Εκπαιδευτικό έργο PDF Εκτύπωση

 

Αύξηση του αριθμού αποφοίτων του Τμήματος που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εντός του κανονικού χρόνου σπουδών (ν) από 9% σε 14% σε βάθος πενταετίας, με μέση αύξηση του ποσοστού αποφοίτων στον κανονικό χρόνο σπουδών 1% ανά έτος.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού:

  • Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος κατανέμονται σε συμβούλους καθηγητές, που παρακολουθούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, με στόχο τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων και την άμεση παρέμβαση για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών στον προβλεπόμενο χρόνο.
  • Κατά την ετήσια αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών (Μάιος 2018) αποφασίστηκε από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος, σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου, από 52 σε 42 σύμφωνα και με τις υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών. Στο νέο πρόγραμμα εισήχθησαν μαθήματα εμβάθυνσης τόσο στα μαθήματα κορμού, όσο και στα μαθήματα των κατευθύνσεων.

Αύξηση του ποσοστού φοιτητών με μέση τιμή πτυχίου άνω του 8, από 7% σε 12% σε βάθος πενταετίας, με μέση αύξηση του ποσοστού φοιτητών με μέση τιμή πτυχίου άνω του 8, 1% ανά έτος. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα:

  • Υιοθέτησε από το 2017-18 πολιτική επιβράβευσης της αριστείας για την ενεργότερη εμπλοκή και την παροχή κινήτρων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. (Περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ.4 της πρότασης πιστοποίησης)
  • Αναμόρφωσε τις διδακτικές πρακτικές προωθώντας περισσότερο ενεργητικές μορφές μάθησης. (Περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ.3 της πρότασης πιστοποίησης).
  • Αναμόρφωσε τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών φροντίζοντας η αξιολόγησή τους να είναι συνεχής διαμορφωτική.

Κάλυψη, σε βάθος τριετίας, του 90% των τεταρτοετών (ή/και επι πτυχίω) φοιτητών με θέσεις πρακτικής άσκησης σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους (μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων κατά 3-4%). 

Αυτή τη στιγμή καλύπτεται με θέσεις πρακτικής άσκησης το 80% των φοιτητών του Τμήματος. Δεδομένης της υποχρεωτικότητας της πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών η στοχοθεσία αφορά λιγότερο την αύξηση του αριθμού των θέσεων πρακτικής που βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και περισσότερο τη συνάφεια τους με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Στόχος είναι η καλύτερη διασύνδεση της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα σπουδών και η ταχύτερη απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας :

  • Η πρακτική άσκηση οργανώνεται με ευθύνη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, με στόχο την επιλογή φορέων που συνδέονται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης ανά έτος
  • Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ανατίθεται σε επόπτες καθηγητές, οι οποίοι συνεργάζονται με τους συμβούλους καθηγητές των φοιτητών και την Επιτροπή Πρακτική Άσκησης του Τμήματος.
  • Η πρακτική άσκηση μετατέθηκε στο 8ο εξάμηνο φοίτησης, όταν οι φοιτητές είναι πλέον ώριμοι και ετοιμάζονται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ενώ η βαρύτητα της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 15 ΕCTS.
  • Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των φορέων και των φοιτητών καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων του Τμήματος και αξιολογούνται ανά έτος από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Αύξηση της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων στη διδασκαλία

Συμμετοχή των ΥΔ του Τμήματος στη διδασκαλία των μαθημάτων, με την προσφορά μίας (1) διάλεξης ανά εξάμηνο σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών συναφή με το πεδίο έρευνάς τους, παρουσία του κύριου διδάσκοντα και χωρίς αμοιβή. Ο ΥΔ αποκτά διδακτική εμπειρία, παρουσιάζει αποτελέσματα της έρευνάς του, λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους φοιτητές και ενισχύεται η συμμετοχή του στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Τμήματος.


Με στόχο τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του το Τμήμα έχει εντάξει στο σχεδιασμό του την παροχή πιστοποιητικού διδακτικής επάρκειας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μόλις διευκρινισθούν οι προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου.