Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2024-2025 «Κοινωνική Πολιτική»

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2024-25
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

(α) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνικά Δικαιώματα

(β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

(γ) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: 

  • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου
  • Η συστηματική ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής
  • Η οικοδόμηση των απαραίτητων ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών σε μακροσκοπικό (εθνικό-υπερεθνικό) και μικροσκοπικό (επιμέρους πεδία) επίπεδο
  • Η απόκτηση μεθοδολογικών γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων για διδακτορικές σπουδές.

Αριθμός εισακτέων, τέλη φοίτησης

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ειδίκευση ετησίως (σύνολο 90 φοιτητές). Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.500€ για το σύνολο του Προγράμματος. Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής των διδάκτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, με πρόβλεψη υβριδικών μαθημάτων (παρουσία διδασκόντων και φοιτητών στην αίθουσα και παράλληλη παρακολούθηση εξ αποστάσεως για όσους φοιτητές το επιθυμούν).

Γνώσεις, Δεξιότητες, Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα διερευνά όλα τα σύγχρονα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Αναλύονται ζητήματα θεωρίας του διεπιστημονικού αντικειμένου της κοινωνικής πολιτικής προκειμένου να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν κοινωνικές παρεμβάσεις σε θέματα: μετανάστευσης και καταπολέμησης κοινωνικών διακρίσεων, αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης της κοινωνικής πολιτικής στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που ενδυναμώνει συστηματικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε αντίστοιχους διεθνείς και εθνικούς φορείς, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε ΜΚΟ, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κλπ.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται αποδεκτές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Για την συμμετοχή σας συμπληρώστε την αίτηση εδώ.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.