Η ειδίκευση επικεντρώνεται σε θεωρίες, έννοιες και εργαλεία των επιστημών της οικονομίας, της διοίκησης και της πολιτικής υγείας με σκοπό τη συστηματική και συγκριτική μελέτη της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και των συστημάτων υγείας. Έμφαση δίνεται σε τομεακές πολιτικές υγείας, στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών υγείας καθώς και στους μηχανισμούς και τα πρότυπα χρηματοδότησης – αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός , η οργάνωση των μονάδων υγείας, οι πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της ιατρικής τεχνολογίας αποτελούν θεματικές που συμβάλλουν καθοριστικά σε ορθολογική λήψη αποφάσεων και κατανομή των σπάνιων πόρων υγείας


Διάρθρωση Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
1. Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας6
2. Σχεδιασμός και Πολιτικές Υγείας6
3. Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας6
4. Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας6
5. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας6


2ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας5
2. Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας5
3. Ειδικά θέματα Πολιτικής Υγείας5
4. Ανθρωπολογία της Υγείας5
5. Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας5
6. Εξέλιξη της Προστασίας Υγείας στην Ελλάδα5


3ο Εξάμηνο

ΜαθήματαECTS
Σύνολο εξαμήνου30
Διπλωματική Εργασία /Μεταπτυχιακή Διατριβή30