Αντικείμενο – Στόχοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως στόχο την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών, εννοιολογικών και λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό-επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει αφενός μεν την προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αφετέρου δε τη θεωρητική εμβάθυνση και την εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική πρόοδο της χώρας και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τοπίο.

 

Μεταφόρτωση σε PDF

Γενικές πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Σπυριδάκης:

 Βιογραφικό

 

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) συστάθηκε και λειτουργεί βάσει: της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 24875/Β7 (Φ.Ε.Κ. 624/25-4-2007) και τις διατάξεις των άρθρων 1-10 και 12 του Ν. 3685/2008.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. μετά την περάτωση του σχετικού προγράμματος σπουδών απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση
  ► Περισσότερα
 2. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
  ► Περισσότερα
 3. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
  ► Περισσότερα
 4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
  ► Περισσότερα
 5. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (Η συγκεκριμένη κατεύθυνση έχει εγκριθεί και εκκρεμεί η υλοποίησή της)

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Για τη λήψη Μ.Δ.Ε. απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εντός ενός εξαμήνου. Σε ειδικές περιπτώσεις, και έπειτα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η φοίτηση και η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορούν να παραταθούν συνολικά μέχρι δύο (2) εξάμηνα το πολύ.

Αριθμός Εισακτέων

Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος, καθώς και η επιλογή υπεραρίθμων, καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία έχει και την ευθύνη της επιλογής, καθορίζεται κάθε χρόνο το ποσοστό των υποτρόφων βάσει διακρατικών συμφωνιών που γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί για φοίτηση στο ΜΠΣ.

Τα Όργανα του Π.Μ.Σ.

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αρμόδια όργανα, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 3685/2008, είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που συντονίζουν τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Ο συντονιστής κάθε κατεύθυνσης είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας της κατεύθυνσης.

δ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε. Ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

ε) Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

Διοικητική Υποστήριξη

Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Π.Μ.Σ., καθώς και οι ανακοινώσεις για τις δραστηριότητές του, αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://dsep.uop.gr.

Υλικοτεχνική Υποδομή και Υπηρεσίες

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (κτιριακές εγκαταστάσεις, βιβλιοθήκη, εργαστήρια Η/Υ, δίκτυα). Το Τμήμα διαθέτει δυο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας (υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικοί πίνακες, δυνατότητες προβολής διαφανειών και βίντεο). Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως: Ατομικός λογαριασμός e-mail του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-Class) Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω Virtual Private Network (VPN) Πρόσβαση στη βάση δεδομένων Heal-Link που περιλαμβάνει επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις των σημαντικότερων διεθνών εκδοτικών οίκων.

Οικονομικοί Πόροι

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. προέρχονται

α) από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

β) από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων γ) από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φοιτητές. Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το ύψος των διδάκτρων έχει οριστεί στις 2000 ευρώ.

 

 

Μεταφόρτωση σε PDF

Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

Παρακαλούμε επιλέξτε από τις παρακάτω ενότητες:

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί προσκομίζοντας βεβαίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά τα εκάστοτε οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, ή μετά από σχετική δοκιμασία. Την επάρκεια του υποψηφίου κρίνει τριμελής επιτροπή που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. κάθε έτος αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο σχετικής ανακοίνωσης προς τους υποψηφίους που προσδιορίζει:

 1. Τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
 2. Τον τρόπο και χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
 3. Τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου και με την προϋπόθεση ότι κατέχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται είτε με τους οριζόμενους στη σχετική προκήρυξη τίτλους γλωσσομάθειας είτε με εσωτερική διαδικασία κατάταξης σε σχετικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Για τη συμμετοχή των πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής αρκεί σχετικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου και ότι εκκρεμεί απλώς η ορκωμοσία. Ωστόσο, για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται κάθε έτος, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει καθοριστεί και έχει ανακοινωθεί στον Τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή να το εκτυπώνουν απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, http://dsep.uop.gr.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

1.Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.

3.Επικυρωμένο πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη υποβολής υποψηφιότητας. Δεκτό γίνεται και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία μίνιμουμ σύνολο 75. και με μίνιμουμ για Reading το 21

4.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη (σε σφραγισμένους φακέλους).

5.Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

6.Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.

7.Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο συγκεκριμένο Τμήμα, σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του.

8.Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

9.Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.

10.Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 4 και σε πρακτικά συνεδρίων 4.

