Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση PDF Εκτύπωση

Αύξηση του αριθμού των εξερχομένων φοιτητών σε 8-10 ανά ακαδημαϊκό έτος. Αυτή τη στιγμή ο Μ.Ο εξερχόμενων φοιτητών την τελευταία πενταετία είναι 7,5 ανά έτος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα

  • Αναγνωρίζει όλες τις πιστωτικές μονάδες ECTS που λαμβάνει ο φοιτητής στο Τμήμα υποδοχής αντιστοιχίζοντάς τες με μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
  • Κάνει χρήση της πολιτικής του Πανεπιστημίου για επιδότηση των αεροπορικών εισιτηρίων των εξερχόμενων Ερασμιακών φοιτητών με το ποσό των 400€ (πλέον της υποτροφίας που λαμβάνει ο φοιτητής).
  • Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS, μέσω ενημερωτικών συναντήσεων που οργανώνει η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων – ERASMUS στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και στις οποίες συμμετέχουν φοιτητές Εrasmus προηγουμένων ετών και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.

Δημιουργία, σε συνεργασία με το ΠΕΔΙΣ, σε βάθος διετίας προγράμματος ομάδας μαθημάτων κάθε εξάμηνο τα οποία θα προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα, με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού εισερχόμενων Ερασμιακών φοιτητών.

Μετακίνηση εκ περιτροπής 2 διδασκόντων (ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ) ανά έτος σε ιδρύματα του εξωτερικού, είτε για διδασκαλία, είτε για προπαρασκευαστικές επισκέψεις με στόχο την αύξηση του ενεργού αριθμού συμφωνιών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα

  • Αξιολογεί θετικά κατά την εξέλιξη των διδασκόντων τη συμμετοχή σε δράσεις κινητικότητας
  • Ενισχύει τις μετακινήσεις οικονομικά μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.

Μετακίνηση 1 μέλους του διοικητικού προσωπικού ανά ακαδημαϊκό έτος εκ περιτροπής σε ιδρύματα του εξωτερικού με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η συμμετοχή αυτή θα αξιολογείται ως θετικό στοιχείο στην εξέλιξή του.

Η στοχοθεσία του Τμήματος αποτυπώνεται σε ετήσια πλάνα δράσης, παρακολουθείται ετησίως και εάν παραστεί ανάγκη αναμορφώνεται με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση του Προέδρου.