Σχέδιο Προκήρυξης – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»


 Σχέδιο Προκήρυξης


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως 250 θέσεων φοιτητών/τριων, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ μέσω της: (α) παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας και (γ) της δυνατότητας σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, και (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο αυτό ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και να πιστοποιηθούν ή εργάζονται ήδη ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων ή/και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μια σειρά φορείς όπως ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 • Φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης επιχειρήσεων, Σχολές Μαθητείας Παραγωγικών Υπουργείων, κ.λπ.).
 • Φορείς που παρέχουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε ενήλικες ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΚΔΒΜ-Κέντρα δια βίου Μάθησης στους δήμους ή ιδιωτικά, ΚΕΕ-Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ-Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, κ.λπ.).
 • Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης που συνδυάζουν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό (Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες, κ.λπ)

Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δομές αρχικής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως είναι τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, ή σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διευρύνοντας το πεδίο των γνώσεών τους αλλά και των πιθανών επαγγελματικών τους ενασχολήσεων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσια ΙΕΚ, Πρόγραμμα 18ΑΝΩ, κ.λπ.).

Χορηγούμενος Τίτλος

Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα αναφέρεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Διάρκεια Σπουδών και διάρθρωση του προγράμματος

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης έως τέσσερα ακόμα εξάμηνα σε περίπτωση φοιτητών μη πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών αναφέρεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του μπορεί δε να μεταβάλλεται με απόφαση των οικείων ακαδημαϊκών οργάνων των δυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα παρέχεται πλήρως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία επιτρέπει τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη επαφή διδασκόντων φοιτητών. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα €5850 και το τέλος αίτησης στα €55. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017 πρέπει να καταβληθεί το τέλος αίτησης των €55 και η προκαταβολή των €400. Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων για το εξάμηνο θα πρέπει να καταβληθεί σε τρεις μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Το ύψος των μηνιαίων δόσεων είναι αναλόγως του αριθμού μαθημάτων (αριθμό ECTS) που επιλέγει ο φοιτητής.

Παράλληλα το Συντονιστικό Όργανο μπορεί να επεξεργαστεί και σχέδιο απαλλαγών από τα δίδακτρα για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και κριτήρια εισδοχής

Ο αριθμός των θέσεων είναι έως 250. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος θα εκτιμήσει τη συγκρότηση του κάθε υποψηφίου με βάση τα κάτωθι:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Επαρκής γνώση επιπέδου Αγγλικής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (π.χ. Γλωσσομάθειας, Μεταπτυχιακό)

Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισδοχή είναι:

 • Αίτηση Εισδοχής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό σπουδών (αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας) με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ακαδημαϊκών καθηγητών για συστάσεις του/της υποψηφίου (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές, μόνο τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των συνιστώντων)

Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, μπορεί η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου.

Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τυχόν απορίες σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία καλό είναι να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλέφωνα 27410-74999, 27410-74994, 27410-74993 (κ.Βιβή Ασπρούδη ή κ.Φανή Δήμα).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr (με ένδειξη στο θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». (υπόψη κ.Βιβή Ασπρούδη ή Φανή Δήμα).

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποστέλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα στο DL.admissions@unic.ac.cy.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι ………….

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το σύνδεσμο https://dsep.uop.gr/pms/ ή να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες δυο πηγές:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τηλέφωνα: 27410-74994, 27410-74993 (κ.Βιβή Ασπρούδη).

