά και να βελτιώσουν τις ικανότητές αλλά και δεξιότητές τους σχετικά με τις διεθνείς τάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.
  • σε πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο αντικείμενο της ανώτατης εκπαίδευσης (πχ. πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης, διοίκηση ανώτατης εκπαίδευσης, κοινωνιολογία ανώτατης εκπαίδευσης, οικονομικά ανώτατης εκπαίδευσης, διεθνοποίηση ανώτατης εκπαίδευσης, αξιολόγηση ανώτατης εκπαίδευσης, κτλ) είτε επειδή προσβλέπουν σε επαγγελματική πορεία σε φορείς και δομές εντός και εκτός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης είτε επειδή αποβλέπουν στην εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής.

Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

1o εξάμηνο

– ΘΕ 1. Αξίες, Γνώσεις, Αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Κοινωνικές και Ιστορικές Διαστάσεις (9 ΠΜ-ECTS)

– ΘΕ 2. Μεθοδολογία Έρευνας (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

– ΘΕ 3. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)

– 1o Colloquium (3 ΠΜ-ECTS).

2o εξάμηνο

– ΘΕ 4. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

– ΘΕ 5. Διακυβέρνηση και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

– ΘΕ 6. Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)

– 2o Colloquium (3 ΠΜ-ECTS).

3o εξάμηνο

– Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ΠΜ-ECTS).

…………………………………………….
Γραμματεία
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίο
Τ.Κ. 26504 Πάτρα