Πρακτική PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENT

Το πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι από 3 έως  6 μήνες. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών καθώς και η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και των πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Έχω δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus PLACEMENT έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τμήμα καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το πρώτο έτος σπουδών
Φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο ERASMUS για πρακτική άσκηση.

Πού μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση;

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Γαλλία (FR),  Γερμανία (DE), Δανία (DK),  Εσθονία (EE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ιρλανδία (IE), Ισπανία (ES), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Σουηδία (SE), Τσεχία (CZ), Φινλανδία (FI).
Αλλά και στις χώρες του ΕΟΧ: Ισλανδία (IS), Λίχτενσταιν (LI), Νορβηγία (NO), Ελβετία (CH), καθώς και στις υπό ένταξη χώρες Τουρκία (TR), Κροατία (HR).

Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.λπ.)


Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι:
-Οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index.en.htm),
-Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
-Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.
Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς.

Πώς θα βρω Φορέα Κατάρτισης;

Για την εύρεση Φορέα Κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συμβουλευτεί τους καθηγητές του, το διαδίκτυο ή να αναζητήσει στην ιστοσελίδα του του Πανεπιστημίου τις προσφερόμενες θέσεις που ανακοινώνουν ενδιαφερόμενοι φορείς ή οι εθνικές μονάδες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης μπορεί μέσω των συνδέσμων των εθνικών μονάδων των άλλων χωρών  να αναζητήσει περισσότερες προσφορές για θέσεις πρακτικής.
Ο φοιτητής στέλνει στους φορείς που επιθυμεί να μετακινηθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα  περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του και ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση.

Αν ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί για πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμιο τότε πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο καθηγητή του τμήματος στο οποίο θέλει να ενταχθεί.

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση σε πανεπιστήμιο αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με την συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο ή την παροχή βοηθητικής εργασίας  στο πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου καθηγητή.

Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση τότε ο ενδιαφερόμενος φοιτητής στέλνει στον Φορέα Κατάρτισης το έγγραφο "Training Agreement" ώστε να εξασφαλίσει και εγγράφως την αποδοχή του.

Πότε και πού γίνεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος. Η περίοδος των αιτήσεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, οπότε γίνεται και η ενημέρωση των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus.

Ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να κατατεθούν;

1. ΑΙΤΗΣH για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ αν πρόκειται για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσκομίζουν έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή τους που πιστοποιεί το θέμα της διατριβής τους.


3. TRAINING AGREEMENT συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Κατάρτισης και τον υποψήφιο φοιτητή.


4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Οι φοιτητές για να πιστοποιούν την καλή γνώση της γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα διπλώματα.Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η καλή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα.

Επίπεδο Β2:
Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιμο.


Επίπεδο C1:
Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας  ή Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Certificado  Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιμο.


Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η καλή γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  ή Γ1 ή του ν.2740/1999.


Κατά συνέπεια, ως ελάχιστο κρίνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2.


Ποιά είναι η διαδικασία της επιλογής;

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου εξετάζονται από τον ΑκαδημαΪκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση της μετακίνησης.  Βασικά κριτήρια επιλογής

1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

Στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθήματων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθμός πτυχίου

Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Τι πρέπει να κάνω μετά την  έγκριση της μετακίνησης;

Ο υποψήφιος για  ERASMUS PLACEMENT μετά την έγκριση της υποτροφίας από πρέπει να προσκομίσει:

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ή άλλου τραπεζικού εγγράφου) που να αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού καθώς και το IBAN.

φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, την οποία εκδίδει ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής

φωτοτυπία ασφαλιστικών συμβολαίων για δύο επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος, για την διάρκεια της υποτροφίας και την χώρα του Φορέα Κατάρτισης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με την υπογραφή του εγγράφου "Training Agreement", καθώς επίσης και με την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης, η οποία συνοδεύεται από παράρτημα Δέσμευσης Ποιότητας και Γενικών Όρων.

Εάν ο Φορέας Κατάρτισης είναι πανεπιστήμιο ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει, μετά την έγκριση, να επικοινωνήσει με το αντίστοιχο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ή  το Γραφείο ERASMUS προκειμένου να δηλώσει την μετακίνησή του (training agreement) και να συμπληρώσει τις απαιτούμενες αιτήσεις.

Πώς θα ασφαλιστώ;

Οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου.

Ποιό είναι το ποσό της υποτροφίας;

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος. Η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος διαμονής.

Πληροφορίες για το ακριβές ύψος της υποτροφίας δίνονται από το Γραφείο Εrasmus του Πανεπιστημίου και το ύψος της υποτροφίας ανά χώρα γνωστοποιείται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πληρώνει μέρος του κόστους μετάβασης στο εξωτερικό (μέχρι 300 Eυρώ ανά φοιτητή)

Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία ERASMUS.

Πώς και πότε θα εισπράξω την υποτροφία;

Μετά  την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης κατατίθεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής περίπου το 80% του συνόλου της υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.


Πού θα μείνω στο εξωτερικό;

Η αναζήτηση στέγης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. 
Αν η πρακτική άσκηση γίνει σε πανεπιστήμιο πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο γραφείο ERASMUS του πανεπιστημίου υποδοχής για να ενημερωθεί για τις παροχές προς τους φοιτητές ERASMUS.

Μπορώ να ακυρώσω την μετακίνηση;

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως. Ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώσει και τον Φορέα Κατάρτισης.
Εάν ο φοιτητής έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, οφείλει να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα.

Τι πρέπει να κάνω μόλις ξεκινήσω την πρακτική άσκηση;
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά την εγκατάστασή του στο εξωτερικό να γνωστοποιήσει τη διεύθυνσή του και τις τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης πρέπει να ενημερώσει το γραφείο ERASMUS για την έναρξη αλλά και για την πορεία της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιστροφή ποιά έντυπα πρέπει να υποβάλω;

Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης πρέπει να υποβληθούν

  • Το έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»
  • Βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από τον Φορέα Κατάρτισης στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και σύντομος ή εκτενής σχολιασμός των επιδόσεων του φοιτητή.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης αναγνωρίζεται;

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται όπως και η πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα ECTS.

Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες η πρακτική άσκηση περιγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος