Ερευνητικό έργο PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα παρά τη σημαντική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, όπως προκύπτει τόσο από τα στοιχεία του ΕΛΚΕ – ΠΑΠΕΛ όσο και από το ΟΠΕΣΠ – ΑΔΙΠ, δεν διαθέτει σαφή ερευνητικό σχεδιασμό. Από το 2017-2018 δημιουργήθηκε Επιτροπή Έρευνας του Τμήματος για την παρακολούθηση του ερευνητικού έργου του Τμήματος με στόχο

  • Την καταγραφή των ενεργών ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος ετησίως σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΠΕΣΠ – ΑΔΙΠ (Ευρωπαϊκά/Εθνικά – ύψος χρηματοδότησης κλπ)
  • Την καταγραφή του έργου που παράγεται στη βάση ερευνητικών προγραμμάτων (δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ, δημοσιεύσεις Μεταδιδακτόρων, δημοσιεύσεις ΥΔ).
  • Την αύξηση συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα

Το Τμήμα, σε σύνδεση με την πολιτική προώθησης της Αριστείας, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πέντε φοιτητές με την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα Κατεύθυνσης στο τρίτο έτος σπουδών τους, να εργαστούν σε ερευνητικά έργα του Τμήματος κατά το 4ο έτος των σπουδών τους.