11.Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Τα ανωτέρω υπ’ αριθ. 6, 7 και 10 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή (σε word). Ειδικότερα, το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει έκταση 300-500 λέξεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και τελικής επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιούνται για την κάθε κατεύθυνση χωριστά σε χρόνο που ορίζεται κάθε έτος από τη ΓΣΕΣ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

 • Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 75%
 • Βαθμός συνέντευξης: 25%

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός 10 ημερών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλείται ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ. επιλαχόντες.

 

Μεταφόρτωση σε PDF

Πρόγραμμα Σπουδών

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη δομή του προγράμματος, το πρόγραμμα και τους διδάσκονες.

Δομή του Προγράμματος

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες. Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει 30 διδακτικές μονάδες με την ενεργή συμμετοχή του σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και με την επιτυχή εξέτασή του σε όλες τις θεματικές ενότητες (60 Δ.Μ./έτος). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με άλλες 30 διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Το πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης του χορηγούμενου Μ.Δ.Ε οργανώνεται με τη μορφή μαθημάτων που εντάσσονται σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
 • Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.
 • Η διάρθρωση των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης του χορηγούμενου Μ.Δ.Ε., καθώς επίσης και ο αριθμός των Π.Μ.-ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Κατευθύνσεις – Συνοπτική περιγραφή:

 1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση
  ► Περισσότερα
 2. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
  ► Περισσότερα
 3. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
  ► Περισσότερα
 4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
  ► Περισσότερα
 5. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (Η συγκεκριμένη κατεύθυνση έχει εγκριθεί και εκκρεμεί η υλοποίησή της)

Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ

 • Kevin Featherstone, Professor London School of Economics
 • Maurizio Ferrera, Professor University of Milan
 • Peter Taylor-Gooby, Professor University of Kent
 • Giuliano Bonoli, Professor University of Lausanne
 • Θανάσης Κατσής, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Μάνος Σπυριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Σάββας Ρομπόλης, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Άννα Τσατσαρώνη, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Δημήτρης Βενιέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Έφη Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Γιάννης Κουζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Άννα Λυδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Μάνος Ματσαγγάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Βασίλης Αράπογλου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Χαράλαμπος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Ανδρέας Φερώνας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ema Carmel,Senior Lecturer University of Bath
 • Theodoros Papadopoulos, Lecturer University of Bath
 • Κώστας Δημουλάς, Λέκτορας Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Dina Davaki, Research Officer London School of Economics

 

Μεταφόρτωση σε PDF

Λειτουργία προγράμματος σπουδών

Διάρκεια του Προγράμματος-Παρακολούθηση-Εξετάσεις

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται α) η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών στις επιμέρους θεματικές ενότητες (εργασίες, σχέδια έρευνας, εξετάσεις κ.λπ.) κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και β) η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός εξαμήνου. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα.

Αναστολή φοίτησης

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και μεγαλύτερη από δύο ακαδημαϊκά έτη. Στην περίπτωση της εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, η διάρκεια της αναστολής φοίτησης μπορεί να είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως καταβληθεί μέρος ή σύνολο των οριζόμενων διδάκτρων.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

 • Να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα, τα σεμινάρια και τις άλλες δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών. Σε κάθε θεματική ενότητα επιτρέπονται δικαιολογημένες απουσίες των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι το 20% των συνολικών ωρών διδασκαλίας. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού αυτού, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και στο εξάμηνο που προσφέρεται.
 • Να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που ανατίθενται σε κάθε μάθημα.
 • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 • Να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Υποχρεώσεις Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

 • Να τηρούν πιστά το πρόγραμμα του μαθήματος.
 • Να καθορίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος με τρόπο που αυτό να είναι επιστημονικά άρτιο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος.
 • Να υποβάλουν κατά την έναρξη του εξαμήνου στη Γραμματεία προς διανομή αναλυτική ύλη και τη σχετική βιβλιογραφία.
 • Να τηρούν επαρκείς ώρες γραφείου, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί τους για θέματα που άπτονται των σπουδών τους.
 • Να προσέρχονται στις τακτές συναντήσεις διδασκόντων και διδασκομένων.

Εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών

Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των φοιτητών αποφασίζεται από τους διδάσκοντες. Η αξιολόγηση των φοιτητών, σε κάθε θεματική ενότητα, γίνεται από τους διδάσκοντες με βάση την επίδοσή τους στις εργασίες που ανατίθενται ή/και στην τελική εξέταση.

Για την επιτυχή φοίτηση μιας θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5) σε κάθε μάθημα της θεματικής ενότητας.

Η εξέταση κάθε μαθήματος πραγματοποιείται σε δυο εξεταστικές περιόδους:

α) στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας κάθε μαθήματος (χειμερινό/εαρινό).