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr

Ιστοσελίδα: https://dsep.uop.gr/pms/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Τηλέφωνα: +357 22842020

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: DL.admissions@unic.ac.cy

Ιστοσελίδα: https://www.unic.ac.cy/DL

[button color=”primary” size=”small” url=”https://dsep.uop.gr/pms/wp-content/uploads/2017/07/FEK-Ekpaideusi-ekpaideutwn.pdf” target=”blank”]ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ (PDF)[/button]


Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΠΜΣ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

[toggles type=”multiple”]

[toggle title=”Ποια είναι η φιλοσοφία του προγράμματος;“]

Το πρόγραμμα ενσωματώνει την πολυπρισματική ανάλυση των δυο βασικών πυλώνων της δια βίου μάθησης οι οποίοι είναι:

Α. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) και
Β. Η μη τυπική και άτυπη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Στόχος του προγράμματος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη εκπαιδευτών για δομές που αντιστοιχούν στους δυο παραπάνω πυλώνες και άρα η συμβολή στην περαιτέρω επαγγελματοποίηση του πεδίου μέσω της ανάδειξης της σύγχρονης ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτή ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

[/toggle]

[toggle title=”Ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων;“]

Έως 250

[/toggle]

[toggle title=”Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;“]

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και να πιστοποιηθούν ή εργάζονται ήδη ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων ή/και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μια σειρά φορείς όπως ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 • Φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές μαθητείας, Τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης επιχειρήσεων, Σχολές Μαθητείας Παραγωγικών Υπουργείων, κ.λπ).
 • Φορείς που παρέχουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε ενήλικες ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΚΔΒΜ-Κέντρα δια βίου Μάθησης στους δήμους ή ιδιωτικά, ΚΕΕ-Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΣΔΕ-Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΜΚΟ-Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, κ.λπ.).
 • Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης που συνδυάζουν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό (Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες, κ.λπ)

Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δομές αρχικής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως είναι τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, ή σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διευρύνοντας το πεδίο των γνώσεών τους αλλά και των πιθανών επαγγελματικών του ενασχολήσεων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσια ΙΕΚ, Πρόγραμμα 18ΑΝΩ, κλπ).

[/toggle]

[toggle title=”Ποια είναι η διάρκεια και η δομή του προγράμματος;“]

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης έως τέσσερα ακόμα εξάμηνα σε περίπτωση φοιτητών μη πλήρους φοίτησης (άρα έως 7 συνολικά εξάμηνα σπουδών). Κατά συνέπεια ανάλογα με τον ρυθμό που θέλετε να παίρνετε μαθήματα μπορείτε να διαμορφώσετε εσείς το χρόνο των σπουδών σας ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας ή τις οικονομικές σας δυνατότητες. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Με απόφαση των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συντονιστικού Οργάνου παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον εξάμηνα.

Η δομή του προγράμματος σπουδών φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα:

Εξάμηνο 1 ECTS
EDEE-100DL Εκπαίδευση Ενηλίκων 10
EDEE-101DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 10
EDEE-102DL Εκπαιδευτική Έρευνα 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 2 ECTS
EDEE-103DL Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 10
EDEE-104DL Εκπαίδευση και Κοινωνία: Βασικές προσεγγίσεις και σύγχρονα θέματα 10
Επιλέγεται μία κατεύθυνση και από την αντίστοιχη κατεύθυνση ένα μάθημα
Κατεύθυνση Α

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

EDEE-105L Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDEE-107DL Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Κατεύθυνση B

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη εκπαίδευση

EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
EDEE-112DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 3 ECTS
Επιλέγονται τρία μαθήματα από την ίδια κατεύθυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο ή ένα μάθημα από την ίδια κατεύθυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο και είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε Πρακτική Άσκηση. Δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά ίδιο μάθημα με προηγούμενο εξάμηνο.
Κατεύθυνση Α

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

EDEE-105Lτεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDEE-107DL Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Κατεύθυνση B

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη εκπαίδευση

EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
EDEE-112DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση
EDEE-114DL Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
EDEE-115DL Πρακτική Άσκηση (δεν θα προσφερθεί) 20
ECTS Εξαμήνου 30

Σημείωση: Η πρακτική άσκηση δεν θα προσφερθεί στους φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

[/toggle]

[toggle title=”Πως υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία;“]

