Μεταπτυχιακές Σπουδές PDF Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος εγκρίθηκε και λειτουργεί από το 2007. (Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015 έως και 2017-18, το Π.Μ.Σ. λειτούργησε αναμορφωμένο με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» και απένειμε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής πέντε (5) κατευθύνσεις:

- Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

- Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας

- Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

- Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

- Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση.


 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις:

Α. Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση, με τις εξής ειδικεύσεις:

(α) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

(β). Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές

Β. Κοινωνική Πολιτική, με τις εξής ειδικεύσεις:

(α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

(β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

(γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος https://dsep.uop.gr/pms/

Γ. Πολιτική Ανώτατης εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17)

Διιδρυματικό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τη και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΔΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21)

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά αντικείμενα της Κοινωνικής Καινοτομίας (κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία, συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, θεσμική συγκρότηση και λειτουργία, νεοφυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες) και των Στρατηγικών της Ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, διαρθρωτικής, πολιτισμικής, ατομικής) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε διεπιστημονική βάση.

Το ΔΠΜΣ είναι το μόνο στην Ελλάδα, που συνδυάζει θεωρητικά, πρακτικά και λειτουργικά τα αντικείμενα της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Ανάπτυξης και έχει ως αποστολή αφενός μεν την προαγωγή της έρευνας, αφετέρου δε τη θεωρητική εμβάθυνση και την κριτική προσέγγιση στα επιστημονικά αυτά αντικείμενα, παρέχοντας τα αναγκαία εφόδια για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομίατων φοιτητών/τριών, πολλώ δε μάλλον για την ενεργή συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δραστηριότητες προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση μπορείτε να έχετε από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.