β) κατά την περίοδο επανεξέτασης (Σεπτέμβριος).

Σε περίπτωση αποτυχίας και κατά την επανεξέταση του Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μία ακόμη φορά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και στο αντίστοιχο εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος (χειμερινό ή εαρινό). Θέματα που αφορούν στη φοίτηση, εκπόνηση εργασιών κ.α.,  ρυθμίζονται από τον/τους διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος σε συνεργασία με τον συντονιστή της κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ζήτημα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και, εφόσον χρειαστεί, στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Θέματα, όπως δυνατότητα/υποχρεωτικότητα φοίτησης, εκπόνηση εργασιών κ.α., ρυθμίζονται από το συντονιστή της κατεύθυνσης σε συνεργασία με τον/τους διδάσκοντες του μαθήματος αυτού.

Η βαθμολογία αξιολόγησης τόσο των μαθημάτων όσο και της διπλωματικής εργασίας είναι ακέραια (0-10). Η εξέταση θεωρείται επιτυχής αν ο φοιτητής βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 5. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα εξέτασης.

Διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Αναλυτικές οδηγίες εκπόνησης, στο επισυναπτόμενο αρχείο PDF:
Μεταφόρτωση σε PDF
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ξεκινάει με την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του πρώτου έτους μπορεί να επιλέξει το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του καθώς και τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι επιβλέποντες καθηγητές επιλέγονται μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που διδάσκουν στην κατεύθυνση του Μ.Π.Σ.. Σε ειδικές περιπτώσεις και για ειδικούς επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς λόγους, επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος που διδάσκει στην κατεύθυνση του Μ.Π.Σ. Η πρόταση για το θέμα της εργασίας και ο ορισμός του επιβλέποντα καθηγητή, επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στόχος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να χρησιμοποιεί την επιστημονική βιβλιογραφία με κριτικό τρόπο, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια πρωτότυπη μελέτη αξιοποιώντας πρωτογενές ερευνητικό υλικό ή/και προτείνοντας νέες ερμηνείες ερευνητικών δεδομένων. Η επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας απαιτεί την αδιάλειπτη συμμετοχή και εργασία του φοιτητή υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι δύο εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει τη Διπλωματική Εργασία του δημόσια. Η ημερομηνία της υποστήριξης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Διπλωματική Εργασία εξετάζεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων και δυο ακόμη διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. έπειτα από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Για την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον μελών της επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της, η διορθωμένη τελική μορφή της Διπλωματικής Εργασίας κατατίθεται από τον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή σε δύο αντίτυπα στη Γραμματεία και στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Αλλαγή του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον φοιτητή και μετά από έγκριση του επιβλέποντα. Αλλαγή επιβλέποντα μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγής θέματος) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία επόπτη καθηγητή-φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και, εφόσον χρειαστεί, στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Οι αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να συντάσσουν την Διπλωματική τους εργασία στα Αγγλικά.

Βαθμολογία του Μ.Δ.Ε.

Η βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε. είναι περιγραφική, δηλαδή: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5-6,49). Η αριθμητική βαθμολογία υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα του μέσου όρου των βαθμών στις θεματικές ενότητες του Π.Μ.Σ. και στη βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας.

Τύπος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων-Καθομολογήσεις

Ο τύπος των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Εξειδίκευσης και οι καθομολογήσεις ακολουθούν τα ισχύοντα πρότυπα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες, 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για τις εξετάσεις.

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν τόσο το περιεχόμενο του μαθήματος όσο και το έργο του διδάσκοντα συμπληρώνοντας ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Το σχετικό έντυπο καλύπτει το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και το βαθμό συσχέτισής του με τις αρχές, την πρακτική και τους στόχους του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση γίνεται με ευθύνη της Σ.Ε.

Δεοντολογία και πνευματικά δικαιώματα

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα δεοντολογίας και σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, στη συγγραφή των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ή στις δημοσιεύσεις, τυχόν επινόηση ερευνητικών δεδομένων και, γενικότερα, κάθε αντιδεοντολογική ή αντιεπιστημονική συμπεριφορά απαγορεύεται αυστηρά.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές των ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Τα πνευματικά δικαιώματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Γενικό Άρθρο

Τα θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό Σπουδών, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, θα επιλύονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε.

 

Μεταφόρτωση σε PDF

Κατευθύνσεις

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Υλικό
 • Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
 • Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
 • Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση

Νέες αναρτήσεις