Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ1) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ1)

Άννα Τσατσαρώνη

ECTS 4

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται βασικά στοιχεία του κοινωνικού κόσμου και προσεγγίζονται μια σειρά από διαφορετικά θέματα και τομείς της κοινωνιολογίας. Ειδικότερα, στο μάθημα οριοθετείται η επιστήμη της κοινωνιολογίας και διερευνάται η γένεσή της στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, γίνεται ο προσδιορισμός των αντικειμένων της, αναδεικνύονται οι ποικίλες θεωρήσεις για την ανάλυσή τους και εξηγείται η εξέλιξη του κοινωνιολογικού στοχασμού στο πλαίσιο των νεωτερικών και των μετανεωτερικών κοινωνιών. ΄Εμφαση δίνεται στους θεμελιωτές και τους κλασικούς της κοινωνιολογίας, καθώς και στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις: το (δομο)λειτουργισμό, τη θεωρία των  συγκρούσεων και τη θεωρία της κοινωνικής/συμβολικής διαντίδρασης.

Κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες εστιάζεται στις βασικές έννοιες, που αποτελούν την «πρώτη ύλη» με την οποία κατασκευάζονται η κοινωνιολογική θεωρία και τα επιχειρήματα, καθώς επίσης και στη βασική ορολογία η οποία είναι αναγκαία για την περιγραφή των κοινωνικών φαινομένων που εξετάζονται.

Στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η μύηση των φοιτητών/φοιτητριών στους βασικούς τρόπους σκέψης της κοινωνιολογικής ανάλυσης και ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας.
 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που αποτελούν την «πρώτη ύλη» με την οποία κατασκευάζονται η κοινωνιολογική θεωρία και τα επιχειρήματα.
 • Η ανάπτυξη της «κοινωνιολογικής φαντασίας», για την κατανόηση του κοινωνικού κόσμου.
 • Η συστηματική παρατήρηση, η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να βλέπουν κάτω από την επιφάνεια της καθημερινότητας και να συλλαμβάνουν νέα επίπεδα της κοινωνικής πραγματικότητας.
 • Η εφαρμογή των αναλυτικών εργαλείων της κοινωνιολογίας για την εξέταση πτυχών του δικού τους κοινωνικού περιβάλλοντος, τις οποίες τείνουν να θεωρούν ως δεδομένες   


Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες φωτίζουν διαφορετικές πτυχές του κοινωνικού κόσμου καθώς και τις βασικές έννοιες και τη βασική ορολογία για την περιγραφή και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων.
 • Κατανοεί της σημασία της κοινωνιολογικής οπτικής στην προσέγγιση του κοινωνικού κόσμου και αναγνωρίζει τη συμβολή της κάθε μιας κοινωνιολογικής προσέγγισης - και συνολικά των κύριων προσεγγίσεων – στην εμβάθυνση των κατανοήσεων αναφορικά με τα κοινωνικά φαινομένα που αποτελούν αντικείμενο μελέτης.
 • Χρησιμοποιεί  επαρκώς τις βασικές βιβλιογραφικές πηγές του γνωστικού αντικειμένου.
 • Διαθέτει βασικές θεωρητικές γνώσεις για την προσέγγιση κλασικών θεμάτων κοινωνιολογικής μελέτης αλλά και θεμάτων που σχετίζονται με τα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα.
 • Θέτει κριτικά ερωτήματα σχετικά με τον κόσμο που τον/την περιβάλλει.
 • Διαθέτει διευρυμένους ορίζοντες, οξυμένες ικανότητες παρατήρησης και ενισχυμένες αναλυτικές δεξιότητες.    

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών αντλούμενων απο τη βασική κυρίως βιβλιογραφία, ικανότητες παρατήρησης, επαρκείς αναλυτικές δεξιότητες, ανάπτυξη επιχειρημάτων.

Δομή

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με διάλεξεις. Το μάθημα απαιτεί τη συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών και συχνά λαμβάνει διαλογική ή/και «σεμιναριακή μορφή», οι οποίες προϋποθέτουν ότι οι φοιτητές/ -ριες μελετούν συστηματικά το διδακτικό υλικό που προτείνεται κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  e-class.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

A._ Αξιολόγηση εργασίας (μικρής έκτασης), η οποία αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές βιβλιογραφικές πηγές του γνωστικού αντικειμένου (20% του τελικού βαθμού.

Β_ Γραπτή δοκιμασία (80% του τελικού βαθμού).

Η εργασία είναι προαιρετική. Προϋπόθεση για την κατάθεση της εργασίας είναι η τακτική παρακολούθηση (δηλαδή εννέα (9) τουλάχιστον από τις δέκα τρεις (13) διαλέξεις του μαθήματος). Οι φοιτητές/-ριες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την παραπάνω προϋπόθεση, βαθμολογούνται με βάση τη γραπτή δοκιμασία (100% του τελικού βαθμού).

Οι φοιτητές ενημερώνονται ότι ο συνδυασμός εργασίας και γραπτής δοκιμασίας λειτουργεί, κατά κανόνα, υπέρ του φοιτητή και ότι η εκπόνηση εργασιών διευκολύνει την εις βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος συντελώντας στην παραγωγική μάθηση.

Βιβλιογραφία

 • Giddens A. (2002), Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα.
 • Hall S. & B. Gieben (2003), Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας: Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, Σαββάλας, Αθήνα.
 • Hughes M. & Kroehler C. (2007), Κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες, Κριτική, Αθήνα.
 • Lukes St. (2007) Εξουσία. Μια ριζοσπαστική θεώρηση, Σαββάλας, Αθήνα.
 • Μπέργκερ Πήτερ Λ. (1983), Πρόσκληση στην Κοινωνιολογία, Μπουκουμάνης, Αθήνα.
 • J. Ritsert (διευθ.) (21996), Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας, Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
 • Ritzer, G. (2012), Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, Κριτική, Αθήνα.