Κανονισμός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας PDF Εκτύπωση

1. Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι μια πρωτότυπη εργασία που αποτελεί προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας ή/και έρευνας πεδίου. Σκοπός της είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με την ερευνητική διαδικασία και η εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το θέμα της Δ.Ε. εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Το θέμα της προτείνεται από τον φοιτητή/τρια σε συνεννόηση με κάποιο/α από τους/τις επιβλέποντες/ουσες της Δ.Ε.. Η Δ.Ε. πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο), αντιστοιχεί σε δέκα πέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS συνολικά και είναι προαιρετική (αντισταθμίζεται από μαθήματα του ΠΠΣ αντίστοιχων ECTS σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών). Η έκταση της Δ.Ε. πρέπει να είναι από 8 έως 10.000 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία ή/και παραρτήματα). Η Δ.Ε. εκπονείται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

2. Προϋποθέσεις εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής προαπαιτούμενα για την ανάθεση εκπόνησης Δ.Ε.:
(i) Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας 6,5 και άνω
(ii) Επιτυχής ολοκλήρωση του 70% του συνόλου των μαθημάτων
(iii) Επιτυχής ολοκλήρωση των τριών μαθημάτων κορμού: Ποσοτική μεθοδολογία, Ποιοτική Μεθοδολογία και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών.

3. Επιβλέπων/ουσα και Εποπτεία της Διπλωματικής Εργασίας

Η Δ.Ε. εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ ή μέλους του λοιπού μόνιμου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις (ΕΕΠ και ΕΔΙΠ). Η αποδοχή επίβλεψης μιας Δ.Ε. βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του/της επιβλέποντος/ουσας, στο βαθμό που ο/η φοιτητής/τρια πληροί τα τυπικά κριτήρια. Κάθε επιβλέπων/ουσα Δ.Ε. μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα έως 5 Δ.Ε.

4. Διαδικασία εκπόνησης Δ.Ε.

4.1. Οι επιβλέποντες/ουσες Δ.Ε. του Τμήματος προτείνουν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τις ερευνητικές περιοχές που εντάσσονται οι Δ.Ε. που προτίθενται να επιβλέψουν. Ο σχετικός κατάλογος θεμάτων εγκρίνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

4.2. Εντός του χειμερινού εξαμήνου οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν και δικαιούνται να εκπονήσουν Δ.Ε. προετοιμάζουν (με βάση τον κατάλογο των προσφερόμενων θεμάτων) μια σύντομη ερευνητική πρόταση δύο έως τριών σελίδων (το ειδικότερο θέμα, τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και η αρχική βιβλιογραφία) την οποία θέτουν υπόψη του κατά προτεραιότητα πρώτου/ης επιθυμητού/ης επιβλέποντα/ουσας για ιδέες και βελτιώσεις.

4.3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν Δ.Ε. υποβάλλουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος.

4.4. Εντός της πρώτης εβδομάδας του εαρινού εξαμήνου η Γραμματεία ανακοινώνει τον εγκριθέντα κατάλογο με τους φοιτητές/τριες που δικαιούνται να εκπονήσουν ΔΕ, τα θέματα και τους/τις επιβλέποντες/ουσες.

4.5. Η Δ.Ε. εκπονείται ατομικά. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν συναίνεσης του/της επιβλέποντα/ουσας, είναι δυνατή η εκπόνηση Δ.Ε. από ομάδα δύο (2) φοιτητών/τριων. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε:

 • εκτεταμένη έρευνα πεδίου,
 • επεξεργασία μεγάλου όγκου στατιστικών, χαρτογραφικών κ.λπ. δεδομένων σε Η/Υ,
 • ταξίδια σε άλλες περιοχές της χώρας για συλλογή δεδομένων
 • συνδυασμό των πιο πάνω.

4.6. Η Δ.Ε. εκπονείται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας και στοχεύει στο να αναπτυχθούν από αυτόν/ην δόκιμες επιστημονικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μηχανιστική εφαρμογή οδηγιών του/της επιβλέποντα/ουσας χωρίς τουλάχιστον κριτική θεώρηση/ανάλυσή τους από πλευράς του/της φοιτητή/τριας.

4.7. Ο/η φοιτητής/τρια συνεννοείται με τον/την επιβλέποντα/ουσα για τον τρόπο συνεργασίας και παρακολούθησης του θέματός του. Αναμένεται γενικά από τον/την φοιτητή/τρια η διάθεση σημαντικού χρόνου για μια σειρά ενεργειών όπως:

 • τη μελέτη της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας
 • την ανεύρεση και επεξεργασία στατιστικού και άλλου πληροφοριακού υλικού σχετικού με το θέμα του
 • διενέργεια επιτόπιας, πιθανότατα, έρευνας (έρευνα πεδίου)
 • την επεξεργασία και την τελική συγγραφή της εργασίας.

5. Ολοκλήρωση και υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας

5.1. Την πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει την ΔΕ μετά από έγκριση του/της επιβλέποντα/ουσας. Συγκεκριμένα πρέπει:

 • να παραδώσει ισάριθμα αντίγραφα της Δ.Ε. στη γραμματεία και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (pdf).
 • να έχει υποβάλει την τελική εργασία (σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα) στο σύστημα ελέγχου κειμενικής ομοιότητας/αντιγραφής/λογοκλοπής Turnitin.