Το πρόγραμμα παρέχεται πλήρως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία επιτρέπει τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη επαφή διδασκόντων φοιτητών. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Κατά συνέπεια μπορείτε να σπουδάσετε στο δικό σας χώρο, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σας και κυρίως με το δικό σας ρυθμό. Όλες οι εργασίες που πρέπει να εκπονήσετε υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Επίσης έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε εκ των υστέρων μαγνητοσκοπημένες 9 ώρες διάλεξης με τους καθηγητές σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τελική γραπτή αξιολόγηση η οποία είναι η μόνη διαδικασία που απαιτεί τη φυσική σας παρουσία. Θα ενημερωθείτε κατά την έναρξη του εξαμήνου για τις ακριβείς ημερομηνίες της τελικής εξέτασης και την τοποθεσία διεξαγωγής της τελικής εξέτασης. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο της Κρήτης). Κατά τον προγραμματισμό των εξετάσεων λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών.

[/toggle]

[toggle title=”Είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ισότιμος με αυτούς που αποκτώνται μέσω συμβατικής φοίτησης;“]

Είναι πλήρως ισότιμος με αυτούς που απονέμονται μέσω συμβατικών δα ζώσης σπουδών. Παράλληλα επειδή πρόκειται για κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που συμμετέχει Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) δεν απαιτείται αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που θα αποκτήσετε από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

[/toggle]

[toggle title=”Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα;“]

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα €5850 και το τέλος αίτησης στα €55. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή για το Εαρινό Εξάμηνο 2018 πρέπει να καταβληθεί το τέλος αίτησης των €55 και η προκαταβολή των €400. Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων για το εξάμηνο θα πρέπει να καταβληθεί σε τρεις μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Το ύψος των μηνιαίων δόσεων είναι αναλόγως του αριθμού μαθημάτων (αριθμό ECTS) που επιλέγει ο φοιτητής.

Παράλληλα το Συντονιστικό Όργανο μπορεί να επεξεργαστεί και σχέδιο περιορισμένων απαλλαγών από τα δίδακτρα για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Τέλος θυμηθείτε ότι μπορείτε να προσδιορίζετε εσείς την κατανομή του κόστους των σπουδών σας στο χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγεις κάθε εξάμηνο (σύμφωνα με το σύστημα που υιοθετεί και το ΕΑΠ). Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα από τρία έως επτά εξάμηνα.

[/toggle]

[toggle title=”Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να ετοιμάσω για να κάνω την αίτησή μου;“]

 • Αίτηση Εισδοχής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό σπουδών (αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας) με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ακαδημαϊκών καθηγητών για συστάσεις του/της υποψηφίου (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές, μόνο τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας)

Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, μπορεί η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου.

Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τυχόν απορίες σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία καλό είναι να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλέφωνα 27410-74999, 27410-74994, 27410-74993 (κ.Βιβή Ασπρούδη ή κ.Φανή Δήμα).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr (με ένδειξη στο θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». (υπόψη κ.Βιβή Ασπρούδη ή Φανή Δήμα).

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποστέλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα στο DL.admissions@unic.ac.cy.

 

[/toggle]

[toggle title=”Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα;“]

Ο αριθμός των θέσεων είναι έως 250. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος θα εκτιμήσει τη συγκρότηση του κάθε υποψηφίου με βάση τα κάτωθι:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Επαρκής γνώση επιπέδου Αγγλικής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (π.χ. Γλωσσομάθειας, Μεταπτυχιακό)

[/toggle]

[toggle title=”Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων;“]

Οι αιτήσεις κατατίθενται έως τα μέσα Ιανουαρίου.

[/toggle]

[toggle title=”Που μπορώ να ρωτήσω εάν έχω πρόσθετα ερωτήματα;“]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

Τηλέφωνα: 27410-74999, 27410-74994, 27410-74993 (κ.Βιβή Ασπρούδη).

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr

Ιστοσελίδα: https://dsep.uop.gr/pms/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Τηλέφωνα: +357 22842020

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: DL.admissions@unic.ac.cy

Ιστοσελίδα: https://www.unic.ac.cy/DL 

[/toggle][/toggles]