Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης PDF Εκτύπωση

Άρθρο 1. Στόχος 

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής διότι εμπλουτίζει τις θεωρητικές γνώσεις των φοιτητών με πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, επιτρέπει την εξοικείωσή τους με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθούν με την αποφοίτησή τους και συμβάλλει στη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Η ΠΑ είναι δυνατόν να διασυνδεθεί με την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών, εφόσον πραγματοποιηθεί σε σχετικό φορέα και συμβάλλει στον εμπλουτισμό του βιογραφικού του φοιτητή με τη βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας που του χορηγείται.

Για το Τμήμα η ΠΑ αποτελεί ευκαιρία διασύνδεσης με τους κοινωνικούς εταίρους του Πανεπιστημίου και την αγορά εργασίας. Είναι πηγή ανατροφοδότησης αναφορικά με τις γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, τις ήπιες και επαγγελματικές δεξιότητες που αναπτύσσουν, καθώς και τη θέση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 2. Θεσμοθέτηση

Η ΠΑ έχει ενσωματωθεί στο 8ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Στην ΠΑ αντιστοιχούν 15 ΕCTS (για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2018-19 και εξής). Η διάρκεια και ο φορέας άσκησης περιγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα. Μετά το πέρας της ΠΑ χορηγείται στους φοιτητές σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Δυνατότητα απαλλαγής από την ΠΑ έχουν οι εργαζόμενοι φοιτητές και οι μη δυνάμενοι να εργαστούν για λόγους υγείας. Σε αυτούς προτείνεται εναλλακτικά η πραγματοποίηση Σχεδίου Έρευνας (ΣΕ).

Άρθρο 3. Οργάνωση – Ενημέρωση

Την ευθύνη για την οργάνωση της ΠΑ έχει η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 •  Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς, που θα προσφέρουν θέσεις ΠΑ στους φοιτητές, οι οποίοι θα συνάδουν με την Κατεύθυνση των σπουδών τους και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους των φοιτητών καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή των φοιτητών που πραγματοποιούν ΠΑ.
 • Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Η επιτροπή ενημερώνει τους φοιτητές για τις υφιστάμενες θέσεις ΠΑ και τους γνωστοποιεί το χρόνο πραγματοποίησης της ΠΑ, μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ετήσιας δια ζώσης ενημέρωσης.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην ΟΜΕΑ και τη ΔΑΣΤΑ, που περιλαμβάνει τα εξής: αριθμό φοιτητών και κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Στη διάρκεια της ΠΑ οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε Ελληνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τρεις μήνες.

Άρθρο 5. Κριτήρια Επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ έχουν οι φοιτητές, που βρίσκονται στο 8ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους

Κριτήριο επιλογής ενός φοιτητή αποτελεί ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς (τουλάχιστον το 50%). Εάν οι θέσεις της ΠΑ δεν καλύπτουν όλους τους φοιτητές του Τμήματος και σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο επίδοσης στα μαθήματα της Κατεύθυνσης, που έχει επιλέξει (στο 50 % των μαθημάτων Κατεύθυνσης). Για την τοποθέτηση του φοιτητή σε κατάλληλο φορέα, συνυπολογίζεται η επίδοσή του σε μαθήματα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο του φορέα και το ενδιαφέρον του φοιτητή για το συγκεκριμένο φορέα.

Άρθρο 6. Διαχείριση

Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 • Οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές αναρτούν στο ΑΤΛΑΣ τη θέση που προσφέρουν.
 • Στη συνέχεια, οι φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
 • Η επιλογή των φορέων γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές και εγκρίνεται από την 3μελή Επιτροπή ΠΑ. Η Επιτροπή ΠΑ, σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή του φοιτητή, ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή του φοιτητή.
 • Ο φορέας μπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε συνέντευξη και να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής του φοιτητή που θα απασχολήσει. Τέλος, οι φορείς επιλέγουν μεταξύ των αιτούντων αυτούς που θα απασχολήσουν.
 • Όταν ολοκληρωθεί η ΠΑ, οι φοιτητές αξιολογούνται από τους φορείς απασχόλησης και βαθμολογούνται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
 • Παράλληλα, ο φοιτητής καταθέτει στο Γραφείο ΠΑ του Τμήματος έντυπο αποτίμησης της ΠΑ, όπου αξιολογεί αφενός τη συνεργασία με το φορέα, αφετέρου το βαθμό ανταπόκρισης και επάρκειας των γνώσεων, που έχει αποκτήσει στις σπουδές του, στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις φοιτητή.

 • Ο φοιτητής καλείται να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα της ΠΑ προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τραπεζικό λογαριασμό) ή να προβεί στην έκδοση, κατά περίπτωση, πιστοποιητικού υγείας.
 • Ο φοιτητής υποχρεούται:

Να τηρεί το ωράριο εργασίας που ορίζεται από τον φορέα σε συνεργασία με το Τμήμα. Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Να προσέρχεται στο φορέα ευπρεπώς ενδεδυμένος και να τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς και την εργασιακή ηθική που προβλέπεται από το φορέα.

 • Σε περίπτωση ανάγκης απουσίας, ο φοιτητής απευθύνεται στον φορέα απασχόλησης που είναι υπεύθυνος για την έγκριση και ενημερώνεται το Τμήμα.
 • Σε περίπτωση υλοποίησης μέρους της ΠΑ κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει διευκόλυνση από το φορέα.
 • Σε περίπτωση δικαιολογημένων ή αδικαιολόγητων απουσιών, ο φοιτητής οφείλει να αναπληρώσει τις ώρες απουσίας του μετά από συνεννόηση με τον φορέα και το Τμήμα.

Άρθρο 8. Ρόλος του Επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης

Ο Επόπτης Καθηγητής:

 • Συνεργάζεται διαρκώς με τον φοιτητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της ΠΑ , τον καθοδηγεί και τον συμβουλεύει.
 • Επικοινωνεί με τα στελέχη του Φορέα Υποδοχής, στον οποίο πραγματοποιεί ΠΑ ο φοιτητής, ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της ΠΑ.
 • Βοηθά και συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της ΠΑ, για τα οποία ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του φορέα.
 • Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί.
 • Αξιολογεί εγγράφως την υλοποίηση της ΠΑ υπό την επίβλεψή του ασκούμενου φοιτητή και συνεισφέρει έτσι στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος.

Άρθρο 9. Ποιοτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση της ΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, τα στοιχεία των δελτίων αξιολόγησης από τον φορέα και από τον φοιτητή, καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων του Τμήματος, προκειμένου να είναι προσβάσιμα για επεξεργασία για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση της ΠΑ και του προγράμματος σπουδών γενικότερα.