Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 90 φοιτητές μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος (30 φοιτητές ανά ειδίκευση). Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 και της παραγράφου 6.4. του παρόντος κανονισμού.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε έξι (6).  Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος είναι περίπου εκατό πενήντα (150) ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των εκατό σαράντα (140) εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ανά έτος και των εικοσιένα  (21) διδασκόντων του Τμήματος.