Εισαγωγή στο Δίκαιο (Υ2) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στο Δίκαιο (Υ2)

Μιχάλης Φεφές

ECTS 4

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τις απαραίτητες εκείνες έννοιες που θα οδηγήσουν στην κατανόηση των βασικών στοιχείων της νομικής επιστήμης.  Συγκεκριμένα θα διατυπωθούν αρχικά οι έννοιες δίκαιο, κανόνας δικαίου, διακρίσεις και διαίρεση του δικαίου και πηγές δικαίου.  Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποιες βασικές έννοιες συνταγματικού δικαίου, όπως η φύση του πολιτεύματος, η διάκριση των εξουσιών, η πολιτειακή οργάνωση και οι ατομικές ελευθερίες καθώς και η περιγραφή της οργάνωσης των δικαστηρίων στην Ελλάδα.  Το μάθημα θα περιγράψει κατόπιν βασικές έννοιες του αστικού δικαίου, όπως τα υποκείμενα δικαίου, το δικαίωμα, η αξίωση, η δικαιοπραξία και η σύμβαση, η ενοχή, η ευθύνη, η αποζημίωση και η υπερημερία, ενώ θα αναφερθεί και σε συγκεκριμένες επώνυμες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, εταιρεία και σύμβαση εργασίας).  Επίσης, θα αναφερθούν έννοιες του εμπραγμάτου (πράγμα, κυριότητα, νομή, κατοχή, χρησικτησία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη), του οικογενειακού (συγγένεια) και του κληρονομικού δικαίου (κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, εξ αδιαθέτου διαδοχή, νόμιμη μοίρα).  Τέλος, το μάθημα θα ολοκληρωθεί με αναφορά σε βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου, δηλαδή τις εμπορικές πράξεις, τους εμπόρους, τις εταιρείες και τα αξιόγραφα και του εργατικού δικαίου ατομικού και συλλογικού, όπως τη σύμβαση εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις, την απεργία κ.ο.κ.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που περιγράφονται παραπάνω.

Να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την πρακτική σημασία των διδασκομένων εννοιών, προκειμένου να έχουν μια στοιχειώδη καθοδήγηση στην επαγγελματική τους ζωή.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:

Έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από την λειτουργία του κράτους και του εθνικού δικαίου.

Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία έκδοσης των κανόνων δικαίου και την πρακτική τους σημασία.

Έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αντιλαμβάνονται σε ποια περιοχή δικαίου βρίσκεται μια έννομη σχέση τους.

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε 13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Στο πρώτο μέρος κάθε συνάντησης γίνεται μια εισαγωγή από τον διδάσκοντα. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί συζήτηση γύρω τα θέματα του σεμιναρίου καθώς και άλλα θέματα προηγουμένων σεμιναρίων που έχουν ήδη μελετήσει οι φοιτητές.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Μ. Φεφές (2004), Εισαγωγή στο Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.