5.2. Η εργασία πρέπει να παραδίδεται απαραιτήτως γραμμένη σε ΗΥ και δεμένη σε μέγεθος A4. Στο εξώφυλλο θα πρέπει να περιέχονται κατά σειρά (από πάνω προς τα κάτω):

 • ο λογότυπος του Πανεπιστημίου και του Τμήματος,
 • ο τίτλος της εργασίας,
 • το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας
 • το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας
 • ο χρόνος κατάθεσής της

5.3. Η εργασία πρέπει να είναι αρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και μελετών και να ακολουθεί συγκεκριμένο format και σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών, που προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει:

5.3.1. Πίνακα περιεχομένων

5.3.2. Κατάλογο πινάκων, διαγραμμάτων, σχεδίων και χαρτών

5.3.3. Περίληψη στα ελληνικά και σε μια διεθνή γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) (100-250 λέξεις)

5.3.4. Λέξεις κλειδιά (μέχρι 5)

5.3.5. Εισαγωγή

Η Εισαγωγή έχει σαν σκοπό να κατατοπίσει τον/την αναγνώστη/τρια για τα κύρια σημεία και το στόχο της εργασίας και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Το αντικείμενο της εργασίας και το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτό εντάσσεται. Απαραίτητη είναι η αναφορά σε προϋπάρχουσες σχετικές εργασίες και έρευνες καθώς και η κριτική προσέγγιση αυτών έτσι ώστε να καταφανούν αφενός οι λόγοι επιλογής του θέματος, αφετέρου η αναγκαιότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας (καλύπτει κάποιο κενό στη σχετική βιβλιογραφία, είναι εντελώς πρωτότυπη, κλπ).
 • Τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας.
 • Τη μεθοδολογία της εργασίας (π.χ. βιβλιογραφική έρευνα, ερωτηματολόγια, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, συνεντεύξεις, κλπ)
 • Τη βασική διάρθρωση της εργασίας (τα επί μέρους θέματα που θα αναπτυχθούν στα κεφάλαια που αποτελούν το κύριο μέρος της εργασίας.

5.3.6. Κυρίως κείμενο

Στο κυρίως κείμενο της εργασίας αναπτύσσεται το θέμα σε επιμέρους κεφάλαια, ο αριθμός και η δομή των οποίων εξαρτάται από το αντικείμενο της εργασίας. Τα κεφάλαια εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία, που είναι αναγκαία για την άρτια και πλήρη προσέγγιση του θέματος. Περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την κριτική ανάλυση και συνθετική θεώρηση των διαθέσιμων θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων, την ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας που διεξήχθη και την ανάλυση των δεδομένων και των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

5.3.7. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα βασικά σημεία και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των κεφαλαίων του κυρίως σώματος της εργασίας. Επιπλέον, είναι δυνατόν να διατυπωθούν προτάσεις για ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες και συμπληρωματικές έρευνες στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

5.3.8. Βιβλιογραφία
Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλα τα έργα (βιβλία, μελέτες, άρθρα, εισηγήσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα οργανισμών, κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας του. Η παράθεση γίνεται σύμφωνα με το σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς που έχει προσδιοριστεί από το Τμήμα.

5.3.9.Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)

6. Αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας

6.1. Η Δ.Ε. αξιολογείται ως προς:

 • την επιστημονική ποιότητα (τοποθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των στόχων σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία, σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση μεθοδολογικής προσέγγισης, επεξεργασία, ερμηνεία και κριτική αποτίμηση αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία αιτιολογημένων προτάσεων για περαιτέρω μελέτη)
 • την αρτιότητα της επιστημονικής συγγραφής της εργασίας (εμφάνιση κειμένου και διαγραμμάτων, συνοχή κειμένου, σωστή χρήση γλώσσας, συντακτικού και επιστημονικής ορολογίας, σωστή παράθεση αναφορών)

6.2. Ο τελικός βαθμός της Δ.Ε. κατατίθεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα Δ.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα από την οριστική υποβολή της.

6.3. Για την ολοκλήρωση μίας Δ.Ε. ο/η επιβλέπων/ουσα υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο μαζί με την τελική εργασία του/της φοιτητή/τριας, προκειμένου να κατατεθούν τελικώς οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η καταχώριση της βαθμολογίας δεν είναι δυνατή χωρίς την υποβολή της αντίστοιχης τελικής εργασίας.

6.4. Ο τίτλος της Δ.Ε., ο/η επιβλέπων/ουσα Δ.Ε. και ο βαθμός της διπλωματικής, αναγράφονται στο Diploma Supplement του φοιτητή.

6.5. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό, έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της Δ.Ε. και επανυποβολής της σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να υποβάλει στη Γραμματεία νέα αίτηση εκπόνησης Δ.Ε. (με νέο θέμα, με τον/την ίδιο/ια ή άλλο/η επιβλέποντα/ουσα, η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος) ή να εξετασθεί στα μαθήματα που αντισταθμίζουν την Δ.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών.

Για ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό σε σχέση με την εκπόνηση της ΔΕ, αρμόδιο όργανο επίλυσης είναι η Συνέλευση του Τμήματος.