Πρόγραμμα Σπουδών PDF Εκτύπωση

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών τα πρώτα δύο χρόνια είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και διακρίνεται για το διεπιστημονικό του χαρακτήρα. Προσφέρονται υποχρεωτικά μαθήματα κορμού που καλύπτουν επιστημονικές περιοχές όπως η Πολιτική Επιστήμη, η Κοινωνιολογία, η Οικονομική Επιστήμη, το Δίκαιο, η Ιστορία και τα εισαγωγικά μαθήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σύνδεση και τη συμπληρωματικότητα των δύο πεδίων που θεραπεύει το τμήμα, να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και στα δύο πεδία καθώς και ικανότητες, ανάλυσης και σύνθεσης των εννοιών.Οι φοιτητές εισάγονται στη λογική της έρευνας με μαθήματα ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας και στατιστικής ανάλυσης. Αναπτύσσουν την ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών με μαθήματα και φροντιστήρια που παραδίδονται στα δύο εργαστήρια πληροφορικής του Τμήματος

Από το τρίτο έτος το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τη θεσμοθέτηση των Κατευθύνσεων, οι οποίες θα αναγράφονται στο πτυχίο. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ενίσχυση τόσο της διακριτότητας του Τμήματος όσον και των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα προχώρησε στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την έκδοση σχετικού ΦΕΚ, αλλά και σε αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών.

Τα μαθήματα κατεύθυνσης έχουν στόχο την εμβάθυνση και την ανάπτυξη ειδικότερων επιστημονικών γνώσεων καθώς και την απόκτηση ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τη θεσμοθέτηση από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου (Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής), οι οποίες θα αναγράφονται στο πτυχίο.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα. Οι φοιτητές επιλέγουν Κατεύθυνση στις αρχές του Ε΄ εξαμήνου σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και συγκροτείται από τρεις ζώνες μαθημάτων.

Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τα Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν τέσσερις (104) πιστωτικές μονάδες ECTS [στο τρέχον πρόγραμμα αντιστοιχούν σε είκοσι δύο (22) μαθήματα].

Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα, που αντιστοιχούν σε εξήντα οκτώ (68) πιστωτικές μονάδες ECTS για την κάθε Κατεύθυνση [στο τρέχον πρόγραμμα αντιστοιχούν σε δέκα τρία (13) μαθήματα].

Η τρίτη ζώνη τέλος περιλαμβάνει τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 30 ECTS Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και οποιαδήποτε υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα της Κατεύθυνσης την οποία δεν θα έχουν επιλέξει ως υποχρεωτική.

Τα Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα και τα υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ο φοιτητής δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει με κάποιο άλλο.

Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα και δεν εντάσσονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις σε ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής, ο φοιτητής μπορεί να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσει με ένα άλλο μάθημα.

Εκτός των παραπάνω τριών ζωνών μαθημάτων, στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται επίσης και οι εξής υποχρεωτικές για τους φοιτητές εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

  • Βελτίωση των γνώσεων του φοιτητή στην αγγλική γλώσσα μέσω του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα, το κάθε ένα εκ των οποίων είναι προαπαιτούμενο του επόμενου, που διδάσκονται κατά τα 4 πρώτα εξάμηνα σπουδών, με τελική πιστοποίηση των γνώσεων του φοιτητή μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας θα βρείτε στον σχετικό Κανονισμό.
  • Ένα Σχέδιο Έρευνας / Πρακτική Άσκηση (ΣΕΠΑ), στο 8ο εξάμηνο σπουδών, που αντιστοιχεί σε δέκα πέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS. .
  • Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία, η οποία πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) και αντιστοιχεί σε δέκα πέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS συνολικά. Η Διπλωματική Εργασία είναι προαιρετική για τους φοιτητές. Όσοι φοιτητές δεν επιλέξουν την πραγματοποίηση Διπλωματικής Εργασίας οφείλουν να επιτύχουν σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, επιλεγόμενα μεταξύ των προσφερομένων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ή και μεταξύ των υποχρεωτικών κατ΄επιλογήν μαθημάτων πέραν της Κατεύθυνσης που έχει ήδη επιλέξει ο φοιτητής, που αντιστοιχούν σε 15 ECTS.

Το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για τη λήψη του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες ECTS, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών.