Σκοπός του ΠΜΣ είναι:  

 • να καλύψει ένα υπαρκτό κενό και μια ουσιαστική μορφωτική ανάγκη με ειδική στόχευση και εξειδικευμένο προσανατολισμό καθώς και τη διασύνδεση των στοιχείων της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών απασχόλησης.
 • να συμβάλει στη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών δομών και απ’ αυτή την άποψη είναι πολλαπλά ωφέλιμο. Σημειώνεται πως από αναπτυξιακή άποψη είναι απαραίτητο και οι δύο πλευρές της εργασιακής σχέσης και διαπραγμάτευσης να διαθέτουν υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό και φορείς  διευρυμένου μορφωτικού και ταυτόχρονα συμβολικού κεφαλαίου καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί παράγοντα οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης.
 • να αναβαθμίσει στη χώρα την παραγωγή στελεχών και εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, σε διεθνή φόρα (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI), σε Επιτροπές απασχόλησης και εκπαιδευτικών θεμάτων στην Ε.Ε, σε επιχειρηματικούς κόμβους με μορφωτικά και τεχνοκρατικά επαρκή προσόντα.
 • να ενισχύσει την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την τεχνογνωσία στελεχών από το χώρο των επιχειρήσεων, των επαγγελματικών Λυκείων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης, των Κέντρων Δια βίου Μάθησης, των ερευνητικών κέντρων, των δομών απασχόλησης σε Δήμους και περιφέρειες, των εκπαιδευτικών κ.α
 • η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου με έμφαση στην καινοτομία και στην παραγωγή τεχνογνωσίας έντασης
 • η εκπαίδευση επιστημόνων που να κατέχουν  τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον, δημόσιο, ιδιωτικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής ,του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών απασχόλησης.
 • η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αριθμός εισακτέων, τέλη φοίτησης

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.700€ για το σύνολο του Προγράμματος. Έως το 30% των εισαγομένων απαλλάσσονται πλήρως των τελών φοίτησης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Διεξαγωγή μαθημάτων Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον το 35% των μαθημάτων διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Πρόγραμμα μαθημάτων

 1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
 2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
 3. Στο πρώτο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών, περιλαμβάνει 7 (επτά) υποχρεωτικά μαθήματα των με 4 και 5 ΠΜ−ECTS  τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ−ECTS.
 4. Στο δεύτερο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 7 (επτά) υποχρεωτικά μαθήματα των 4 και 5 ΠΜ−ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ−ECTS.

Τέλος το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ−ECTS. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:


Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Υ01Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου ΔυναμικούΥποχρεωτικό4
Υ02Πολιτικές Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και σύνδεσης με την απασχόληση Υποχρεωτικό
4
Υ03Δ.Β.Μ και Πολιτικές Απασχόλησης: δεξιότητες και προσόντα Υποχρεωτικό 5
Υ04Μορφές επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαστάσεις ποιότητας Υποχρεωτικό 4
Υ05Στρατηγικές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Υποχρεωτικό 4
Υ06Κράτος και Πολιτικές Απασχόλησης Υποχρεωτικό 5
Υ07Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικά Δικαιώματα και Αγορά Εργασίας Υποχρεωτικό 4

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ Εξαμήνου 30


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Υ08Τεχνολογικοί μετασχηματισμοί και το μέλλον της Εργασίας Συμβουλευτική και ανάπτυξη ανθρώπινου ΔυναμικούΥποχρεωτικό4
Υ09Παγκοσμιοποίηση, Εκπαίδευση & Επιχειρησιακή ΟργάνωσηΥποχρεωτικό4
Υ10Οικονομικά της Εργασίας Υποχρεωτικό4
Υ11Αγορά εργασίας και Ελληνική ΟικονομίαΥποχρεωτικό4
Υ12Αγορά εργασίας και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεωνΥποχρεωτικό4
Υ13Συμβουλευτική και ανάπτυξη ανθρώπινουΥποχρεωτικό5
Υ14Έρευνα, ανάλυση δεικτών και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικούΥποχρεωτικό5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ Εξαμήνου 30


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS
ΕΠΥΔΠΛΜεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ’ Εξαμήνου 30


Κανονισμός Π.Μ.Σ. “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης”