Περιγραφή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3920, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 7 (10-9-2018).

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. μετά την περάτωση του σχετικού προγράμματος σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

  • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
  • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
  • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή ενός εξαμήνου που αφορά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

  • υπερβούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο απουσιών
  • έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 12, και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
  • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι που γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
  • παραβιάσουν τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως π.χ. η λογοκλοπή
  • δεν καταβάλλουν εγκαίρως το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
  • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών

Υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ απαιτείται: α) η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών στα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών (εργασίες, σχέδια έρευνας, εξετάσεις κ.λπ.) κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων β) η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος και γ) η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ. (καταβολή οφειλόμενων τελών φοίτησης, βάσει της Προκήρυξης του Π.Μ.Σ.)

Εξεταστικές περίοδοι (χρόνος διενέργειας και διάρκεια εξεταστικών περιόδων)

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι χειμερινού και εαρινού εξαμήνου καθώς και η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου και ταυτίζονται με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Επανεξέταση μαθήματος

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 34, παρ. 6 του ν.4485/17. Ειδικότερα , ο φοιτητής δύναται να εξετασθεί, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης του μαθήματος διδάσκων καθηγητής.

Εάν ο φοιτητής δεν υποβάλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας στην εξέταση, ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε προτείνεται η οριστική διαγραφή του από το ΠΜΣ στη Συνέλευση του Τμήματος.

Διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Στο τρίτο (3ο) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων. Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή της ειδίκευσης του.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός εξαμήνου.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει τη Διπλωματική Εργασία του δημόσια. Η ημερομηνία της υποστήριξης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Διπλωματική Εργασία εξετάζεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων και δυο ακόμη διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή έπειτα από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Για την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον μελών της επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της, η διορθωμένη τελική  μορφή της Διπλωματικής Εργασίας κατατίθεται από τον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή σε τέσσερα αντίτυπα και δύο CD στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Αλλαγή του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον φοιτητή και μετά από έγκριση του επιβλέποντα. Αλλαγή επιβλέποντα μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγής θέματος) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία επόπτη καθηγητή-φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας το οποίο δεν προβλέπεται εδώ, ρυθμίζεται από τον αντίστοιχο Οδηγό Συγγραφής ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση.

Βαθμολογία του Δ.Μ.Σ.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και της διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικά ο βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει με πολλαπλασιασμό του βαθμού του κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής διατριβής με τα αντίστοιχα ECTS. Εν συνεχεία, προστίθενται όλα τα γινόμενα και το άθροισμα διαιρείται με το 90 (σύνολο ECTS).