Πρακτική Άσκηση - Σχέδια Έρευνας PDF Εκτύπωση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Σχέδια Έρευνας – Πρακτικές Ασκήσεις» (ΣΕΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν είτε ένα Σχέδιο Έρευνας είτε να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

 


Πρακτική Άσκηση: Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους καλούνται να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τρεις μήνες. Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές αναρτούν στο ΑΤΛΑΣ τη θέση που προσφέρουν.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και καταθέσουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

Κριτήριο επιλογής ενός φοιτητή αποτελεί ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και η επίδοσή του. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ αποτελεί η επιτυχής εξέταση στο 50% τουλάχιστον των υποχρεωτικών μαθημάτων. Εάν οι θέσεις της ΠΑ δεν καλύπτουν όλους τους φοιτητές του Τμήματος και σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο επίδοσης στα μαθήματα της Κατεύθυνσης, που έχει επιλέξει (στο 50 % των μαθημάτων Κατεύθυνσης). Για την τοποθέτηση του φοιτητή σε κατάλληλο φορέα, συνεκτιμάται το βιογραφικό του σημείωμα, η δήλωσή του και το ενδιαφέρον του φοιτητή για το συγκεκριμένο φορέα, καθώς και η επίδοσή του σε μαθήματα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο του φορέα.

Μοριοδότηση

  • 50% η επίδοση στα υποχρεωτικά μαθήματα
  • 20% η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με τα μαθήματα Κατεύθυνσης/ελεύθερης επιλογής του φοιτητή
  • 15% το βιογραφικό σημείωμα και δήλωση ενδιαφέροντος
  • 15% συνέντευξη

Η επιλογή των φορέων γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές και εγκρίνεται από την 3μελή Επιτροπή ΠΑ μετά από μελέτη του φακέλου του φοιτητή και συνέντευξη μαζί του.  Η Επιτροπή ΠΑ, σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή του φοιτητή, ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή του φοιτητή.

Ο φορέας μπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε συνέντευξη και να θέσει κριτήρια επιλογής του φοιτητή που θα απασχολήσει. Τέλος, οι φορείς επιλέγουν μεταξύ των αιτούντων αυτούς που θα απασχολήσουν.

Ο τρόπος λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, ενώ η διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://praktiki.uop.gr/.

 


Σχέδια Έρευνας: Προτείνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τα μέλη ΔΕΠ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για επιλογή Σχεδίου Έρευνας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενός ΣΕ το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο μαζί με την τελική εργασία της ομάδας των φοιτητών (ή τις τελικές ατομικές εργασίες κάθε φοιτητή), προκειμένου να κατατεθούν τελικώς οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Η πραγματοποίηση Σχεδίων Έρευνας προτείνεται σε φοιτητές που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (εργαζόμενοι φοιτητές κ.α.)

Όταν ολοκληρωθεί η ΠΑ, οι φοιτητές αξιολογούνται από τους φορείς απασχόλησης και βαθμολογούνται από τον επιβλέποντα καθηγητή.